Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, prof. UJ

Mirella Korzeniewska-Wiszniewska – adiunkt, pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, Komisji Bałkanistyki Polskiej Akademii Nauk, oddział Poznań oraz Polskiej Komisji Kultury i Historii Bałkanów (The Polish Commission of Balkan Culture and History) afiliowanej przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studiów nad Europą Południowo-Wschodnią (Associacion Internationale d’ Études du Sud-Est Européen - AIESEE).

Jest autorką monografii pt.: Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia. Serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX w., WUJ, 2008 oraz Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii w latach 1995-2016, Księgarnia Akademicka 2017; współautorką monografii pt.: Orthodoxy versus post-Communism? Belarus, Serbia, Ukraine and the Russkiy Mir, Cambridge Scholars Publishing, 2016 oraz redaktorką takich pozycji jak: Macedonia in 20th and 21st century. History, religion, culture, language, law, politics, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2014 i Bosnia and Herzegovina and its political kaleidoscope. General elections 2014: report, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Krakow 2015. Jest również autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, publikowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje Bałkany i związane z nimi problemy etniczne, procesy transformacji politycznej oraz kwestie bezpieczeństwa regionalnego.

Publikacje

Monografie:

 1. Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia. Serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX w., WUJ, Kraków 2008, ss. 284.
 2. Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii w latach 1995-2016, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, ss. 568.

Współautorstwo monografii:

 1. M. Wawrzonek, N. Bekus, M. Korzeniewska-Wiszniewska, Orthodoxy versus post-Communism? Belarus, Serbia, Ukraine and the Russkiy Mir, Cambridge Scholars Publishing, 2016, 2. ss. 332 (ss. 159-259).

Redakcja monografii:

 1. Macedonia in 20th and 21st century. History, religion, culture, language, law, politics, redakcja tematycznego tomu „Politeji” (30/2014), Kraków 2014, ss. 418.
 2. Bosnia and Herzegovina and its political kaleidoscope. General elections 2014: report, ed. M. Korzeniewska-Wiszniewska and A. Zdeb, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, ss. 138.

Artykuły naukowe:

