Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Jakub Żurawski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: medioznawstwo

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Adiunkt w Zakładzie Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej INPiSM UJ
 • Koordynator ds. strony internetowej w INPiSM UJ

Podstawowe informacje:

W 2009 r. obronił doktorat, poświęcony problematyce internetu w polskich kampaniach wyborczych. Od lutego 2009 do października 2011 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Współpracował z Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego (2012-2013) oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (2009-2020). W czasie studiów doktoranckich współpracował z agencją Ancla Consulting przy przygotowywaniu lokalnych kampanii wyborczych. W latach 2005-2007 dziennikarz internetowego magazynu „Marketing przy Kawie", autor ok. 70 artykułów poświęconych działalności marketingowej i reklamowej, w tym także artykułów popularnonaukowych na temat marketingu politycznego. Profesor wizytujący w Uniwersytecie Radboud w Nijmegen (2011) oraz Uniwersytecie CEU San Pablo w Madrycie (2013, 2014).

Znajomość języków obcych: język angielski

Zainteresowania badawcze:

W ramach badań nad komunikowaniem politycznym interesuje się kwestią roli nowych mediów w przebiegu procesów politycznych. Dotyczy to w szczególności kampanii wyborczych oraz problematyki politycznego public relations i politycznego marketingu, jako współczesnych i wciąż udoskonalanych formuł budowania relacji między elitami politycznymi a obywatelami. Podejmowane przez niego badania obejmują także kwestie związane z warunkami i regulacjami prawnymi dotyczącymi kampanii wyborczych w Polsce i za granicą. Wiele prowadzonych przez niego projektów, jak i zajęć dydaktycznych, koncentruje się wokół znaczenia rozwoju nowych form komunikacji cyfrowej dla demokratycznego państwa i nowoczesnego społeczeństwa, w tym powstającego społeczeństwa informacyjnego. Na szczególną uwagę zasługują tu kwestie wpływu technologii cyfrowej na funkcjonowanie jednego z konstytutywnych elementów państwa demokratycznego – wyborów powszechnych. Ponadto interesuje się także praktycznymi aspektami politycznego dziennikarstwa online.

Prowadzone tematy badawcze:

 1. Agendy partii politycznych i telewizyjnych serwisów informacyjnych w mediach społecznościowych w kampanii wyborczej do parlamentu w 2019 r. - zakończono, opublikowano artykuł https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4038 
 2. Społecznościowe platformy wyborcze kandydatów w kampanii prezydenckiej w 2020 r. w obliczu pierwszej fali pandemii. Covid-19 jako czynnik interweniujący w treści komunikacji wyborczej kandydatów - zakończno, opublikowano artykuł „Polityka i Bezpieczeństwo”, 2023, t. IX
 3. Dezinformacja w wojnie ukraińsko-rosyjskiej 2022 r.
 4. “Inni” w kampanii wyborczej 2023 - monitoring treści materiałów wyborczych. Działanie w ramach projektu IDUB WSMiP UJ: Afirmacje figury "Innego” w polskich dyskursach politycznych, społecznych i kulturowych. Raport do pobrania.

Kontakt:

jakub.zurawski(at)uj.edu.pl

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. Współautorstwo/redakcja) (Dez)informacja w czasach (post)prawdy, red. K. du Vall, B. Kwieciński, M. Ślufińska, B. Zając, J. Żurawski, Kraków 2023, stron 113.
 2. (Współautorstwo) Otwartość prac organów prawodawczych w systemie polskim i unijnym, Kraków 2020, stron 262 (z E. Czarny-Drożdżejko).
 3. (Współautorstwo) Regulacja dostępu do internetu i jej polityczne uwarunkowania, Kraków 2015, stron 222 (z E. Czarny-Drożdżejko i I. Dobosz).
 4. Internet jak współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych, Kraków 2010, stron 238.

Rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Codzienna polityczna dezinformacja [w:] (Dez)informacja w czasach (post)prawdy, red. K. du Vall, B. Kwieciński, M. Ślufińska, B. Zając, J. Żurawski, Kraków 2023, s. 25-49.
 2. Społecznościowe platformy wyborcze kandydatów w kampanii prezydenckiej w 2020 r. w obliczu pierwszej fali pandemii. Covid-19 jako czynnik interweniujący w treści komunikacji wyborczej kandydatów, Polityka i Bezpieczeństwo, 2023, t. IX, ISSN: 2082-9159, s. 125-144.
 3. Agendy partii politycznych i telewizyjnych serwisów informacyjnych w mediach społecznościowych w kampanii wyborczej do parlamentu w 2019 roku; Politeja nr 6(75)/2021 str. 397-420.
 4. Formalno-instytucjonalne ramy uczestnictwa obywateli w dyskursie parlamentarnym w Polsce; e-Politikon nr XXIX, wiosna 2019, "Dialog obywatelski"; str. 106-127.
 5. Polityka udostępniania informacji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 10/21, Kielce 2018, s. 51-61
 6. Reklama wyborcza w Polsce w początkach XXI wieku: przejście od „starych” mediów do  Internetu?, Zeszyty Prasoznawcze nr 1(229)/2017, s. 223-238.
 7. Internetowa reklama wyborcza a reklama w "starych" mediach w polskich kampaniach parlamentarnych w latach 2001-2015; Politeja nr 3 (48)/2017; str. 277-298.
 8. Innowacyjność w strategiach wyborczych kandydatów na prezydenta w 2015 roku: oferta wyborcza, finansowanie kampanii internetowej, komunikacja w sieci [w:] Oblicza kampanii wyborczych 2015, red. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kraków 2016, str. 33-52.
 9. Sytuacje kryzysowe, konfliktowe, zagrożenia bezpieczeństwa oraz komunikowanie o nich jako determinanty wizerunku politycznego [w:] Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, red. W. Świerczyńska-Głownia, T. Sławińska, M. Hodalska, Kraków 2016, str. 223-246
 10. Zasady dostępu do telewizji i wykorzystywania jej jako środka politycznej komunikacji marketingowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Politeja nr 9 (39)/2015; str. 361-386.
 11. Zjawisko degradacji treści przekazów jako możliwa konsekwencja funkcjonowania serwisów internetowych wg modelu web 2.0 [w:] Mądrość mediów. Meandry wiedzy i głupoty, red. M. Drożdż, Tarnów 2014, s. 178-195
 12. Konwergencja a dziennikarstwo polityczne - rozkwit internetowej publicystyki politycznej czy zaangażowanego sieciowego "pseudodziennikarstwa"? (Na przykładzie wybranych politycznych wortali internetowych) [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. Tom 2, red. M. Gierula, P. Szostok, Katowice 2012, str. 299-312.
 13. Kampanie polityczne – marketing dobra wśród medialnych wizerunków zła [w:] Dobro w mediach – z cienia do światła, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Tarnów 2012, str. 217-233.
 14. Blogi polityków jako narzędzia komunikowanie się ze społeczeństwem, Studia Socialia Cracoviensia 2 (2010) nr 3, (wyd. 2011), str. 175-192.
 15. Dominacja, rywalizacja, symbioza – rozważania nad relacjami między mediami elektronicznymi a polityką, Studia Socialia Cracoviensia 1(2009) nr 1, str. 187-201.
 16. Komunikacja wyborcza poprzez Internet, Politeja nr 1 (9)/2008; str. 481-502.
 17. Cele telewizyjnej reklamy politycznej jako narzędzia marketingu politycznego, Politeja nr 1(3)/2005; str. 441-451.

Wybrane artykuły popularnonaukowe (internetowe):

 1. Kampania w typie lokalnym, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 137, 18.08.2006 r.
 2. Praca u podstaw, część 1, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 139, 31.08.2006 r.
 3. Praca u podstaw, część 2, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 140, 7.09.2006 r.
 4. Niepiękne obrazy, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 141, 14.09.2006 r.,
 5. Gra zespołowa, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 142, 21.09.2006 r..
 6. Wytoczyć najcięższe działa, część 1, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 143, 28.09.2006 r.
 7. Wytoczyć najcięższe działa, część 2, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 144, 16.10.2006 r.
 8. Dotrzeć do celu, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 146, 30.10.2006 r..
 9. Wisienka na torcie, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 148, 13.11.2006 r.

Około 60 dalszych artykułów prasowych poświęconych praktycznym aspektom marketingu, marketingu politycznego, public relations i mediom.

Lista publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego