Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agnieszka Nitszke

Agnieszka Anna Nitszke, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych. Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Wiceprezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Autorka monografii Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych. Studium porównawcze oraz artykułów poświęconych partiom politycznym w Europie i integracji europejskiej.

Zainteresowania naukowe:

  • integracja europejska i pozaeuropejska;
  • polityki Unii Europejskiej;
  • partie i systemy partyjne;
  • agencje Unii Europejskiej;
  • systemy polityczne i partyjne państw niemieckojęzycznych;
  • Szwajcaria i jej relacje z UE.

Granty i projekty badawcze

  • Europeizacja - transformacja - deeuropeizacja. 30 lat doświadczeń Grupy Wyszehradzkie - projekt analizuje ewolucję współpracy międzynarodowej państw Europy Środkowo-Wschodniej w formacie Grupy Wyszehradzkiej (V4). Okazją do podjęcia próby poszerzonej analizy jest obchodzone w lutym 2021 r. 30-lecie podjęcia współpracy. Forum, które w pierwszych latach istnienia miało na celu przygotowanie współpracujących państw do członkostwa w UE, stymulując proces europeizacji instytucji politycznych i wspierając wartości europejskie w gospodarce i społeczeństwie, po 2004 r. popadło w stagnację. Nowy rozdział współpracy rozpoczęło przejęcie władzy w Polsce przez PiS w 2015 r. Nowy rząd widział w V4 narzędzie prowadzenia autonomicznej polityki europejskiej. Sprzyjać temu miały rządy o podobnym obliczu ideowym i programowym w pozostałych trzech państwach. Nowa agenda V4 odeszła od ścisłej współpracy z UE na rzecz promowania własnego stanowiska. Od tej pory V4 przeszła kilka testów nowej formuły współpracy, wśród których były m.in. kryzys migracyjny, projekt Międzymorza, wybory przewodniczącego RE w 2017 r., czy niedawne negocjacje w sprawie Wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 i powiązanie funduszy europejskich z zasadą praworządności. W każdym z powyższych przykładów postawa V4 lub części jej państw charakteryzowała się postawą eurosceptyczną. Stąd wniosek o stopniowej de-europeizacji V4. W tym celu nastąpi odniesienie do teorii europeizacji i, co jest ambicją Autorki, nastąpi próba skonstruowania modelu i zrębów teorii de-europeizacji, która jako pojęcie w nauce funkcjonuje, jednak nie ma jeszcze ugruntowanych podstaw teoretycznych. 

Projekt finansowany w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future.

Publikacje naukowe

I. Monografie

1. Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych. Studium porównawcze, Kraków 2013, ss. 210.

II. Redakcja i współredakcja prac zbiorowych

1. Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej, Kraków 2014, ss. 148;

2. Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Kraków 2013 (razem z M. Chorośnickim, J.J. Węcem, A. Czubik, A. Głogowskim, I. Krzyżanowską-Skowronek, E. Szczepankiewicz-Rudzką i M. Tarnawskim), ss. 690.

3. Polityki europejskie. Perspektywa finansowa 2014-2020, Kraków 2015, ss. 294;

III. Rozdziały (artykuły) w pracach zbiorowych

1. Brytyjska Partia Konserwatywna wobec procesu integracji europejskiej, [w:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne: księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, pod red. R. Kłosowicza, G.M. Kowalskiego, T. Wieciecha i in., Kraków 2016, ss. 587-597.

2. Perspektywy finansowe Unii Europejskiej, [w:] Polityki europejskie. Perspektywa finansowa 2014-2020, pod red. A. Nitszke, Kraków 2015, ss. 9-22

3. Budżet Unii Europejskiej, [w:] Polityki europejskie. Perspektywa finansowa 2014-2020, pod red. A. Nitszke, Kraków 2015, ss. 23-40.

4. Włodzimierz Aleksander Czerkawski, [w:] Księga Jubileuszowa Nauk Politycznych, pod red. A. Zięby, Kraków 2015, ss. 55-69

5. Szwajcarska Partia Ludowa a polityka zagraniczna Szwajcarii, [w:] Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej, pod red. A. Nitszke, Kraków 2014, s. 81-97;

6. Polityczne implikacje kryzysu gospodarczego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Kryzys w Unii – Unia w kryzysie, pod red. A. Kirpszy, G. Stachowiaka, Kraków 2013, 33-52;

7. Przywództwo polityczne w Unii Europejskiej – traktaty i praktyka, [w:] Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, pod red. M. Hartlińskiego, Olsztyn 2013, s. 291-321;

8. Polityka azylowa Unii Europejskiej. Między idealizmem a realizmem, [w:] Dylematy strategiczne XXI wieku, pod red. R. Kłosowicza, B. Szlachty, J.J. Węca, Kraków 2013, s. 353-365;

