Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dane teleadresowe

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

ul. Władysława Reymonta 4

30-059 Kraków

pok. nr 418    tel. 12 663 25 28

pok. nr 419    tel. 12 663 25 29

Obszar zainteresowań badawczych

Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi istnieje od 1 stycznia 2015 r. Są w niej zatrudnieni: jeden profesor zwyczajny, trzech adiunktów oraz jeden asystent. W 2016 r. kierownik Katedry prof. dr hab. Janusz Węc uzyskał bardzo prestiżowy grant Unii Europejskiej Jean Monnet Chair, w ramach którego w latach 2016-2019 realizowany będzie projekt p.t. EUCRIS: European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It?

Katedra prowadzi badania naukowe w następującym zakresie:

 • ustrój Unii Europejskiej i strefy euro
 • prawo Unii Europejskiej
 • system podejmowania decyzji w Unii Europejskiej
 • wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE
 • polityki należące do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE
 • pozycja parlamentów narodowych w UE
 • teoria stosunków międzynarodowych
 • instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie
 • stosunki polsko-niemieckie
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec
 • polityka europejska Szwajcarii
 • polityka europejska Polski
 • systemy polityczne i partyjne Niemiec, Austrii i Szwajcarii
 • metodologia badań empirycznych
 • samorząd terytorialny – ustrój i polityki publiczne

Katedra odpowiada za realizację zajęć dydaktycznych na trzech kierunkach studiów: stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwie narodowym i politologii. Jej pracownicy prowadzą wykłady i ćwiczenia m.in. z następujących przedmiotów:

 • integracji europejskiej
 • instytucji Unii Europejskiej
 • konferencji międzyrządowej jako modelu wielostronnej dyplomacji Unii Europejskiej
 • wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE
 • wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE
 • instytucji publicznych w UE
 • instytucjonalizacji procesów integracyjnych na świecie
 • regionalizacji i instytucjonalizacji bezpieczeństwa
 • międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
 • stosunków polsko-niemieckich
 • partii i systemów partyjnych w Unii Europejskiej

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Janusz Węc

Stanowisko: profesor

Prof. dr hab. Janusz Węc, profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2016-2019 kierownik projektu badawczo-dydaktycznego Komisji Europejskiej Jean Monnet Chair p.t. EUCRIS: European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It? Honorowy Profesor Jean Monnet w Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i członek Team Europe. Członek Komisji Historycznej PAN, Oddział w Krakowie. Członek m.in. następujących towarzystw naukowych: Internationale Vereinigung für Germanistik, Towarzystwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Polskie Towarszystwo Studiów Międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Polskie Towarzystwo Historyczne. Autor ponad 300 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym 21 monografii i syntez, na temat ustroju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, integracji europejskiej i pozaeuropejskiej, stosunków polsko-niemieckich, najnowszej historii Niemiec, a także niemieckiego systemu politycznego.

Zainteresowania naukowe:

 • integracja europejska i pozaeuropejska
 • ustrój Unii Europejskiej
 • polityki Unii Europejskiej
 • instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie
 • stosunki polsko-niemieckie po 1945 r.
 • najnowsza historia Niemiec
 • system polityczny Republiki Federalnej Niemiec
 • polityka zagraniczna Republiki Federalnej Niemiec

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje

dr Agnieszka Nitszke

Stanowisko: adiunkt

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych. Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Wiceprezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Autorka monografii Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych. Studium porównawcze oraz artykułów poświęconych partiom politycznym w Europie i integracji europejskiej.

Zainteresowania naukowe:

 • integracja europejska i pozaeuropejska;
 • polityki Unii Europejskiej;
 • partie i systemy partyjne;
 • agencje Unii Europejskiej;
 • systemy polityczne i partyjne państw niemieckojęzycznych;
 • Szwajcaria i jej relacje z UE.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje

Projekty badawcze

dr Adam Kirpsza

Stanowisko: adiunkt

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Zainteresowania naukowe:

 • statystyka
 • integracja europejska
 • proces podejmowania decyzji
 • prawo UE
 • ustrój UE
 • metodologia badań empirycznych
 • status prawny mniejszości narodowych i etnicznych

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje

Projekty badawcze

dr Michał Dulak

Stanowisko: adiunkt

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Zainteresowania naukowe:

 • integracja europejska
 • polityki Unii Europejskiej
 • krajowa koordynacja polityk europejskich
 • polska polityka europejska
 • parlamenty narodowe w Unii Europejskiej
 • samorząd terytorialny – ustrój i polityki publiczne

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje

Projekty badawcze

dr Olesia Tkachuk

Stanowisko: asystent z dr

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji. Asystent w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Zainteresowania naukowe:

 • integracja europejska
 • polityki Unii Europejskiej
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa i Partnerstwo Wschodnie
 • procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim
 • polityka zagraniczna Rosji i Ukrainy
 • strefy wolnego handlu na świecie

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje