Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Janusz Węc

Prof. dr hab. Janusz Węc, profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2016-2019 kierownik projektu badawczo-dydaktycznego Komisji Europejskiej Jean Monnet Chair p.t. EUCRIS: European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It? Honorowy Profesor Jean Monnet w Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i członek Team Europe. Członek Komisji Historycznej PAN, Oddział w Krakowie. Członek m.in. następujących towarzystw naukowych: Internationale Vereinigung für Germanistik, Towarzystwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Polskie Towarszystwo Studiów Międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Polskie Towarzystwo Historyczne. Autor ponad 250 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym 22 monografii i syntez, na temat ustroju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, integracji europejskiej i pozaeuropejskiej, stosunków polsko-niemieckich, najnowszej historii Niemiec, a także niemieckiego systemu politycznego.

Zainteresowania naukowe:

 • integracja europejska i pozaeuropejska
 • ustrój Unii Europejskiej
 • polityki Unii Europejskiej
 • instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie
 • stosunki polsko-niemieckie po 1945 r.
 • najnowsza historia Niemiec
 • system polityczny Republiki Federalnej Niemiec
 • polityka zagraniczna Republiki Federalnej Niemiec

Publikacje naukowe

I. Monografie i syntezy

 1. The System Reform of the Economic and Monetary Union (2010–2022). Dynamics – Successes – Failures, Lausanne-Berlin-Bruxelles-Chennai-New York-Oxford 2023;
 2. Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002-2016, Berlin- Bern-Bruxelles-New York-Oxford 2018;  
 3. Wielka historia świata. Tom XII. Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (razem z W. Rojkiem, I. Stawowy-Kawką i in.) (e-book);
 4. Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002-2016, Kraków 2017;
 5. Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015. Orzecznictwo sądów konstytucyjnych wybranych państw członkowskich UE oraz proces implementacji Traktatu Lizbońskiego, Kraków 2016 (wydanie drugie zmienione i rozszerzone);
 6. Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania - Procesy decyzyjne – Osiągnięcia i niepowodzenia, Kraków 2012;
 7. Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Kraków 2012 (wydanie drugie zmienione i rozszerzone);
 8. Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, Kraków-Bielsko-Biała 2012, (razem z I. Pietrzyk, Z. Machem, K. Lankoszem, M. Chorośnickim i in.);
 9. Sozialliberale Ostpolitik: Die FDP und der Warschauer Vertrag. Die Haltung der FDP gegenüber den Verhandlungen mit Polen über den Warschauer Vertrag vom 7. Dezember 1970, Potsdam 2011;
 10. Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009, Kraków 2011;
 11. Najnowsza historia świata 1995-2007, t. 4, Kraków 2008 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in.);
 12. Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Kraków 2006;
 13. Najnowsza historia świata 1945 1963, t. 1, Kraków 2003 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in. - wydanie drugie zmienione i rozszerzone);
 14. Najnowsza historia świata 1963 1979, t. 2, Kraków 2003 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in. - wydanie drugie zmienione i rozszerzone);
 15. Najnowsza historia świata 1979 1995, t. 3, Kraków 2003 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in. - wydanie drugie zmienione i rozszerzone);
 16. CDU/CSU wobec polityki niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec 1949-1969, Kraków 2000;
 17. Rozwój stosunków politycznych, militarnych i ekonomicznych między Polską a Republiką Federalną Niemiec po 1989 r., Warszawa 1998;
 18. Najnowsza historia świata 1945 1963, t. 1, Kraków 1997 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in.);
 19. Najnowsza historia świata 1963 1979, t. 2, Kraków 1997 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in.);
 20. Najnowsza historia świata 1979 1995, t. 3, Kraków 1997 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in.);
 21. Die Deutschlandpolitik Polens 1945-1991. Von der Status-Quo-Orientierung bis zum Paradigmenwechsel, Kraków 1993 (razem z D. Bingenem);
 22. FDP wobec polityki wschodniej RFN (1969-1982), Poznań 1990.

 

II. Redakcja lub współredakcja monografii i syntez

 1. Europa und die Europäer. Perspektiven der polnischen Wissenschaft im 21. Jahrhundert. Im Gedenken an Bronisław Geremek (razem z B. Gierat-Bieroń), Wiesbaden 2023;
 2. Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019 (razem z A. Nitszke), Kraków 2019;
 3. Traktat Lizboński. Dobre rozwiązanie w czasach kryzysów? (razem z A. Nitszke), “Politeja”, 2018, nr 3; 
 4. Dylematy strategiczne XXI wieku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Kraków 2013 (razem z R. Kłosowiczem i B. Szlachtą);
 5. Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Kraków 2013 (razem z M. Chorośnickim, A. Czubik, A. Głogowskim, I. Krzyżanowską-Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz-Rudzką i M. Tarnawskim);
 6. Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, Kraków-Bielsko-Biała 2012;
 7. Najnowsza historia świata 1995-2007, t. 4, Kraków 2008 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem);
 8. Najnowsza historia świata 1945 1963, t. 1, Kraków 2003 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem - wydanie drugie zmienione i rozszerzone);
 9. Najnowsza historia świata 1963 1979, t. 2, Kraków 2003 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem - wydanie drugie zmienione i rozszerzone);
 10. Najnowsza historia świata 1979 1995, t. 3, Kraków 2003 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem - wydanie drugie zmienione i rozszerzone);
 11. Najnowsza historia świata 1945 1963, t. 1, Kraków 1997 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem);
 12. Najnowsza historia świata 1963 1979, t. 2, Kraków 1997 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem);
 13. Najnowsza historia świata 1979 1995, t. 3, Kraków 1997 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem).