9. Partie protestu w Niemczech. W poszukiwaniu kryterium wyróżniającego, [w:] Partie polityczne w Polsce i w Europie. Struktury, funkcje, strategie w zmieniającym się otoczeniu, pod red. A. Pacześniak, M. Wincławskiej, Toruń 2013, s. 83-104;

10. Przemiany węgierskiego systemu partyjnego po wyborach parlamentarnych w 2010 roku, [w:] Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń, pod. red. A. Czwołka, M. Nowak-Paralusz, K. Gawron-Tabor, Toruń 2013, s. 135-158;

11. Europejska Polityka Sąsiedztwa jako element strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [w:] Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, pod red. M. Chorośnickiego, J.J. Węca, A. Czubik, A. Głogowskiego, I. Krzyżanowskiej-Skowronek, A. Nitszke. E. Szczepankiewicz-Rudzkiej i M. Tarnawskiego, Kraków 2013, s. 463-477;

12. Model organizacyjny partii politycznych w państwach federalnych. Analiza porównawcza na przykładzie państw niemieckojęzycznych (Niemcy, Szwajcaria, Austria), [w:] Partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania, pod red. M. Wincławskiej, Toruń 2013, s. 407-433;

13. Obraz polskiej prezydencji w mediach zagranicznych, [w:] Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, pod red. A. Kirpszy, G. Stachowiaka, Kraków 2012, s. 183-217;

14. Zasada federalizmu w ustroju i praktyce Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Po obu stronach Odry. Polska, Niemcy i ich wzajemne relacje w XX i XXI wieku – wybrane problemy, pod red. K. Kąckiej, Toruń 2011, s. 17-54;

15. Socjaldemokracja w Polsce, Czechach i na Węgrzech po 1989 r. Analiza porównawcza aktualnej pozycji, [w:] Polska i Europa Środkowa: demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja, pod red. E. Nowak, R. Riedla, Lublin 2010, s. 394-402;

16. System partyjny Cypru, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. B. Kosowskiej-Gąstoł, Kraków 2010, s. 55-69;

17. System partyjny Hiszpanii, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. B. Kosowskiej-Gąstoł, Kraków 2010, s. 149-164;

18. System partyjny Niemiec, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. B. Kosowskiej-Gąstoł, Kraków 2010, s. 241-258;

19. System partyjny Węgier, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. B. Kosowskiej-Gąstoł, Kraków 2010, s. 345-360;

20. Prawnoustrojowe i polityczne aspekty zjednoczenia Niemiec w kontekście federalizmu niemieckiego, [w:] Niemcy w XXI wieku. Wybrane problemy polityczne i społeczne. Szkice historyczne i politologiczne, pod red. M.M. Kosmana i S. Sadowskiego, Bydgoszcz 2009, s. 47-58;

21. Wpływ instytucjonalizacji partii politycznych w Szwajcarii na ich stosunek do integracji europejskiej [w:] Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej. Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie, pod red. B. Wiśniewskiej-Paź, Warszawa 2009, s. 45-64.

IV. Artykuły w czasopismach naukowych

1. W kierunku nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2016, nr 10, s. 381-396, DOI: 10.14746/rie.2016.10.24;

2. Coalitions between Political Groups in the European Parliament. An Analysis of the Experiences of the EP of the Seventh Term, "Athenaeum" 2016, vol. 52, pp. 163-172, DOI: 10.15804/athena.2016.52.09;

3. Kompetencje budżetowe Parlamentu Europejskiego, “Politeja” 2015, nr 3, ss. 381-399;

4. Wpływ ośrodków eksperckich na kształtowanie polityki bezpieczeństwa w Polsce, „Przegląd Politologiczny" 2015, nr 2, ss. 59-73;

5. The Swiss model of Federalism. Some lessons for the European Union, „Przegląd Politologiczny" 2014, nr 3, s. 19-33;

6. Niemcy jako państwo partyjne – idea i praktyka ustrojowa, „Athenaeum" 2012, nr 35, s. 131-155;

7. The theory of federalism: the features of the federal order of the state, ,,Politeja" 2008, nr 2, s. 415-434.

V. Recenzje

1. Unia Europejska – Chiny dziś i w przyszłości, pod red. Józefa M. Fiszera, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 1, ss. 205-207;

2. (wspólnie z A. Porębskim) R. Matyja, Granice demokracji bezpośredniej. Wpływ szwajcarskiego systemu politycznego na proces integracyjny muzułmańskiej mniejszości religijnej, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2014, „Politeja” 2015, nr 39, ss. 415-422;

3. System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, pod red. Józefa M. Fiszera, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, „Przegląd Zachodni” 2015, nr 2, ss. 301-305;

4. B. Kosowska-Gąstoł, Europejska Unia Demokratyczna czyli o współpracy partii chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywnych, Kraków 2004, „Politeja" 2005, nr 1, s. 491-498.