Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Dariusz Stolicki

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze:

 • konstytucjonalizm amerykański (federalny i stanowy), w szczególności:
  • zasada podziału władz,
  • zasada federalizmu,
  • orzecznictwo Sądu Najwyższego USA,
 • system prawny i polityczny USA, w szczególności:
  • procedura i funkcjonowanie Kongresu,
  • ustrój i funkcjonowanie sądownictwa federalnego, w tym kwestie proceduralne,
  • agencje administracyjne i ich pozycja w systemie politycznym,
  • amerykańskie prawo administracjne,
  • amerykańskie prawo bezpieczeństwa narodowego,
 • tradycje prawne i ustrojowe krajów anglosaskich, w szczególności:
  • doktryna precedensu w systemie common law,
  • historia common law,
  • recepcja common law w USA i krajach Commonwealthu w ujęciu porównawczym,
 • systemy głosowania i systemy wyborcze, w szczególności:
  • właściwości aksjomatyczne, podatność na paradoksy,
  • probabilistyczne badania nad systemami głosowania,
  • relacje między głosami i mandatami,
  • ​zastosowania i konsekwencje polityczne,
  • wskaźniki siły głosu,
 • matematyczne modele wyborów, w szczególności:
  • matematyczne modele rozkładów poparcia,
  • modele urnowe Pólyi,
  • rozkłady Dirichleta na simpleksie,
 • badania nad gerrymanderingiem:
  • z perspektywy prawnej, politologicznej, matematycznej i algorytmicznej,
 • badania porównawcze i ilościowe nad legislaturami i procesem legislacyjnym, w szczególności:
  • procedury parlamentarne,
  • badania nad głosowaniami imiennymi (spójność, wzorce głosowania).
 • ​metody ilościowe w naukach politycznych, w szczególności metody analityczne i metody Monte Carlo.

​Przebieg kariery naukowej:

2018 - stopień doktora w dyscyplinie nauki o polityce, tytuł rozprawy: Zasada podziału władz na szczeblu stanowym w USA

od 2018 - asystent w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych INPiSM UJ

od 2018 - Zastępca Kierownika ds. Badań w Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ

Realizowane projekty badawcze

Finansowane ze środków NCN:

 1. ​Zasada podziału władz na szczeblu stanowym w USA, konkurs PRELUDIUM 7. Celem projektu jest zbadanie, jak zasada podziału władz jest realizowana w 50 stanach amerykańskich; porównanie rozwiązań stanowych między sobą oraz z modelem federalnym; wreszcie wykorzystanie uzyskanych wyników dla weryfikacji hipotez dotyczących charakteru konstytucjonalizmu stanowego.
 2. Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r., wykonawca w projekcie zespołowym, konkurs OPUS 7. Celem projektu jest ustalenie, czy w wyborach do rad gmin 2014 r. miała miejsce manipulacja granicami okręgów wyborczych. Wymaga to wypracowania nowych, bardziej zaawansowanych narzędzi badania gerrymanderingu, pozwalających uwzględnić specyfikę polskich wyborów lokalnych.
 3. Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej, wykonawca w projekcie zespołowym, konkurs OPUS 11. Celem projektu jest prześledzenie wzorców kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim systemie politycznym w oparciu o bazę obejmującą wszystkich kandydatów w wyborach wszystkich poziomów - od gminnych po sejmowe i europejskie - od 2001 r.

Pozostałe:

 1. A Probabilistic Approach to Voting Systems, wykonawca w międzynarodowym projekcie zespołowym. Celem projektu jest wykorzystanie modeli probabilistycznych do analizy systemów głosowania. Elementy losowe obejmują zarówno wagi graczy (partii lub głosujących), jak i aspekty reguł wyborczych (np. próg w systemie głosowania ważonego). W szczególności interesuje nas z jednej strony wypracowanie dobrych modeli teoretycznych dla rzeczywistych rozkładów wag, zaś z drugiej - analityczne lub numeryczne ustalenie wartości oczekiwanych parametrów wynikowych (np. wskaźników siły głosu) w zależności od przyjętego rozkładu.
 2. Model urnowy Pólyi jako stochastyczny model wyborów, projekt zespołowy. Celem jest wypracowanie stochastycznego modelu wyborów opartego na modelu urnowym Pólyi-Eggenbergera oraz na będącym jego uogólnieniem modelu chińskiej restauracji Pitmana-Dubinsa, a także zbadanie jego właściwości (np. relacji między głosami i mandatami).
 3. Przeliczanie głosów na mandaty w systemie D’Hondta, projekt zespołowy. W ramach projektu został wypracowany wzór pozwalający - przy dość ogólnych założeniach o rozkładzie poparcia partii po okręgach - przybliżać ogólnokrajowy podział mandatów w oparciu wyłącznie o rozkład wyników ogólnokrajowych. Wzór został uzasadniony zarówno empirycznie, jak i analitycznie. Dalszym celem projektu jest przebadanie właściwości wzoru.
 4. Parlament Europejski - podsumowanie VII kadencji, projekt zespołowy. W ramach projektu powstała monografia zbiorowa podsumowująca, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym, VII kadencję Parlamentu Europejskiego (2009-2014).
 5. Interesy narodowe w Parlamencie Europejskim, projekt zespołowy. Celem projektu jest zbadanie, kiedy, w jakim stopniu i z jakim skutkiem posłowie do Parlamentu Europejskiego kierują się w głosowaniu nie stanowiskiem swojej grupy politycznej, ale interesem narodowym.
 6. Spójność klubów parlamentarnych w Sejmie, projekt zespołowy. Celem jest zmierzenie spójności klubów parlamentarnych, porównanie jej z analogicznymi wynikami dla parlamentów zagranicznych oraz zbadanie czynników wpływających na spójność (zarówno na poziomie klubu, jak i głosowania).
 7. Głosy zmarnowane w systemach większościowych i proporcjonalnych, projekt zespołowy. Celem jest wypracowanie metod statystycznych pozwalających badać skuteczność wykorzystania głosu w systemach większościowych i proporcjonalnych, a następnie zastosowanie ich w celu ustalenie czynników wpływających na takową.