 

III. Artykuły w czasopismach naukowych (wybrane)

 1. Stanowisko Komisji Europejskiej oraz rządów państw członkowskich Unii Europejskiej wobec reformy ustrojowej Unii Gospodarczej i Walutowej (2017-2022), „Studia Polityczne”, 2023, nr 2, s. 119-154;
 2. Fiasko reformy polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych oraz polityki azylowej Unii Europejskiej w latach 2015-2020. Analiza krytyczna, „Politeja”, 2023, nr 2, s. 25-44;
 3. Perspektywy reformy polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych oraz polityki azylowej Unii Europejskiej. Analiza krytyczna, „Przegląd Sejmowy”, 2023, nr 3, s. 125-160;
 4. Unia Europejska wobec kryzysu uchodźczego i humanitarnego na Ukrainie w latach 2022-2023. Dynamika - instrumenty prawne i instytucjonalne - środki pomocowe, „Przegląd Zachodni”, 2023, nr 1-2, s. 7-32;
 5. Perspektywy reformy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej do 2025 r. Autonomia strategiczna UE? , „Politeja” 2022, nr 3, s. 211-239;
 6. Die programmatische Evolution der FDP in der Ost- und Deutschlandpolitik in den Jahren 1974-1982 im Lichte der neuen Quellen vom Archiv des Deutschen Liberalismus, „Politeja“ 2021, nr 6, s. 75-94;
 7. Die Programmentwicklung und die Strategie der FDP in der Ostpolitik in den Jahren 1969-1974 im Lichte der neuen Quellen des Archivs des Deutschen Liberalismus, „Politeja“, 2020, nr 6, s. 113-134; 
 8. Die Entwicklung des Konzepts von Hans-Dietrich Genscher in der bundesdeutschen Entspannungspolitik in den Jahren 1974-1989. Herkunft - Instrumente – Auswirkungen, „Politeja”, 2020, nr 6, s. 135-159;
 9. Die programmatische Entwicklung der FDP in der Ostpolitik 1949-1969 im Lichte der neuen Quellen des Archivs des Deutschen Liberalismus, „Krakowskie Studia Międzynarodowe“ 2020, s. 37-53;
 10. Kryzys zadłużeniowy w strefie euro w latach 2010-2018. Geneza, dynamika oraz instrumenty jego przezwyciężenia, „Politeja“, 2020, nr 3, s. 29-52;
 11. Prospects for the System Reform of the European Union by 2025: implications for Poland, “Przegląd Zachodni”, 2019, Special Issue, s. 7-31;
 12. Germany’s Stance on the EU Treaty Reform in the Years 2005–2009, “Rocznik Integracji Europejskiej”, 2018, s. 27-57;
 13. Perspektywy zmian ustrojowych w Unii Europejskiej do 2025 r. Implikacje dla Polski, „Przegląd Zachodni”, 2018, nr 1, s. 7-32;
 14. Reforma wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej w latach 2016-2017, „Politeja”, 2018, nr 3, s. 45-64; 
 15. Wspomnienie o Profesor Ewie Bojenko-Izdebskiej (razem z Edytą Chwiej), „Politeja”, 2018, nr 2, s. 19-22; 
 16. Niemcy wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2016, „Politeja”, 2017, nr 4, s. 273-309;
 17. Reforma polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych oraz polityki azylowej Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego (2015-2016), "Przegląd Zachodni", 2017, nr 2, s. 7-39;
 18. Dynamika reformy ustrojowej strefy euro 2012-2016, „Politeja”, 2016, nr 6, s. 171-205;
 19. Niemcy wobec reformy ustrojowej strefy euro, „Roczniki Nauk Społecznych“, 2016, nr 3, s. 47-88;
 20. Interkulturelle Kommunikation zwischen Polen und Deutschland in der Europäischen Union und ihre Herausforderungen, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna“ 2016, nr 3, s. 246-275;
 21. Debata nad nową strategią bezpieczeństwa zewnętrznego na forum instytucji i organów Unii Europejskiej w latach 2012-2015, „Politeja” 2016, nr 2, s. 211-236;
 22. Podstawowe założenia, cele i zasady reformy ustrojowej strefy euro. Implikacje dla Polski, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2016, nr 1, s. 107-129;
 23. Proces implementacji traktatu lizbońskiego w latach 2009-2014, „Politeja” 2015, nr 2, s. 333-379;
 24. Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej i NATO na początku XXI w. Próba bilansu, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU” 2015, Tom XXIII, s. 117-148;
 25. W poszukiwaniu nowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2015, nr 2, s. 71-81;
 26. Die politische Debatte zur zweiten Systemreform der Europäischen Union in Deutschland (2011-2012), „Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten“ 2014, H. 2, s. 201-208;
 27. „Integracja europejska jako źródło wzrostu” – priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (Część II), „Prawo i Polityka” 2014, nr 1, s. 117-137;
 28. Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2014, s. 33-49;
 29. The European Union Debate on the Second Institutional Reform (2011-2012), “Przegląd Zachodni” 2014, No. 1, s. 7-30;
 30. A Review and Assessment of the Polish Presidency of the Council of the European Union, “Przegląd Zachodni” 2013, No. 1, s. 7-34;
 31. Debata w Unii Europejskiej na temat drugiej reformy ustrojowej (2011-2012), „Przegląd Zachodni” 2013, nr 1, s. 3-28;
 32. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej jako cel operacyjny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2013, nr 4, s. 73-87;
 33. The Reform of the Area of Freedom, Security and Justice of the European Union in the Treaty of Lisbon, „Security Dimensions and Socio-Legal Studies” 2013, No. 9, s. 25-41;
 34. Bilans polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 2, s. 3-32;
 35. „Integracja europejska jako źródło wzrostu” – priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (Część I), „Prawo i Polityka” 2012, nr 4, s. 103-124;
 36. Polish-German Relations in the European Union. Between Cooperation and Conflict of Interests, “Przegląd Zachodni” 2012, Special number, s. 241-263;
 37. Nowe zasady sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Bilans prezydencji belgijskiej, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 2, s. 3-20;
 38. Reforma przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim, „Politeja” 2011, nr 3, s. 203-215;
 39. Reforma wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim, „Politeja” 2011, nr 1, s. 193-210;
 40. Deklaracja berlińska z 25 marca 2007 roku. Pięćdziesiąta rocznica podpisania traktatów rzymskich, „Gentes &Nationes” 2010, nr 1, s. 21-35;
 41. Ewolucja wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej w latach 1992-2001, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” 2010, nr 4, s. 11-36;
 42. Reforma ustrojowa Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim, „Przegląd Zachodni” 2010, nr 1, s. 17-46;
 43. Wpływ parlamentów narodowych na proces decyzyjny w Unii Europejskiej w świetle postanowień traktatu amsterdamskiego, konstytucyjnego i lizbońskiego, „Gentes &Nationes” 2010, nr 2, s. 21-43;
 44. Polityczno-prawne aspekty procesu konstytuowania oraz reformy Unii Gospodarczej i Walutowej. Od planu Wernera do traktatu konstytucyjnego (1970-2004), „Politeja” 2009, nr 12, s. 176-212;
 45. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej przewidywana w traktacie lizbońskim, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2009, s. 45-67;
 46. Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej. Między współpracą a konfliktem interesów, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 3, s. 146-168;
 47. Stanowisko Niemiec wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej 2005-2008, „Zbliżenia Interkulturowe/Interkulturelle Annäherungen” 2009, nr 5, s. 68-83;
 48. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Spór o kształt integracji europejskiej w latach pięćdziesiątych XX w., „Zbiór publikacji naukowych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej” 2008, Część IV, z. 12, s. 67-104;
 49. (Nie)bezpieczna Europa, „Monitor Unii Europejskiej” 2008, nr 9, s. 14-15;
 50. Nowa pozycja Sejmu i Senatu w polityce europejskiej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2008, nr 4, s. 123-141;
 51. Nowy model prezydencji w Unii Europejskiej po zmianach zaproponowanych w traktacie lizbońskim, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2008, nr 2, s. 43-54;
 52. Prezydencja w Unii Europejskiej. Proponowane zmiany, „Monitor Unii Europejskiej” 2008, nr 6, s. 76-84;
 53. The Influence of National Parliaments on the Decision-making Process in the European Union. New Challenges in the Light of the Lisbon Treaty, “Politeja” 2008, No. 2/1, s. 201-221;
 54. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej w czasie obrad konferencji międzyrządowej 2003-2004, „Politeja” 2007, nr 1, s. 331-370;
 55. Kryzys konstytucyjny w Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2006, nr 4, s. 101-117;
 56. Mechanizm elastycznej integracji. Zasady wzmocnionej współpracy w traktacie konstytucyjnym, „Politeja” 2006, nr 1, s. 166-181;
 57. Reforma obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Traktacie Konstytucyjnym, „Studia Europejskie” 2006, nr 2, s. 111-133;
 58. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej w pracach Konwentu w sprawie przyszłości Europy (część I), „Społeczeństwo i Polityka” 2006, nr 2, s. 9-31;
 59. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej w pracach Konwentu w sprawie przyszłości Europy (część II), „Społeczeństwo i Polityka” 2006, nr 3, s. 9-24;
 60. Sprawa podziału kompetencji między instytucjami UE w pracach Konwentu Europejskiego, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2006, t. 14, s. 145-181;
 61. The Discussions About European Integration Model in 1958-1962, “The International Affairs Review” 2006, No 1, s. 47-62;
 62. Debata na temat architektury instytucjonalnej Unii Europejskiej, „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny” 2005, nr 6, s. 57-81;
 63. Projekt traktatu konstytucyjnego. Obrady konferencji międzyrządowej pod auspicjami prezydencji włoskiej, „Przegląd Zachodni” 2005, nr 4, s. 87-112;
 64. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy w ocenie rządu i opozycji parlamentarnej w Niemczech, „Politeja” 2005, nr 1, s. 195-217;
 65. Projekty utworzenia Unii Europejskiej w latach 1975-1992. Od raportu Tindemansa do traktatu z Maastricht, „Politeja” 2005, nr 2, s. 95-133;
 66. Reforma II filaru Unii Europejskiej w pracach Konwentu Europejskiego, „Politeja” 2004, nr 2, s. 6-26;
 67. Spór o kształt konstytucji europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2004, nr 3, s. 63-101;
 68. Stosunki między Polską a Niemcami w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód, „Zbiór publikacji naukowych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej” 2004, cz. III, z. 8, s. 25-40;
 69. Współpraca i problemy sporne w stosunkach polsko-niemieckich na przełomie XX i XXI wieku, „Politeja” 2004, nr 1, s. 93-123;
 70. Polityka niemiecka CDU/CSU u schyłku rządów Adenauera (1961-1963), „Przegląd Zachodni” 2000, nr 4, s. 89-122;
 71. Ciągłość i zmiana w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa RFN pod rządami nowej koalicji SPD/Sojusz‘90/Zieloni, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 1999, t. 8, s. 187-199;
 72. Polityczne, ekonomiczne i instytucjonalne aspekty integracji Europy Zachodniej (1969 1992). Od unii celnej EWG do Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1997, z. 124, s. 149-162;
 73. Polityka zagraniczna Polski wobec Niemiec w latach 1945 1949, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1997, z. 122, s. 107-127;
 74. Interpretacje regionalizmu, „Przegląd Zachodni” 1995, nr 4, s. 143-146;
 75. Polityczne, ekonomiczne i militarne aspekty integracji Europy Zachodniej (1949 1969), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1995, z. 118, s. 151-167;
 76. Regionalizacja w państwach Unii Europejskiej (Republika Federalna Niemiec, Belgia, Włochy i Hiszpania), „Przegląd Zachodni” 1994, nr 2, s. 129-146;
 77. Sprawa ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Republiką Federalną Niemiec w latach pięćdziesiątych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1993, z. 107, s. 115-128;
 78. Die FDP und das Ratifizierungsverfahren für die Ostverträge von Moskau, Warschau und Prag. Politische, verfassungsrechtliche und völkerrechtliche Aspekte, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1992, z. 42, s. 135-154;
 79. Die polnische Haltung zum deutschen Einigungsprozeß. Eine Bilanz, „Deutschland Archiv”, Köln, 1991, H. 5, s. 519-529;
 80. Die Beziehungen zwischen der VR Polen und der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949-1987, “Aus Politik und Zeitgeschichte”, Bonn-Trier, 1988, B 11-12, s. 21-33;
 81. Rola i znaczenie FDP w systemie decyzyjnym polityki zagranicznej RFN ze szczególnym uwzględnieniem polityki wschodniej w latach 1969-1976, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie” 1983, nr 172, s. 29-53.