 1. Francuskie spojrzenie na wojnę kosowską, [w:] Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia – polityka – kultura – nauka, Kraków 2005, s. 241 – 257
 2. Proces politycznego i społecznego rozpadu Jugosławii (SFRJ) drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, [w:] „Politeja” nr 3, Kraków 2005, s. 259 – 279
 3. Obraz Serbów i Chorwatów w ich współczesnej wybranej literaturze, [w:] Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2007, s. 197-210
 4. Porozumienie Ochrydzkie z 2001 r. w serbskich mediach [w:] Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii, Kraków 2008, s. 211-223
 5. Geneza konfliktu serbsko-albańskiego w Kosowie w latach 1968-1998 na tle wewnętrznej polityki jugosłowiańskiej- próba analizy, [w:] Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. XLIII, red. P. Łossowski, Warszawa 2008, s. 195-21
 6. Serbska opozycja polityczna podczas wojen w byłej Jugosławii w latach 1991 - 1995 [w:] „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. XVI, red. J. Machnik i I. Stawowy-Kawka, Kraków 2008, s.123-146;
 7. Kosowo w serbskich źródłach historycznych, wypowiedziach polityków i opiniach prasowych, [w:] „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. XVII, red. J. Machnik i I. Stawowy-Kawka, Kraków 2009, s.123-142;
 8. Serbian press coverage of Albanian-Macedonian relations at the turn of the 20th and 21st centuries, [w:] Makedonija-Polska: Istorija, jazik i kultura, red. V. Stojevska, Skopie 2009, ss. 35-58;
 9. Serbia and the European Union at the beginning of the twenty first century (In the light of the Serbian media), [w:] “Politeja” 10/1, Kraków 2009, s. 255-274.
 10. Zjawisko jugonostalgii w pierwszej dekadzie XXI w., [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Region Bałkański, rok 7 (2009), część 2, wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Lublin 2009, s. 11-31.
 11. Idea jugosłowiańska w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, [w:] „Balcanica”, t. XV, Poznań 2009, ss. 141-161.
 12. Kształtowanie relacji między państwami byłej Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu – zarys problemu, wyd. Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 18, Lublin 2010 r.
 13. Stanowisko serbskie wobec procesu tworzenia państwa macedońskiego w 1991 r., [w:] Macedoński dyskurs niepodległościowy - historia - kultura - literatura - język – media, Kraków 2011, s. 223-233.
 14. Stanowisko Serbskiej Cerkwi Prawosławnej wobec zmian w polityce serbskiej po 2000 roku, [w:] Religia a polityka w Europie Południowo-Wschodniej, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” t. XVII, s. 119-134.
 15. Republika Serbii i Republika Serbska a Serbowie –sytuacja obecna i perspektywy, [w:] Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, red. Sławomir Lucjan Szczesio, Łódź 2011 r.
 16. Serbska diaspora w XX wieku. Rzeczywistość a schematy i uogólnienia, [w:] Stereotypy bałkańskie, red. J. Paszkiewicz, Z. Pentek, IH UAM, Poznań 2011
 17. Slobodan Milošević – od przywódcy narodowego do zbrodniarza wojennego [w:] Studia nad przywództwem politycznym: ustalenia metodologiczne i praktyka, (red.) A. Kasińska-Metryka, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 238-270.
 18. Charakter współczesnych relacji serbsko-rosyjskich, [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka, Kraków 2012, s. 265-278.
 19. Położenie mniejszości muzułmańskiej w Republice Serbii po 2008 r. w kontekście serbskich aspiracji przystąpienia do UE, [w:] Problemy aksjologiczne w relacjach Unii Europejskiej z Bałkanami, red. M. Babić, F. Gołembski, Warszawa 2012, s. 251-282
 20. Serbskie aspiracje do struktur europejskich. Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Autonomicznej Prowincji Wojwodiny ze szczególnym uwzględnieniem systemu kształcenia, [w:] Slavia Meridionalis, t. XII, red. Lilla Moroz-Grzelak, Warszawa 2012 r., s. 187-201
 21. Образ сербов и хорватов в их избранной литературе в 1980-1990-е годы, [w:] Историки-слависты, В. А. Тесемников. Исследования и материалы посвященные 75-летию со дня рождения В. А. Тесемникова, МГУ Книга 9, red. Г. Ф. Матвеев, В. С. Путятин, Москва 2013, s. 349-370.
 22. Divide et impera Principle. Minority Oriented State Policy In The Balkans, New Balkan Politics, Nr 13/2013, http://www.newbalkanpolitics.org.mk/item.php?id=130&issue=136#.UcnYi9huRNF
 23. Mniejszości narodowe i etniczne w polityce chorwackiej po roku 1995, [w:] Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, t. XXI, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Kraków 2013, s. 75-99
 24. Obraz relacji serbsko-boszniackich na przykładzie Sandżaku w pierwszej dekadzie XXI w., [w:] Bałkany Zachodnie Między przeszłością a przyszłością, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Łódź 2013, s. 493-515
 25. Polityka władz komunistycznych wobec Serbskiej Cerkwi Prawosławnej w Jugosławii w latach 1945-1980 – zarys problematyki, [w:] Studia politologia Ucraino-Polona, red. W. Horbatenko, I. Stawowy-Kawka, Żytomierz-Kijów-Kraków 2014, ss. 234-248.
 26. International Military and Police Missions to the Republic of Macedonia and Their Role In Stabilizing Macedonian-Albanian Relations, [w:] Politeja no 30/2014. Macedonia in 20th and 21st century. History, religion, culture, language, law, politics, red. M. Korzeniewska-Wiszniewska, Kraków 2014, ss. 317-331.
 27. An outline of the relations between Bosnia and Herzegovina and the Republic of Macedonia at the first and the second decades of the 21st century, [w:] Македонија – Полска. Историја, култура, јазик, литература, медијуми, ред. Д. Ѓоргиев, Б. Ристовска-Јосифовска, М. Кавка, Д. Поповска, Скопје 2015, pp. 59-76.
 28. Operacja “Oluja” i spory wokół jej interpretacji, [w:] Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, red. A. Głowacki, S. L. Szczesio, Łódź 2015, ss. 361-397
 29. Bolesław Ulanowski, [w:] Księga Jubileuszowa Nauk Politycznych, Andrzej Zięba (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 71-82
 30. Sytuacja formalno-prawna mniejszości oraz innych grup narodowych i etnicznych w Republice Słowenii, [w:] Mniejszości narodowe i prawodawstwo mniejszościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i współczesność, red. K. Nowak, J. Szymeczek, Czeski Cieszyn (Český Těšín) 2015, ss. 169-190
 31. The Relations Between the Serbian Orthodox Church and the Russian Orthodox Church at the Beginning of the 21st Century, [w:] The Image of Russia in the Balkans, “Colloquia Balkanica” vol. 4, (eds.) J. Sujecka, K. Usakiewicz, Warsaw-Bellerive-sur-Allier 2016, ss. 113-128
 32. Serbian minority in the Republic of Macedonia after 2001 – main issues, “Гласник” год. 60, бр. 2, Скопје 2016, ss. 31-46.
 33. Polityka etniczna Republiki Serbii wobec wybranych mniejszości po 2009 r., [w:] Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, t. XXIV, Kraków 2016, ss. 162-186
 34. Polityka etniczna Republiki Serbii wobec mniejszości albańskiej po 2009 r., [w:] Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrane aspekty, red. E. Szyszlak, T. Szyszlak, Kraków 2016, ss. 293-319.
 35. Polityka Republiki Słowenii wobec kryzysu migracyjnego w Europie, [w:] Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, t. XXV, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2017, ss. 259-289.

Recenzje:

 1. Ewa Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, [w:] Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. XLV, Warszawa 2010, s. 382-388.
 2. Bałkany 15 lat po wojnie, red. M. Skóra, Z. Skupień, M. Sowiński, UEK, Kraków 2012