Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych

pok. nr 412    tel. 12 663 25 21

pok. nr 423    tel. 12 663 25 33

Obszar zainteresowań badawczych

Zainteresowania i działalność naukowo-dydaktyczna pracowników katedry wydają się być zróżnicowane, jednak wspólnym mianownikiem dla wszystkich działań jest zagadnienie systemu politycznego i demokracji. Obydwa zjawiska analizowane są przy pomocy wielu metod badawczych, m.in. komparatystyki, analizy systemowej oraz badań empirycznych. Owocem prac są liczne, uznane publikacje oraz działalność dydaktyczna. Analizie i gruntownym przemyśleniom poddawane są m.in. zjawiska totalitaryzmów, autorytaryzmów, przywództwa politycznego, systemów wyborczych oraz systemów partyjnych, samorządu terytorialnego, administracji publicznej, politycznej i społecznej roli Internetu oraz organizacji i zarządzania. Te wszystkie zagadnienia badane są w rozmaitych ujęciach, z uwzględnieniem wielu kontekstów i uwarunkowań. Pracownicy katedry Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych dokonują również analizy najnowszej historii politycznej świata. Powyższy katalog nie jest jednak pełny. Obserwacje świata polityki skutkują nowymi obszarami badawczymi, które pozwalają lepiej zrozumieć otaczający nas świat.

Granty

W latach 2012-2020 pracownicy i doktoranci Katedry uzyskali 9 grantów Narodowego Centrum Nauki:

 1. Wzory wyborcze: efekty polityczne wybranych systemów wyborczych w perspektywie ilościowej, kierownik: dr Dariusz Stolicki, konkurs OPUS 18 (2020).

 2. Czy nowość przynosi zmiany? Nowe partie w polskim systemie partyjnym, kierownik: dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł prof. UJ, konkurs OPUS 17 (2019).

 3. Zasada podziału władz na szczeblu stanowym w USA, kierownik: mgr Dariusz Stolicki, konkurs PRELUDIUM 7 (2015).

 4. Izba druga w procesie racjonalizacji parlamentarnego systemu rządów na tle doświadczeń francuskich, kierownik: dr Łukasz Jakubiak, konkurs SONATA 5 (2013).

 5. Strategie zarządzania konfliktami etnicznymi w Bośni i Hercegowinie. Power-sharing w Mostarze i Brcku, kierownik: mgr Aleksandra Zdeb, konkurs PRELUDIUM 5 (2014).

 6. Ustrojowo-polityczne przesłanki kontroli i nadzoru nad polskimi służbami specjalnymi na tle porównawczym. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, kierownik: mgr Mateusz Kolaszyński, konkurs PRELUDIUM 3 (2013).

 7. Europejskie partie polityczne jako struktury wielopoziomowe, kierownik: dr Beata Kosowska-Gąstoł prof. UJ, konkurs OPUS 1 (2012).

 8. Polityczny konstytucjonalizm w teorii i praktyce ustrojowej państw anglosaskich, kierownik: dr Tomasz Wieciech, konkurs SONATA 1 (2012).

 9. Brytyjski samorząd lokalny, kierownik: mgr Elżbieta Sadowska, konkurs PRELUDIUM 1 (2012).

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Marek Bankowicz

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Aktywność naukowa prof. dr. hab. Marka Bankowicza koncentruje się wokół następujących nurtów badawczych:

 • systemy polityczne,
 • demokracja
 • autorytaryzm i totalitaryzm
 • przywództwo polityczne
 • najnowsza historia polityczna świata

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

prof. dr hab. Krzysztof Szczerski

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

 • Procesy integracji europejskiej, system polityczny Unii Europejskiej. 
 • Polityka zagraniczna Polski.
 • Zarządzanie państwem, reformy administracji publicznej, europeizacja administracji, zarządzanie politykami publicznymi.
 

Publikacje i wiecej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ

Stanowisko: profesor UJ

Zainteresowania badawcze:

Systemy polityczne, systemy wyborcze, systemy partyjne, samorząd terytorialny i administracja publiczna. Autor ponad trzydziestu publikacji naukowych  w tym monografii: Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015 oraz Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym. Aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Dyżury dla doktorantów

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i wiecej informacji

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ

Stanowisko: profesor UJ

Zainteresowania badawcze:

Szeroko pojęte systemy polityczne ze szczególnym uwzględnieniem partii poli­tycz­nych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym i ponadnarodowym, w tym:

 • Teoria partii i systemów partyjnych
 • Struktury organizacyjne partii politycznych
 • Międzynarodowe organizacje partii
 • Relacje między organizacjami partii chadeckich i konserwatywnych na płaszczy­źnie europejskiej
 • Europejskie partie polityczne, transnarodowe organizacje partii, grupy polityczne w Parlamencie Europejskim
 • Europeizacja partii politycznych
 • Wielopoziomowe systemy partyjne

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ

Stanowisko: profesor UJ

Zainteresowania badawcze:

 • Konstytucjonalizm amerykański okresu wczesnej republiki
 • Konstytucjonalizm państw anglosaskich
 • Federalizm
 • Parlamentaryzm

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Łukasz Jakubiak, prof. UJ

Stanowisko: profesor UJ

Zainteresowania badawcze:

 • System polityczny Francji
 • Systemy polityczne państw anglosaskich
 • Instytucje demokracji bezpośredniej

Wizytówka w USOSWeb

dr Maksymilian Galon

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

W swojej pracy naukowej dr Maksymilian Galon koncentruje się na zagadnieniach:

 • demokracji i systemu politycznego
 • Internetu
 • organizacji i zarządzania
 • implementacji
 • przywództwa politycznego

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Dariusz Stolicki

Stanowisko: adiunkt

Zastępca Kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

Zainteresowania badawcze:

 • matematyczna teorie wyborów, modele urnowe Pólyi i rozkłady Dirichleta oraz ich zastosowania do modelowania wyborów
 • zastosowania matematyki w naukach politycznych, rachunek prawdopodobieństwa, metody Monte Carlo
 • konstytucjonalizm amerykański (federalny i stanowy)
 • system prawny i polityczny USA
 • systemy głosowania i systemy wyborcze
 • doktryna precedensu w systemie common law
 • tradycje prawne i ustrojowe krajów anglosaskich
 • badania nad gerrymanderingiem
 • badania porównawcze i ilościowe nad legislaturami i procesem legislacyjnym

Więcej informacji

USOSWebORCIDRepozytorium UJGoogle Scholar