 

IV. Rozdziały (artykuły) w pracach zbiorowych (wybrane)

 1. Bronisław Geremek – ein polnischer Staatsmann, Europäer und Visionär, [in:] Europa und die Europäer. Perspektiven der polnischen Wissenschaft im 21. Jahrhundert. Im Gedenken an Bronisław Geremek, Herausgegeben von Bożena Gierat-Bieroń und Janusz Józef Węc, Wiesbaden 2023, s. VII-XI;
 2. Zu den Perspektiven der Reform der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union bis 2025. Strategische Autonomie der EU?, [in:] Europa und die Europäer. Perspektiven der polnischen Wissenschaft im 21. Jahrhundert. Im Gedenken an Bronisław Geremek, Herausgegeben von Bożena Gierat-Bieroń und Janusz Józef Węc, Wiesbaden 2023, s. 123-151;
 3. Perspektywy reformy ustrojowej strefy euro do 2025 r. Aspekty instytucjonalno-prawne, [w:] Unia Europejska w turbulentnym świecie. 30 lat traktatu z Maastricht, pod red. J. M. Fiszera, T. Stępniewskiego, Lublin-Warszawa 2022, s. 89-113;
 4. Polska, Niemcy i Francja wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w latach 2013–2021. Analiza krytyczna, [w:] Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego (1991-2021), pod red. J. M. Fiszera, Warszawa 2022, s. 142-160;
 5. Wpływ rządów Merkel na reformę ustrojową Unii Europejskiej i strefy euro, [w:] Interesy – Wartości – Kompromisy. Polityka zagraniczna Niemiec w erze Angeli Merkel, pod red. K. Janosia, A. Kałabunowskiej, J. Kiwerskiej i T. Morozowskiego, Poznań 2022, s. 13-51;
 6. Die Konzeption einer gesamteuropäischen Friedensordnung in der Ostpolitik der SPD/FDP-Koalitionsregierung in den Jahren 1969-1974, [in:] Wokół teoretycznych i praktycznych aspektów stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Stolarczykowi, pod red. T. Kubina, J. Łapaj-Kucharskiej i T. Okraski, Katowice 2020, s. 499-512;
 7. The European Union at a historic turning point. Current challenges and scenarios of overcoming them, [in:] European Integration – Polish Perspective, Z. Czachór, T.G. Grosse, W. Paruch (eds.), Warszawa 2020, s. 159-199;
 8. The Evolution of Germany’s Stance on the System Reform of the European Union in 1996-2001, [w:] Europa Środkowa i Bałkany. Konteksty historyczne i politologiczne, pod red. M. Korzeniewskiej-Wiszniewskiej, A. Kastory i R. Woźnicy,  Kraków 2019, s. 509-529;
 9. Germany's Influence on the Migration Crisis and Reform of the European Union's Immigration and Asylum Policy in the Years 2015-2016, [w:] Polityka i gospodarka. Teoria i praktyka, pod red. J. Dzwończyk, Kraków 2019, 303-318;
 10. Reforma mechanizmu wczesnego ostrzegania w pracach Grupy zadaniowej ds. pomocniczości i proporcjonalności w latach 2017-2018, [w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, pod red. A. Nitszke i J.J.Węca, Kraków 2019, s. 13-35;
 11. Unia Europejska na historycznym zakręcie. Bieżące wyzwania i scenariusze ich przezwyciężenia, [w:] Integracja europejska - polska perspektywa, pod red. Z. Czachóra, T.G. Grosse, W. Parucha, Warszawa 2018, s. 173-212;
 12. Europa, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 7-16;
 13. Integracja europejska w cieniu koncepcji politycznej Charles'a de Gaulle`a, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 331- 347;
 14. Integracja europejska. Od integracji sektorowej do wspólnego rynku, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 302-331; 
 15. Reforma Unii Europejskiej. Od konferencji międzyrządowej w latach 1996-1997 do traktatu konstytucyjnego z 2004 r., [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 376- 393; 
 16. W dążeniu do utworzenia Unii Europejskiej, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 347-376;
 17. Okupacja Niemiec w latach 1945-1949, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 94-108;
 18. Republika Federalna Niemiec w latach 1949-1963. Era Konrada Adenauera, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 108-121;
 19. Republika Federalna Niemiec w latach 1963-1966. Rządy Ludwiga Erharda, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 121-125;
 20. Republika Federalna Niemiec w latach 1966-1969. Rządy wielkiej koalicji CDU/CSU/SPD, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 125-129;
 21. Republika Federalna Niemiec w latach 1969-1974. Rządy Willy`ego Brandta, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 129-133;
 22. Republika Federalna Niemiec w latach 1974-1982. Rządy Helmuta Schmidta, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 133-136;
 23. Republika Federalna Niemiec w latach 1982-1998. Era Helmuta Kohla, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 136-143;
 24. Republika Federalna Niemiec w latach 1998-2005. Rządy Gerharda Schrödera, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 143-146;
 25. Niemcy w polityce europejskiej Polski 2004-2016, [w:] Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy, pod red. R. Zięby i T. Pawłuszko, Kielce 2016, s. 185-220;
 26. Grenznahe Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland und ihre Defizite, [w:] Konstytucjonalizm – Doktryny – Partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, pod red. R. Kłosowicza, Ł. Jakubiaka, B. Kosowskiej-Gąstoł, G.M. Kowalskiego, T. Wieciecha, Kraków 2016, s. 719-730;
 27. Interkulturelle Kommunikation zwischen Polen und Deutschland und ihre Herausforderungen, [in:] Zwischen Kontinuität und Modernität. Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen, hrsg. von E. Żebrowska, M. Olpińska-Szkiełko i M. Latkowska, Warszawa 2016, s. 170-194;
 28. Pozycja Parlamentu Europejskiego w reżimie traktatu lizbońskiego, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka i D. Stolickiego, Kraków 2015, s. 13-37;
 29. Adam Krzyżanowski (1873-1963), Jubileuszowa Księga Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. naukową A. Zięby, Kraków 2015, s. 149-158;
 30. Dynamika wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska-Europa-Świat. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, pod. red. J. Zając, A. Włodkowskiej-Bagan i M. Kaczmarskiego, Warszawa 2015, s. 427-444;
 31. Normatywna działalność Unii Europejskiej w walce z kryzysem zadłużeniowym strefy euro, [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze, pod red. K. Wojtaszczyka i in., Warszawa 2015, s. 163-176;
 32. Reforma europejskiej polityki sąsiedztwa w okresie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, [w:] Prezydencje środkowoeuropejskie i problemy Partnerstwa Wschodniego, Studia i szkice pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak i J. Sawczuka, Opole 2015, s. 11-25;
 33. Bringing impetus to the EU enlargement process. The role of the Polish Presidency, [w:] I.P. Karolewski, Th. Mehlhausen, M. Sus (eds.), Poland’s EU-Council Presidency under Evaluation. Navigating Europe through Stormy Waters, Baden-Baden 2014, s. 131-146;
 34. Ewolucja Europejskiej Współpracy Politycznej w latach 1970-1986, [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce. Księga jubileuszowa, przygotowana z okazji 35-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Krauz-Mozer, T. 2, pod red. P. Borowca, R. Kłosowicza i P. Ścigaja, Kraków 2014, s. 459-475;
 35. Debata w Niemczech na temat drugiej reformy ustrojowej Unii Europejskiej (2011-2012). Ewolucja programowa niemieckich partii politycznych w polityce europejskiej, [w:] Dylematy strategiczne XXI wieku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, pod red. naukową R. Kłosowicza, B. Szlachty, J.J. Węca, Kraków 2013, s. 431-452;
 36. Debate on the Second System Reform of the European Union (2011-2012), [w:] A. Kirpsza, G. Stachowiak (red.), Kryzys w Unii - Unia w kryzysie?, Kraków 2013, s. 7-32;
 37. Zarządzanie gospodarcze i budżetowe w Unii Gospodarczej i Walutowej jako cel operacyjny polskiej prezydencji, [w:] Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, pod red. naukową M. Chorośnickiego, J.J. Węca, A. Czubik, A. Głogowskiego, I. Krzyżanowskiej-Skowronek, A. Nitszke, Ewy Szczepankiewicz-Rudzkiej, M. Tarnawskiego, Kraków 2013, s. 107-124;
 38. „Bezpieczna Europa” – priorytet prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka, Kraków 2012, s. 47-73;
 39. Conclusions and Recommendations for the authorities of the Euroregion „Cieszyn Silesia”, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, pod red. naukową J.J. Węca, Kraków-Bielsko-Biała 2012, s. 365-382;
 40. „Europa korzystająca na otwartości” – priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, pod red. J.M. Fiszera, Warszawa 2012 r., s. 51-86;
 41. Konkluzje i rekomendacje dla władz Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, pod red. naukową J.J. Węca, Kraków-Bielsko-Biała 2012, s. 347-363;
 42. Powstanie i rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w ramach Unii Europejskiej (1997-2004), [w:] Amerykomania. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, pod red. W. Bernackiego i A. Walaszka, Kraków 2012, s. 929-959;
 43. Relacje polsko-niemiecko-amerykańskie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Aspekty horyzontalne, [w:] Dojrzałe sąsiedztwo. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2011, pod red. D. Bingena, P.O. Loewe, K. Ruchniewicza i M. Zybury, Wrocław 2012, s. 101-118;
 44. Struktura instytucjonalna i funkcjonowanie Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, pod red. naukową J.J. Węca, Kraków-Bielsko-Biała 2012, s. 33-59;
 45. Traktat lizboński a pozycja państw członkowskich w Unii Europejskiej, [w:] Politikon III. Kto jest suwerenem? Kontrowersje wokół Traktatu lizbońskiego, Kraków 2012, s. 19-71;
 46. Uwarunkowania historyczne Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, pod red. naukową J.J. Węca, Kraków-Bielsko-Biała 2012, s. 15-31;
 47. Zmiany w sprawowaniu prezydencji w Radzie Unii Europejskiej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, [w:] Dylematy polskiej demokracji, pod red. Ł. Danela i J. Kornasia, Kraków 2012, s. 471-487;
 48. Funkcja mediacyjna prezydencji – zagadnienia teoretyczne, [w:] Monitor polskiej Prezydencji 2011. Raport zamknięcia, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2011, s. 23-26;
 49. Nowa pozycja instytucji i organów ponadnarodowych Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim, [w:] Myśl i polityka: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, t. 3, pod red. B. Szlachty, Kraków 2011, s. 247-258;
 50. Polska wobec projektu Partnerstwa Wschodniego, [w:] Partnerstwo Wschodnie - wielka szansa Europy. Eastern Partnership-great chance for Europe, pod red. J Sawczuka, Poznań-Chorzów 2011, s. 68-76;