Wybrane publikacje

Monografie i redakcje:

 1. Executive review. Kontrola konstytucyjności prawa przez władzę wykonawczą w Stanach Zjednoczonych, KONTEKST, Kraków 2013.
 2. [Z P. Musiałkiem i A. Kirpszą] Podsumowanie VII kadencji Parlamentu Europejskiego, 2009-2014, Kraków 2015.

Artykuły anglojęzyczne:

 1. [Z J. Flisem i W. Słomczyńskim] Pot and Ladle: A Formula For Estimating the Distribution of Seats Under the Jefferson–D’Hondt Method, “Public Choice” 2019, doi: 10.1007/s11127-019-00680-w.
 2. [Z D. Boratyn, W. Kirschem, W. Słomczyńskim i K. Życzkowskim] Average Weights and Power in Weighted Voting Games, arXiv:1905.04261 [cs.GT].
 3. [Z J. Flisem i W. Słomczyńskim] Pot and Ladle: Seat Allocation and Seat Bias under the Jefferson-D'Hondt Method, arXiv:1805.08291 [physics.soc-ph].
 4. [Z W. Kirschem, W. Słomczyńskim i K. Życzkowskim] Double Majority and Generalized Brexit: Explaining Counterintuitive Results, arXiv:1812.07048 [physics.soc-ph].
 5. [Z W. Słomczyńskim] National Interests in the European Parliament: Roll Call Vote Analysis, “LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence” 2016, Vol. 23 (LNCS 9760), doi:10.1007/978-3-662-52886-0_4.
 6. The Law and Practice of Government Shutdowns in the United States, “Ad Americam. Journal of American Studies” 2015, vol. 16, pp. 69-97, doi:10.12797/AdAmericam.16.2014.16.06.
 7. The Constitution of the Confederate States of America, 1861, “Miscellanea Historico-Iuridica” 2013, t. XII, s. 145-190, doi:10.15290/mhi.2013.12.08.

Artykuły polskojęzyczne:

 1. [Z J. Flisem i A. Gendźwiłłem] Zwycięskie głosy. Skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi, „Decyzje”, 2018, nr 29, s. 5-40, doi:10.7206/DEC.1733-0092.101.
 2. [Z J. Flisem i A. Gendźwiłłem] Rywale włodarzy. Doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów, „e-Politikon” 2018, nr 26, s. 33-64.
 3. Specyfika konstytucjonalizmu stanowego w USA, „Politeja” 2017, nr 3 (48), s. 203-240, doi:10.12797/Politeja.14.2017.48.10.
 4. [Z J. Flisem] JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, r. LXXIX, z. 3, s. 253-266, doi: 10.14746/rpeis.2017.79.3.20.
 5. [Z J. Sokołowskim] Przyczyny uchybień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego, „Przegląd Politologiczny” 2017, t. 22, nr 2, s. 39-54, doi:10.14746/pp.2017.22.2.3.
 6. [Z J. Flisem] Skrzywione podziały. Na tropie gerrymanderingu w polskich gminach, „Zarządzanie Publiczne” 2015, nr 4 (34), s. 23-35, doi:10.15678/ZP.2015.34.4.02.
 7. Ramy prawne reżimu detencji wojskowej w prawie amerykańskim w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Apelacyjnego dla Okręgu Dystryktu Columbii, „Politeja” 2014, nr 1 (27), s. 31-60, doi:10.12797/Politeja.11.2014.27.02.
 8. Problem ruchu bezwizowego w stosunkach polsko-amerykańskich po 1989 r., „Poliarchia” nr 1, s.  (2013) , doi:10.12797/Poliarchia.01.2013.01.09.

Liczba Erdösa: 4

Więcej publikacji:

ORCID 0000-0002-8295-0848

Repozytorium UJ

Google Scholar