Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Arkadiusz Górnisiewicz

dr hab. Arkadiusz Górnisiewicz

Adiunkt w Katedrze Filozofii Polityki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

Dane kontaktowe

Katedra Filozofii Polityki

E-mail: arkadiusz.gornisiewicz@uj.edu.pl

Profil na Academia.edu

https://jagiellonian.academia.edu/ArkadiuszGornisiewicz

 

Zainteresowania naukowe

 • historia myśli politycznej i prawnej
 • filozofia polityki
 • teorie nowoczesności
 • teologia polityczna
 • nauka o państwie
 • historiozofia
 • semantyka pojęć politycznych
 • związki literatury i polityki

Pełnione funkcje:

Sekretarz redakcji „Politei. Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ"

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP)
 • Association for Political Theory (APT)

Wybrane publikacje

Książki

 • Nowoczesność, nihilizm, polityka. Wokół myśli Karla Löwitha, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2014. 
 • The Problem of Political Theology (red., z P. Armadą i K. Matuszkiem), Akademia Ignatianum-Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 • Modernity and What Has Been Lost. Considerations on the Legacy of Leo Strauss (red., z P. Armadą), wyd. polskie: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010; wyd. amerykańskie: St. Augustine's Press, South Bend (IN) 2010.

Artykuły i rozdziały w książkach

 • Paradoksy rewolucyjnego konserwatyzmu, „Przegląd Polityczny”, nr 141, 2017.

  Nauka o państwie a teologia w myśli Hansa Kelsena, „Politeja”, nr 45, 2016.

  Wacław Makowski – myśliciel życia państwowego, [w:] Wacław Makowski, My i Wy. Wybór pism, Narodowe Centrum Kultury – Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa-Kraków 2016, XCI tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej.

 • Existentialism as a Political Problem in Karl Löwith’s Thought, “History of European Ideas”, vol.42, no.7, 2016.

 • Karl Löwith o Schmitcie, Heideggerze i narodowym socjalizmie, [w:] Niemiecka myśl polityczna wobec narodowego socjalizmu, pod red. Ł. Święcicki, A. Wielomski, J. Ćwikła, Warszawa 2016.

 • Metamorfozy państwa ziemskiego, „Stan Rzeczy”, 9/2015.

 • Nowożytne przemiany pojęcia wroga na tle przekształceń nomosu Ziemi. Z zagadnień ładu międzynarodowego w myśli Carla Schmitta, „Horyzonty Polityki”, vol. 6, nr 15, 2015.

 • Czy należy powstrzymywać koniec? Debata o teologii politycznej Carla Schmitta z udziałem Arkadiusza Górnisiewicz, Grzegorza Jankowicza i Andrzeja Serafina, „Przegląd Polityczny”, nr 129, 2015.

 • Starożytność na szczycie nowoczesności, [w:] Boska radość powtórzenia. Idea wiecznego powrotu, red. M. Proszak, A.Szklarska, A.Żymełka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

 • Karl Löwith i Erik Peterson. Kilka uwag o filiacji idei, „44/Czterdzieści i Cztery”, nr 7/2013.

 • Nomos narodu. Wilhelm Stapel o teologii nacjonalizmu, „44/ Czterdzieści i Cztery”, nr 6/2013.

 • Nominalizm, narodziny nowoczesności i problem jej legitymizacji w Die Legitimität der Neuzeit Hansa Blumenberga, [w:] Mit, metafora, sekularyzacja. Wprowadzenie do filozofii Hansa Blumenberga, red. R. Marszałek, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013.

 • The Problem of the Closure of any Political Theology. Remarks on the Controversy between Erik Peterson and Carl Schmitt, [w:] The Problem of Political Theology, red. P. Armada, A. Górnisiewicz, K. Matuszek, Wydawnictwo Ignatianum – WAM, Kraków 2012.

 • O platonizmie Nietzschego, [w:] B. Banasiak, P. Pieniążek (red.), Nietzsche a tradycja antyczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

 • Karl Löwith i Leo Strauss. Rozmowa o nowoczesności, “Przegląd Polityczny”, nr 101, 2010.

 • Karl Löwith and Leo Strauss on Modernity, Secularization, and Nihilism, [w:] P. Armada, A. Górnisiewicz (red.), Modernity and What Has Been Lost. Considerations on the Legacy of Leo Strauss, JUP, Kraków – St. Augustine’s Press, South Bend 2010.

 • Zrozumieć nowoczesność. Wprowadzenie do myśli Karla Löwitha, „Kronos”, nr 2, 2010.

 • Maski nihilizmu, maski Oświecenia. Uwagi o filozofii polityki Nietzschego, „Dialogi Polityczne”, nr 12, 2009.

 • Charakter i miasto. Doświadczenie miasta i nowoczesności, czyli kilka uwag o pisarstwie Saula Bellowa, „Kultura i Polityka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera”, nr 4, 2008.

 • Alexandre Kojève i Leo Strauss. Wprowadzenie do debaty myślicieli , „Politeja”, nr 8, 2007 (wraz z P. Armadą).

 • Wokół liberalizmu agonistycznego: John Gray i George Crowder w sporze o dorobek Isaiaha Berlina, [w:] D. Pietrzyk-Reeves (red.), Pytania współczesnej filozofii polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

 • Spór o mieszkańca Panteonu. Rousseau filozofem demokracji społecznej czy totalitarnej?, „Nauki Polityczne. Zeszyty Naukowe KNP UJ”, nr 2, 2005.