 51. Pragmatische Partnerschaft. Die polnisch-deutsch-amerikanischen Beziehungen im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, [in:] Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen, hrsg. von Dieter Bingen, Peter-Oliver Loew u.a., Wiesbaden 2011, s. 107-127;
 52. Stanowisko Niemiec wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej 2002-2005, [w:] Polska i Niemcy w Europie. Polen und Deutschland in Europa. Przyczynki z dziedziny kultury, polityki i historii współczesnej. Beiträge zur Kultur, Politik und Zeitgeschichte, pod red. L. Meissnera i M. Wilka, Łódź 2011, s. 86-112;
 53. Studia i badania naukowe w Polsce poświęcone Unii Europejskiej, [w:] Studien und Forschung zur Deutschland- und Österreichkunde in Polen, hrsg. von L. Meissner und G. Pawłowski, Warszawa 2011, s. 97-107;
 54. Współpraca rządu z Sejmem i Senatem w kształtowaniu polityki europejskiej Polski (problemy i wyzwania wynikające z reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2004-2007), [w:] Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, pod red. J. Fiszera, Warszawa 2011, s. 48-90;
 55. Ewolucja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, [w:] Polscy eurodeputowani 2004-2009. Uwarunkowania, działania i ocena skuteczności, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2010, s. 23-34;
 56. Nowa pozycja Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, [w:] Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji, Kraków 2010, s. 25-36;
 57. Reforma Unii Gospodarczej i Walutowej przewidywana w traktacie lizbońskim, [w:] Płaszczyzny integracji europejskiej, pod red. A. Doliwa-Klepackiej, Kielce 2010, s. 137-149;
 58. Stanowisko polskich ugrupowań opozycyjnych wobec problemu niemieckiego w latach 80. XX wieku, [w:] Polityka i humanitaryzm w latach 1980-1989, Opole 2010, s. 200-216;
 59. Die Europäische Union aus der deutschen und polnischen Perspektive, [w:] Farben der Nachbarschaft. Deutsch-polnische Herausforderungen im 21. Jahrhundert, Kraków 2009, s. 90-99;
 60. Dynamika wspólnotowego systemu zasobów własnych Unii Europejskiej w latach 1980-2002, [w:] Doktryny-historia-władza. Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Kozubowi-Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, pod red. A. Citkowskiej-Kimli, M. Kiwior-Filo i B. Szlachty, Kraków 2009, s. 389-406;
 61. Formalne i nieformalne możliwości oddziaływania prezydencji na funkcjonowanie Unii Europejskiej po zmianach przewidywanych w traktacie lizbońskim, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, pod red. Krzysztofa Szczerskiego, Kraków 2009, s. 31-56;
 62. Reforma ustrojowa Unii Europejskiej przewidywana w traktacie lizbońskim. Ocena zmian ustrojowych z polskiej perspektywy, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, pod red. J. Fiszera, Warszawa 2009, s. 103-135;
 63. Unia Europejska z perspektywy Polski i Niemiec, [w:] Barwy sąsiedztwa. Polsko-niemieckie wyzwania w XXI wieku, Kraków 2009, s. 90-99;
 64. Nowa faza integracji gospodarczej i zagrożenia cywilizacyjne. Integracja europejska 1995-2007, [w:] Najnowsza historia świata 1995-2007, t. 4, pod red. A. Patka, J. Rydla i J.J. Węca, Kraków 2008, s. 6-88;
 65. Nowa faza integracji gospodarczej i zagrożenia cywilizacyjne. Integracja pozaeuropejska 1995-2007 (NAFTA, MERCOSUR, APEC), [w:] Najnowsza historia świata 1995-2007, t. 4, pod red. A. Patka, J. Rydla i J.J. Węca, Kraków 2008, s. 88-104;
 66. Europa, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 7-16;
 67. Integracja europejska w cieniu koncepcji politycznej Charles'a de Gaulle`a, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 331- 347;
 68. Integracja europejska. Od integracji sektorowej do wspólnego rynku, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 302-331;
 69. Reforma Unii Europejskiej. Od konferencji międzyrządowej w latach 1996-1997 do traktatu konstytucyjnego z 2004 r., [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 376- 393;
 70. W dążeniu do utworzenia Unii Europejskiej, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 347-376;
 71. Okupacja Niemiec w latach 1945-1949, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 94-108;
 72. Republika Federalna Niemiec w latach 1949-1963. Era Konrada Adenauera, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 108-121;
 73. Republika Federalna Niemiec w latach 1963-1966. Rządy Ludwiga Erharda, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 121-125;
 74. Republika Federalna Niemiec w latach 1966-1969. Rządy wielkiej koalicji CDU/CSU/SPD, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 125-129;
 75. Republika Federalna Niemiec w latach 1969-1974. Rządy Willy`ego Brandta, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 129-133;
 76. Republika Federalna Niemiec w latach 1974-1982. Rządy Helmuta Schmidta, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 133-136;
 77. Republika Federalna Niemiec w latach 1982-1998. Era Helmuta Kohla, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 136-143;
 78. Republika Federalna Niemiec w latach 1998-2005. Rządy Gerharda Schrödera, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 143-146;
