Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agnieszka Czubik

Dr Agnieszka Czubik ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontynuując naukę na studiach doktoranckich uczestniczyła w Programie Visiting Scholar na Wydziale Prawa Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Otrzymała także m. in. stypendium naukowe Ryoichi Sasakawa dla młodych liderów, stypendium Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii, stypendium UNITAR i Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku (Columbia University Law School Summer Institute for UN Studies) oraz stypendium Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu. W 2005 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Amerykańska koncepcja prawa do prywatności i jej wpływ na kształt prawa do prywatności w prawie międzynarodowym” na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  W tym samym roku rozpoczęła pracę w Radzie Europy jako prawnik, dołączając do Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W 2009 r. uczestniczyła w Programie Visiting Scholar na Uniwersytecie w Strasburgu. Po pięciu latach pracy w Radzie Europy wróciła na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Prowadzi kursy z zakresu praw człowieka, prawa międzynarodowego publicznego, organizacji międzynarodowych. Od 2010 roku członek Naczelnej Izby Adwokackiej (Oddział w Krakowie). Od 2009 r. dołączyła do Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (Oddział w Krakowie), będąc członkiem Sądu Koleżeńskiego. W 2017 r. uzyskała członkostwo w Grupie Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego ILA.

Stanowisko: adiunkt

Doświadczenie zawodowe:

 • 2000-2002 - prawnik, LexisNexis Sp. z o.o., Oddział w Krakowie
 • 2004 - koordynacja programu organizowanego w ramach Ośrodka Praw Człowieka UJ - Kurs praw człowieka dla szkół średnich
 • 2005 - 2009 – prawnik w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 • 2009 - prawnik w Kancelarii Europejskiej Karty Socjalnej w Strasburgu
 • 2010 – 2013 - adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • 2009 – obecnie - adiunkt, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 • od 2011 -  tytuł zawodowy adwokat (Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie)

Zainteresowania badawcze:

Ochrona prawa do prywatności i danych osobowych w Stanach Zjednoczonych, ochrona prawa do prywatności i danych osobowych w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej.

 

 

Wybrane publikacje

Artykuły

 • The Right to Be Left Alone – the Development of the Concept of the Protection of  Privacy in American Jurisdiction, Ad Americam 2002, No. 3, s. 111-122.
 • Prawo do nauki – podstawowe prawo dziecka (Right to Education –The Fundamental Right of The Child) w: Dzisiejszy Katechizowany pod red. J. Stala, Kraków, WAM 2002, s. 217 – 229.
 • Podmioty odpowiedzialne za realizację prawa do nauki dziecka (Subjects Responsible for Realization of Child’s Right to Education) w: Dzisiejszy Katecheta pod red. J. Stala, Krakow, WAM 2002, s. 281 – 295.
 • Privacy v. Freedom of Expression, Miscellanea Iuris Gentium, 2002 – 2003, No. V-VI. s. 55 –78.
 • Prawa edukacyjne osób niepełnosprawnych - prawo międzynarodowe i polskie (Education Rights of Disabled Persons – International and Polish Law) w: Katecheza Specjalna, Kraków, WAM 2003, s. 133 – 152.
 • Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – unifikacja standardów w zakresie ochrony prawa człowieka w Europie (European Union Accession to the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms – Standardization of Human Rights Protection in Europe) w: Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, pod red. J. Menkesa, Warszawa 2006, s. 149-166.
 • Recenzja: K. Motyka, Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2006, s. 322. (Review: Right to Privacy and Dilemmas of Contemporary Human Rights Protection in the United States) w: Przegląd Sejmowy 2006 no. 6, s. 322 – 328.
 • Ochrona prawa do prywatności na podstawie artykułu 11 Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka, (Rright to Privacy - Protection under Article 11 of the American Convention of Human Rights) w: Problemy Wspolczesnego Prawa Miedzynarodowego, Europejskiego i Porownawczego, vol. 4, 2006, s. 146- 169. 
 • Protokół 11 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 10 lat funkcjonowania “nowego” Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (Protocol no. 11 to the European Convention of Human Rights. 10 years of „New” European Court of Human Rights) w: Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności europejskiej, pod red. Ireny Głuszyńskiej i Kazimierza Lankosza, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej, 2008.  
 • Prawo do prywatności w Travaux preparatoires Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Right to Privacy in Travaux preparatoires of European Convention of Human Rights) w: Problemy Wspołczesnego Prawa Miedzynarodowego, Europejskiego i Porownawczego, Numer specjalny – ochrona praw człowieka, vol. VIII, 2009.
 • Pozycja jednostki w Unii Europejskiej (Individual’s Rights in the European Union) w: Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji, red. Paweł Filipek, Komisja Europejska, Kraków 2011, s. 145 - 157.
 • Amerykańskie regulacje dotyczące pełnomocnictwa na przykładzie prawa stanu Illinois ze szczególnym uwzględnieniem ustawowych formularzy (Power of Attorney in the United States – Illinois Example), Nowy Przegląd Notarialny, 2011 nr 3 (49), s. 5-21.
 • Ambasador (Ambassador) w: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego, red. S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C. H. Beck 2011, s. 18- 24.
 • Język dyplomatyczny (Diplomatic Language) w: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego, red. S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C. H. Beck 2011, s. 121 - 127.
 • Kongres Wiedeński (Congress of Vienna) w: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego, red. S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C. H. Beck 2011, s. 141 - 145.
 • Korespondencja dyplomatyczna (Diplomatic Correspondence) w: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego, red. S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C. H. Beck 2011, s. 156 - 161.
 • Persona non grata w: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego, red. S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C. H. Beck 2011, s. 239- 244.
 • Precedencja (Order of Precedence) w: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego red. S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C. H. Beck 2011, s. 256 - 260.
 • Mechanizmy podejmowania decyzji w UE po Traktacie z Lizbony (Decision Making Process in EU after the Treaty of Lisbon) w: UE po Traktacie z Lizbony, Kraków, Wydawnictwo UEK, 2012, s. 31- 54.
 • Prawo do prywatności w Chinach (Privacy in China) w: Hereditas Mercaturae, Kraków 2012, s. 350 – 360.
 • Prawa podstawowe w UE po Traktacie z Lizbony (The Fundamental Rights in EU after the Treaty of Lizbon) w: UE po Traktacie z Lizbony, Kraków, Wydawnictwo UEK, 2012, s. 107 – 127.
 • Ewolucja podstaw prawnych prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (Evolution of Legal Basis for Presidency in the Council of the European Union w: Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, pod red. H. Tendery – Właszczuk, Wydawnictwo UEK, 2013, s. 21 – 36.
 • „Cytatologia” – arytmetyczne metody oceny wpływu w nauce prawa ("Citology"- arithmetical methods to assess the impact of the jurisprudence) w: Problemy Wspolczesnego Prawa Miedzynarodowego, Europejskiego i Porownawczego, vol. 11, 2013, s. 101 – 111.
 • Przesłanka „znaczącego uszczerbku”-  nowy warunek dopuszczalności skargi indywidualnej w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy (The premise of “substantial disadvantage” - a new condition of admissibility of an individual complaint in the human rights protection system of the Council of Europe  w: Księga Pamiątkowa Profesora Michała Chorośnickiego, pod red. J. Węca, Kraków, Wydawnictwo Societas, 2013.
 • Nowa strategia Rady Europy i Unii Europejskiej z zakresie ochrony praw człowieka (The New Strategy of the Council of Europe and the European Union in Human Rights Protection) w: Nowe strategie na nowy wiek - granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, pod red. M. Chorośnickiego, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2013, s. 229 – 241.
 • Umowa międzynarodowa jako źródło prawa (An international agreement as a source of law) w: Istotne w obrocie notarialnym przepisy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego wynikające z dwustronnych umów o pomocy prawnej. Komentarz i wybór materiałów źródłowych, Instytut Multimedialny, Kraków 2013, s. 4-10. 
 • Prawo do łączenia rodziny z perspektywy prawno-międzynarodowej ochrony praw człowieka (The right to family reunification from the perspective of international law on human rights protection) w: Człowiek i prawo międzynarodowe. Księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu pod red. M. Perkowskiego, J. Szymańskiego, M. Zdanowicz, Temida 2, Białystok 2014, s. 57-67.
 • Równouprawnienie języków dyplomatycznych na forum organizacji międzynarodowych w: Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, rok 2015, vol. XIII, s. 160 – 180.
 • Wielojęzyczność w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Brak rozwiązań prawnych w odniesieniu do federalnego języka oficjalnego a język obrotu cywilnoprawnego w: Rejent, rok 2016, No 3(299) , s. 38 -56. 
 • The Right to Privacy by S. Warren and L. Brandeis – The Story of a Scientific Article in the United States, Ad Americam 2016, s. 211- 219.
 • Europe - the Standard Setter for Data Protection w: “The 6th International Academic Conference on Social Science, International Academic Conference on Social Science, International Conference on Law, Politics and Management, Joint Conference Proceedings, July 27-28, 2017 - Barcelona, Spain July 29-30 – Krakow, Poland, ed, dr M.  Nakashidze, The International Institute for Academic Development, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia 2017, p. 113 – 118.
 • Problem transferu danych osobowych w relacjach Unia Europejska – Stany Zjednoczone w: Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka, A. Czubik, D. Dziwisz, E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, s. 13 – 58.
 • "Tarcza prywatności": nowa platforma współpracy pomiędzy UE a USA ("Privacy Shield : a new platform for cooperation between the EU and US) in: Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, red. A. Mania, P. Bajor, T. Pugacewicz, A. Wyrwisz, Warszawa : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press 2018, p. 55 – 73.
 • Protection of women’s rights and health in international law versus “surrogacy business” w: Fundamental legal problems of surrogate motherhood. Global perspective, edited by Piotr Mostowik, Wydawnictwo Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, s. 509 - 527
 • Ochrona praw kobiet i zdrowia w prawie międzynarodowym publicznym versus surrogacy business w: Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood. Perspektywa krajowa, pod red. P. Mostowika,   Wydawnictwo Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, s. 347 - 361
 • Standardy ochrony danych osobowych przekazywanych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w związku ze zwalczaniem terroryzmu i przestępczości w: Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji pod red. A. Gruszczak, P. Bajor, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 17. 
 • Ekstraterytorialne stosowanie europejskiego prawa o ochronie danych osobowych (Extraterritorial application of European law on the protection of personal data) in: Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, w druku

 

Książki

 • Prawo do prywatności. Wpływ amerykańskich koncepcji i rozwiązań prawnych na prawo międzynarodowe (Right to privacy. The influence of American legal concepts and solutions for international law), Instytut Multimedialny, Kraków, 2013, ss. 467.
 • Redakcja: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Regulation (EU) No. 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession), Instytut Multimedialny, Kraków 2013, ss. 56.
 • Redakcja: Istotne w obrocie notarialnym przepisy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego wynikające z dwustronnych umów o pomocy prawnej. Komentarz i wybór materiałów źródłowych (Significant notarial rules of private international law arising from bilateral agreements on legal assistance. Commentary and selection of source materials), Instytut Multimedialny, Kraków 2013, ss. 60.
 • Współredakcja: Nowe strategie na nowy wiek- granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych M. Chorośnicki, J.J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska-Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, Wydawnictwo Kontekst, Kraków 2013, ss. 690.
 • Współautor: Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka, A. Czubik, D. Dziwisz, E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, ss. 196.
 • Współredakcja: Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata (Human rights and the challenges of the modern world), Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, w druku. 

Staże badawcze, granty naukowe, nagrody

 • 2002 - Freie Universität, Berlin, Research Grant, Germany
 • 2003 - Scholarship of European Universities of Utrecht Network, Bologna, Italy
 • 2003 - Scholarship of the Hague Academy of International Law and Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands
 • 2004 - The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Grant
 • 2004 - UNITAR and Columbia Law School in the City of New York Scholarship, USA
 • 2009 - Fellowship, L’Universite de Strasbourg, France
 • 2013 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za działalność naukową
 • 2014 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za działalność naukową 

Działalność społeczna, członkostwo w organizacjach, udział w projektach szkoleniowych

 • 2002-2003 - Udział w grupie badawczej Joint Research Exchange Project, Uniwersytet Jagielloński
 • 2004 - Praca społeczna na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej Program Repatriacji
 • 2004 - Europejskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego,( ESIL Florencja)
 • od 2009 - Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, członek–założyciel oddziału krakowskiego, w składzie Sądu Koleżeńskiego
 • 2011 - Uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mediów („Odkryj UE na nowo”)
 • 2012 - Uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, skierowanym do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych („UE w szkole”)
 • od 2016 - opiekun naukowy Sekcji Prawa Międzynarodowego i Praktyki Dyplomatycznej Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