Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ

Dr hab. Agnieszka Kastory

Adiunkt

Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe, Europa, Europa Środkowa, Rumunia, Jugosławia, rzeki międzynarodowe, komisje rzeczne, Dunaj.

Realizowane projekty badawcze:

Jugosławia w polityce państw NATO w latach 1949-1956

Rzeki międzynarodowe w polityce Unii Europejskiej 

Członkostwo w organizacjach, instytucjach, stowarzyszeniach naukowych:

 1. Komisja Wojen i Wojskowości PAU.
 2. Komisja Środkowoeuropejska PAU.

Tematyczny wykaz publikacji

Historia stosunków międzynarodowych w Europie w XX wieku

Monografie

 1. Rozbiór Rumunii w 1940 r., Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN,
 2. Warszawa 2002, ss. 315.

Artykuły

 1. Wielka Rumunia. Etniczne i terytorialne zmiany po I wojnie światowej, „Studia Historyczne”, 1998, z. 2, Kraków 1998, ss. 203-221.
 2. Okoliczności przyznania Rumunii francusko-brytyjskich gwarancji w 1939 roku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XXXVI, Warszawa 2001, ss. 127-144.
 3. Incydent w Giurgiu. Brytyjska próba sparaliżowania żeglugi na Dunaju w 1940 roku, [w:] Ku zjednoczonej Europie. Studia nad Europą Środkową i Południowo-Wschodnią w XIX i XX wieku, pod redakcją Ireny Stawowy-Kawki i Wojciecha Rojka, Wydawnictwo UJ, Kraków 1997, ss. 235-242.
 4. Walka dyplomatyczna o Besarabię i Bukowinę w 1940 roku, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, pod redakcją Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Polska Akademia Umiejętności, t. X, Kraków 2002, s. 71-89.
 5. Les pourparles roumano-hongrois de Turnu-Severin en 1940, „Revue Roumaine d’Histoire”, t. XXIX/2000 nr 1-4, Bucarest 2003, s. 215-229.
 6. Koncepcje granicy historycznej i etnicznej w rokowaniach rumuńsko-węgierskich w sierpniu 1940 roku, [w:] Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi, pod redakcją Ireny Stawowy-Kawki i Wojciecha Rojka, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2003, s.79-92.
 7. Brytyjsko-francuski traktat zawarty w Dunkierce. Negocjacje i podpisanie, „Politeja”, Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1, Kraków 2004, ss. 30-44.
 8. Dylematy radzieckiej polityki wobec państw socjalistycznych w latach 1988-1989, [w:] Na wschód od linii Curzona. Księga ofiarowana Profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, pod redakcją Renaty Król-Mazur i Michała Lubiny, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 259-277., ISBN 978-83-7638-439-9.
 9. Kryzys w brytyjsko-francuskich stosunkach na tle wydarzeń w Syrii i Libanie w latach 1945-1946, [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce, t. II, pod redakcją Piotra Borowca, Roberta Kłosowicza, Pawła Ścigaja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 131-149, ISBN 978-83-233-3735-5.
 10. Projekt polsko-węgiersko-rumuńskiej współpracy jako jedna z koncepcji Międzymorza w okresie międzywojennym, [w:] Międzymorze. Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej, pod redakcją Elżbiety Znamierowskiej-Rakk, Warszawa 2016, ss. 379-387, ISBN 978-83-61325-52-9, seria Bibliotheca Europae Orientalis. XLVI, studia 4; The Project of Polish-Hungarian-Romanian Cooperation as one Conception of Intermarium during the Inter-War Period, 26 189 znaków.
 11. Rumuński głos w sprawie międzynarodowej współpracy w delcie Dunaju po II wojnie światowej, The Romanian Voice Concerning the International Collaboration in the Danube Delta after Second World War, [w:] Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku. Historia. Kultura. Polityka, pod redakcją Agnieszki Kastory i Henryka Walczaka, Kraków 2017, nr 98 serii Societas pod redakcją Bogdana Szlachty, ss. 331-343, 34 694 znaki, ISBN 978-83-7638- 810-6, ss. 356.
 12. Internowanie polskiego rządu w Rumunii 18 września 1939 roku [w:] We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, pod redakcją Stanislavy Iachimovschi i Elżbiety Wieruszewskiej, Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2008, ss. 202-208.
 13. Polska a Rumunia (październik 1938-październik 1939 r.). Niektóre aspekty dyplomatyczne i wojskowe, [w:] Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo - kultura, praca zbiorowa pod redakcją Marka Piotra Deszczyńskiego i Tymoteusza Pawłowskiego, t. 1. Strategia, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2013, ss. 501-513, ISBN 978-83-7543-282-4, 32 661 znaków.
 14. Sytuacja polityczna w Rumunii w przeddzień rewolucji 1989 roku w świetle opinii radzieckich ekspertów, [w:] Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych, pod redakcją Henryka Walczaka, Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2014, ISBN 978-973-0-17455-7, ss. 264-276.

 

Rzeki w polityce międzynarodowej

Monografia

 1. Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, seria Studia z historii XX wieku, pod redakcją Jakuba Polita, t. XI, Kraków 2011, ss. 340.

Artykuły

 1. Konferencja europejska w Sinaia w sierpniu 1938 roku, „Rocznik Wschodni”, nr 9, Rzeszów-Kraków 2003, s. 211-222.
 2. La conférence de Sinaia consacrée à la Commission Européenne du Danube (août 1938), „Revue Roumaine d’Histoire”, t. XLII/2003 1-4, Bucarest 2003, ss. 293-304.
 3. La conférence de Belgrade de 1948 et la nouvelle organisation de la navigation danubienne, „Revue Roumaine d’Histoire”, t. XLII/2004 1-4, Bucarest 2006, ss. 289-302.
 4. Niemiecko-radzieckie negocjacje w sprawie kontroli nad ujściem Dunaju w latach 1940-1941, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, t. XIV, pod redakcją Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2006, ss. 85-102.
 5. L’Autriche et ses premieres tentatives pendant la période de l’après - guerre (1955-1956) pour une adhésion à la Commission Danubienne (d’après les documents britanniques et français, „Revue Roumaine d’Histoire”, t. XLIV/2005, nr 1-4, Bucarest 2007, ss. 279-292.
 6. Problem obecności Niemiec w komisjach dunajskich w okresie międzywojennym, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLIII, Warszawa 2008, ss. 75-89.
 7. La question de la présence de l’Allemagne dans les Commissions Danubiennes dans la période entre les deux guerres, „Revue Roumaine d’Histoire”, t. XLVI/2007, nr 1-4, Bucarest 2008, ss. 335-353.
 8. The Diplomatic Dispute over the Rights of the European Commission of the Danube during the Interwar Period, „Politeja”, Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 2/1, Kraków 2008, ss. 165-174.
 9. Fonctionnement de la Commission du Danube pendant la période de conflit entre la Yougoslavie et l’Union-Sovietique (1949-1953), „Revue Roumaine d’Histoire, t. XLVIII/2009, nr 1-2, Bucarest 2009, ss. 127-142.
 10. Sprawa umiędzynarodowienia polskich rzek po pierwszej wojnie światowej, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne”, pod redakcją Artura Patka, z.138, Kraków 2011, ss. 143-158.
 11. Tentatives d’intégration de la part de la Pologne dans le système de navigation danubienne au XXe siècle, „Revue Roumaine d’Histoire”, t. XLIX 2010, nr 1-2 Janvier-Juin, Bucarest 2011, ss. 77-90.
 12. Likwidacja majątku Europejskiej Komisji Dunaju po drugiej wojnie światowej, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, t. XX, pod redakcją Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2012, ss. 21-37.
 13. Le rôle du Danube dans la politique du développement durable des transports de l’Union Européenne, „Revue Roumaine d’Histoire”, T. LI/2012, nr 1-2, Janvier-Juin, Bucarest 2013, ss. 79-92.
 14. Funkcjonowanie Administracji Żelaznych Wrót i Katarakt w latach 1944-1953, [w:] Współcześni historycy polscy o Rumunii, pod redakcją Tadeusza Dubickiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 287-304.
 15. Plany wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w strategii UE ożywienia regionu naddunajskiego, [w:] Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, praca zbiorowa pod redakcją Michała Chorośnickiego, Janusza Józefa Węca. Agnieszki Czubik, Aleksandra Głogowskiego, Iwony Krzyżanowskiej-Skowronek, Agnieszki Nitszke, Ewy Szczepankiewicz-Rudzkiej, Marcina Tarnawskiego, Kraków 2013, ss. 151-162.
 16. Polski wkład w rozwój i interpretację międzynarodowego prawa rzecznego w okresie międzywojennym, [w:] Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, pod redakcją Roberta Majzera, wydawnictwo Akademii im Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa-Włocławek 2013, seria „Zeszyty Historyczne”, t. XII, ss. 237-250.
 17. Konferencja w Belgradzie w 1948 r. i nowa organizacja żeglugi dunajskiej, [w:] Związek Radziecki wobec Europy Środkowej i Wschodniej 1920-1991, pod redakcją Joachima Dieca i Adriana Tyszkiewicza, Wydawnictwo Dante, Kraków 2004, ss.151-167.
 18. Polskie starania o wejście do Europejskiej Komisji Dunaju w okresie międzywojennym, [w:] Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum pod redakcją Stanislavy Jachimovschi i Elżbiety Wieruszewskiej, Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2005, ss. 178-186.
 19. Kwestia przystąpienia Austrii do Komisji Dunajskiej w latach 1955-1956 w świetle francuskich i brytyjskich dokumentów, [w:] Naród – państwo. Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, pod redakcją Artura Patka i Wojciecha Rojka, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2007, ss. 283-293.
 20. Radziecko-rumuński konflikt wokół organizacji żeglugi u ujścia Dunaju w latach 1940-1941, [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy. Materiały z sympozjum, pod redakcją Stanislavy Iachimovschi i Elżbiety Wieruszewskiej, Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2007, ss. 236-249.
 21. Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wobec przystąpienia Austrii do Komisji Dunajskiej, [w:] Niemcy, Europa, Świat. Studia międzynarodowe. Księga pamiątkowa poświecona profesorowi Erhardowi Cziomerowi, pod redakcją Ireny Stawowy-Kawki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, ss. 267-274.
 22. Międzynarodowa organizacja żeglugi na Dunaju w XX wieku [w:] Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, pod redakcją Dawida Bunikowskiego i Roberta Musiałkiewicza, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK, Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, Toruń 2008, ss. 247-258.
 23. Delta Dunaju w polityce międzynarodowej w XX wieku, [w:] Region nadczarnomorski w polityce europejskiej, pod redakcją Tomasza Ciesielskiego, Edwarda Czapiewskiego i Wiaczesława Kusznira, materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii Narodowego Uniwersytetu im I. I. Miecznikowa, Polskie Towarzystwo Historyczne w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji we Wrocławiu, Odessa, Opole, Wrocław 2008, ss. 186-194.
 24. Wpływ radziecko-jugosłowiańskiego konfliktu na prace Komisji Dunajskiej w latach 1949-1953, [w:] Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, pod redakcją Adama R. Bartnickiego i Elżbiety Kużelewskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 156-169.
 25. Próby włączenia Polski w system żeglugi dunajskiej w XX wieku, [w:] Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego, pod redakcją Klemensa Budzowskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2010, ss. 187-199.
 26. Polska i Rumunia przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej, [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe. Materiały z sympozjum, pod redakcją Stanislavy Iachimovschi i Elżbiety Wieruszewskiej, Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2013, ss. 83-95.
 27. Zmiana statusu niektórych europejskich rzek międzynarodowych po II wojnie światowej, [w:] Zanikające blizny. Kontrowersje wobec skutków II wojny światowej, pod redakcją Jana Waskana i Sławomira Sadowskiego, Bydgoszcz 2014, ss. 105-119, ISBN 978-83-8018-008-6, 40122 znaki, Changing the Status of Some European International River After the Second World War.