 79. Spór o kształt integracji europejskiej w latach 1963-1969, [w:] Naród, państwo, Europa Środkowa, pod red. A. Patka i W. Rojka, Kraków 2006, s. 315-325;
 80. Sprawa traktatu konstytucyjnego w pierwszej fazie obrad konferencji międzyrządowej 2003-2004. Zagadnienia instytucjonalne, [w:] Polska polityka integracyjna po akcesji do Unii Europejskiej, pod red. J. M. Fiszera, Warszawa 2006, s. 168-189;
 81. Kultur und Kulturpolitik im Vertrag über die Verfassung für Europa, [w:] Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der Interkulturalität, hrsg. von F. Grucza, Warszawa 2005, s. 229-236;
 82. Problem podziału kompetencji między Unią Europejską a państwami członkowskimi w pracach Konwentu Europejskiego, [w:] Polska-Europa-Świat XX wieku, pod red. W. Wierzbieńca, Rzeszów 2005, s. 462-478;
 83. Integracja Polski z Unią Europejską w świetle raportów unijnych instytucji w latach 1999-2001, [w:] Ykraïna-Polsza-Nimeczczina w Europie, Lwów 2004, s. 139-160;
 84. Polityczno-prawne aspekty stosunków bilateralnych między Polska a Republika Federalną Niemiec w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Polska-Niemcy-Ukraina w Europie, Lwów 2004, s. 161-180;
 85. Sprawa projektu traktatu konstytucyjnego w ostatniej fazie obrad Konwentu Europejskiego, [w:] Europa 25. Opinie środowiska akademickiego Krakowa na temat politycznych wyzwań poszerzonej Unii Europejskiej, pod red. M. Bankowicza i K. Szczerskiego, Kraków 2004, s. 35-64;
 86. Stanowisko Polski wobec reformy Unii Europejskiej w latach 2003-2004. Nowa koncepcja polskiej polityki europejskiej, [w:] Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec, pod red. E. Cziomera i M. Czajkowskiego, Kraków 2004, s. 47-60;
 87. Polityka zagraniczna Polski wobec dwóch państw niemieckich i zjednoczonych Niemiec w latach 1989-1991. Od zburzenia muru berlińskiego do traktatu o partnerstwie, [w:] Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i w XX wieku), pod red. I. Stawowy-Kawki i W. Rojka, Kraków 2003, s. 333-346;
 88. Polnisch-deutsche Beziehungen in Anbetracht der EU-Osterweiterung, [w:] Frieden durch Recht. Deutsch-polnische Verträge 1990-1991, Hrsg. von der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2003, s. 74-90;
 89. Proces dostosowania Polski do integracji z Unią Europejską. Próba bilansu, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, pod red. naukową J. Filipka, Bielsko-Biała 2003, s. 704-730;
 90. Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej w pracach Konwentu. Stanowisko Polski, [w:] Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia, pod red. M. Czajkowskiego i E. Cziomera, Kraków 2003, s. 125-136;
 91. Stosunki polsko-niemieckie w obliczu wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej, [w:] Pokój przez prawo. Umowy polsko-niemieckie w latach 1990-1991, Berlin 2003, s. 91-106;
 92. Die polnische Deutschlandpolitik in den Jahren 1949-1970, [w:] Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen. Sprache-Literatur-Kultur-Politik, hrsg. von F. Grucza, Warszawa 2001, s. 900-912;
 93. Ewolucja stanowiska partii politycznych w RFN wobec przystąpienia Polski do NATO i UE, [w:] Rola Niemiec w procesie integracji Polski z Europą, pod red. J. Holzera i J. Fiszera, Warszawa 2001, s. 143-159;
 94. Ekonomiczne i instytucjonalne aspekty współpracy transgranicznej między Polską a Republiką Federalną Niemiec, [w:] Polska-Niemcy-Ukraina w Europie, Rzeszów 1999, s. 25-30;
 95. Stanowisko opinii publicznej w Polsce wobec integracji z NATO i Unią Europejską w świetle badań demoskopijnych, [w:] Polska-Niemcy-Ukraina w Europie, Rzeszów 1999, s. 271-279;
 96. Transformacja systemu politycznego w Polsce. Wybrane aspekty, [w:] Polska Niemcy Ukraina w Europie, Rzeszów 1998, s. 37-43;
 97. Polityka bezpieczeństwa Polski w latach 1989 1995. Wybrane aspekty, [w:] Nowy kształt bezpieczeństwa europejskiego. Studia i Analizy nr 2, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, pod red. E. Cziomera, Kraków 1996, s. 10-17;
 98. Rola Republiki Federalnej Niemiec w polityce zachodniej i bezpieczeństwa Polski 1989 1995, [w:] Polska Niemcy Ukraina w Europie, Rzeszów 1996, s. 83-89;
 99. Geneza i postanowienia układu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r., [w:] Polsko niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie   geneza i perspektywy. Der deutsch polnische Nachbarschaftsvertrag   Genese und Perspektiven, Warszawa 1994, s. 39-50;
 100. Vorgeschichte und Bestimmungen des deutsch polnischen Nachbarschaftsvertrages vom 17. 06. 1991, [w:] Polsko niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie   geneza i perspektywy. Der deutsch polnische Nachbarschaftsvertrag   Genese und Perspektiven, Warszawa 1994, s. 50-61;
 101. European Integration Processes and the German Problem, [w:] Transnational Future of Europe, (ed.) J. Z. Pietraś, M. Pietraś, Lublin 1992, s. 427-439;
 102. Grenznahe und interregionale Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland, [w:] Niemcy i Polacy w procesie jedności europejskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (28-29 października 1991 r.), pod red. J. Kowalikowej, Kraków 1992, s. 90-96.