 • Bez libretta. Esej o pojmowaniu ludzkiego świata w myśli Isaiaha Berlina, „Nauki Polityczne. Zeszyty Naukowe KNP UJ”, nr 1, 2004.

Przekłady

 • Leo Strauss, O tyranii (wraz z korespondencją Strauss–Kojève), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 (z P. Armadą).
 • Joseph Cropsey, Leo Strauss, Historia Filozofii Politycznej (rozdziały: Thomas Hobbes, Jeremy Bentham i James Mill), Fundacja im. Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2010.
 • Karl Löwith, Natura, historia, egzystencjalizm; Okazjonalny decyzjonizm Carla Schmitta; Friedrich Nietzsche, Wybrana korespondencja Leo Strauss – Karl Löwith, „Kronos” nr 2, 2010.
 • Nathan Tarcov, Leo Strauss o Machiavellim i korzeniach nowoczesności, „Przegląd Polityczny” nr 101, 2010.
 • Karl Löwith, O rozprawie Erika Petersona Der Monotheismus als politisches Problem „44/Czterdzieści i cztery”, nr 7, 2013.
 • Hans Kelsen, Kto powinien być strażnikiem konstytucji? (fragmenty), „Przegląd Polityczny”, nr 138, 2016.
 • Carl Schmitt, Strażnik konstytucji (fragmenty), „Przegląd Polityczny”, nr 138, 2016.
 • Carl Schmitt, Absolutyzm, „Przegląd Polityczny”, nr 136, 2016.
 • Alfred Cobban, Teoria dyktatury Carla Schmitta, „Przegląd Polityczny”, nr 138, 2016.

Publikacje złożone do druku

 • Constitution in the History of Political Thought, edited Arkadiusz Górnisiewicz and Bogdan Szlachta, De Gruyter Open.

 • Stanisław Starzyński, Studia konstytucyjne. Wybór pism, wybór, wstęp i opracowanie Arkadiusz Górnisiewicz, Ośrodek Myśli Politycznej.

 • Projekty badawcze, stypendia, nagrody

 • 2010-2012 projekt badawczy promotorski finansowany przez NCN pt. „Nowoczesność i nihilizm. Wokół myśli politycznej Karla Löwitha”.

 • 2006-2007 The Ferszt-Buynoski Scholarship in Political Science for Polish Students

 • 2013-2014 Staż podoktorski w ramach projektu SET

 • 2015 Nagroda JM Rektora UJ

Wybrane wystąpienia konferencyjne

 • 2009: konferencja międzynarodowa Modernity and What Has Been Lost. Considerations on the Legacy of Leo Strauss, Kraków 4-5 czerwca; referat: Karl Löwith and Leo Strauss on Modernity, Secularization, and Nihilism.

 • 2009: konferencja Religion in Future, Future in Religion, referat Spór o teologiczne korzenie nowoczesności. O debacie Karl Löwith – Hans Blumenberg, Kraków, 4 grudnia.

 • 2010: „Nietzsche Seminarium”, O platonizmie Nietzschego, Przesieka, Dolny Śląsk, 21-24 maja.

 • 2010: międzynarodowa konferencja Political Theology as the Problem, Kraków 16-17 września, referat pt. The Problem of the Closure of any Political Theology. Remarks on the Controversy between Erik Peterson, Carl Schmitt, and Hans Blumenberg.

 • 2011: konferencja Wokół myśli postsekularnej, UPJPII, Kraków 16-17 listopada; referat: Narodziny nowoczesności z ducha teologii.

 • 2012: konferencja międzynarodowa Dangerous liaisons. Theology, social sciences and modernity, Uniwersytet Warszawski-Centrum JPII, Warszawa 12 kwietnia; referat: (De)legitimizing modernity? On the uses of the secularization thesis in Karl Löwith, Hans Blumenberg, and Carl Schmitt.

 • 2013: konferencja międzynarodowa –Zjazd Niemcoznawczy na Uniwersytecie Wrocławskim; 21-22 listopad, udział w sesji Niemiecka myśl polityczna wobec narodowego socjalizmu, referat pt. Karl Löwith wobec zmierzchu świata mieszczańsko-chrześcijańskiego.

 • 2015: debata Epoka ducha czy nihilizmu? Karl Löwith i Jacob Taubes w sporze o status nowoczesności, 20 maja, UKSW, Warszawa, ul. Dewajtis 5; referat pt. Nowoczesność i nihilizm w ujęciu Karla Löwitha.

 • 2015: kongres Politologii („Odsłony polityki) w Krakowie, 23 września, referat: Suwerenność jako problem teologiczno- -polityczny w krytycznym ujęciu Hansa Kelsena.

 • 2015: międzynarodowa konferencja The Theory of Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining From) Military Action, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 13-14 października; referat: The Non-discriminating Concept of War and the Theory of Just War: Carl Schmitt’s Arguments Reconsidered.

 • 2016: międzynarodowa konferencja The West: Concept, Narrative and Politics, 8-9 grudnia, 2016, University of Jyväskylä, Finlandia, referat: Divided West in Carl Schmitt’s International Thought