Polityka zagraniczna Polski w koncepcjach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego 1989-1991

 1. Obywatelski Klub Parlamentarny wobec sytuacji na Litwie w latach 1989-1991 w świetle dokumentów Archiwum Senatu i Biblioteki Sejmowej, „Prace Historyczne” nr 142 (3)/2015, ss. 523-539, ISSN 0083-4351,e-ISSN 2084-4069, DOI 10.4467/20844069PH.15.032.3903, publikacja on line 19 X 2015 r., 50 000 znaków.
 2. Polska wobec emancypacji politycznej Łotwy i Estonii w latach 1989-1991, „Politeja” nr 43 (4/2016), ss. 218-233, ISSN 1733-6716, DOI 10.12797/POliteja.13.2016.43.09, 48512 znaków.
 3. Problem swobodnej żeglugi przez Cieśninę Piławska i Zalew Wiślany w polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich negocjacjach, Studia Politologica Ucraino-Polona, t VI/2016, ss. 135-141, ISSN 2312-8933.
 4. Problem wycofania radzieckich wojsk z Niemiec i z polski w obradach Komisji Spraw Zagranicznych Senatu 25 stycznia 1991 roku, „Studia środkowoeuropejskie i bałkanistyczne”, t. XXV, Kraków 2017, ss. 155-171, ISSN 2451-4993.

Inne teksty

 1. Dwa epizody dotyczące losów Karola II po jego abdykacji we wrześniu roku 1940, [w:] Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum pod redakcją Stanislavy Jachimovschi i Elżbiety Wieruszewskiej, Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2006; ss. 207-211.
 2. Jan Dąbrowski (1890-1965), [w:] Jubileuszowa księga nauk politycznych. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod redakcją Andrzeja Zięby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 235-246, ISBN 978-83-233-4013- 3, e-book ISBN 978-83-233-9455-6, Political Studies Anniversary Book, 29 348 znaków, 0,83 arkusza.
 3. Polacy na Bukowinie w świetle wybranej literatury polskiej i rumuńskiej wydanej po 1989 roku [w:] Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, pod redakcją Ireny Stawowy-Kawki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, ss. 227-237.