​​

V. Encyklopedie

 1. Encyklopedia Historyczna Świata, t. VIII, Europa, część 1, Kraków 2001, (24 hasła na temat rozwoju strukturalnego partii i stronnictw politycznych w Europie w XIX i XX w.).

 

VI. Tłumaczenia

 1. D. Bingen, Polityka Republiki Bońskiej wobec Polski, Kraków 1997.  

 

VII. Ekspertyzy

 1. Unia Europejska na historycznym zakręcie. Bieżące wyzwania i scenariusze ich przezwyciężenia, [w:] Integracja europejska – polska perspektywa, pod red. Z. Czachóra, T. G. Grosse, W. Parucha, Warszawa 2018, s. 173-212;
 2. New Pact for Europe. National report - Poland, Institute of Public Affairs, November 2017, https://www.newpactforeurope.eu/documents/NPE-FINAL-report-Poland-online-version.pdf?m=1510743269 (współautorstwo);
 3. Bilans prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, Ekspertyza dla Instytutu Kościuszki, Brief programowy 2011, http://ik.org.pl/, s. 1-6;
 4. Ocena belgijskiej prezydencji w UE, Ekspertyza dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 2011 r., http://ec.europa.eu/, s. 1-6;
 5. Rola prezydencji rotacyjnej po wejściu w życie traktatu z Lizbony, Ekspertyza dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 2010 r., http:// ec. europa.eu/, s. 1-5;
 6. Model prezydencji po zmianach instytucjonalnych proponowanych przez traktat lizboński. Formalne i nieformalne możliwości oddziaływania prezydencji na funkcjonowanie Unii, [w:] Rekomendacje i wytyczne przygotowania i realizacji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r., Instytut Kościuszki, Ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Kraków 2008, s. 41-75;
 7. Udział Parlamentu RP w tworzeniu krajowej polityki europejskiej [w:] Usprawnienie kształtowania się polskiego stanowiska w UE – skuteczniejsza polityka europejska, Instytut Kościuszki, Ekspertyza dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP Kraków 2007, s. 28-45.