Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Adam Kirpsza

Adam Kirpsza, Doctor of social science in the field of political science. Assistant lecturer at the Chair of Studies on Integration Processes at the Institute of Political Science and International Relations JU. A graduate in law of the Faculty of Law and Administration JU. Member of the Polish Association for European Studies.


Research interests:

 • statistics 
 • European integration 
 • decision-making process 
 • the legal system of the EU 
 • the political system of the EU 
 • methodology of empirical research 
 • legal status of national and ethnic minorities

 

Research projects

 • Wpływ czynników personalnych na sukces państw w negocjacjach legislacyjnych w ramach Unii Europejskiej - the research has been supported by a grant from the Priority Research Area Society of the Future under the Strategic Programme Excellence Initiative at the Jagiellonian University

   

 

Publications

I. Monogrphic books

 1. Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2016;
 2. Skazani na siebie? Opłacalność współpracy Polski i Niemiec w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, Kraków 2019
 3. Posłowie w pracy. Analiza funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, Kraków 2019;

II. Editor of the monographs

 1. Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), Kraków 2015 (razem z P. Musiałkiem i D. Stolickim);
 2. Kryzys w Unii - Unia w kryzysie?, Kraków 2013 (rzem z G. Stachowiakiem);
 3. Podsumowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej, Kraków 2012 (razem z G. Stachowiakiem);

III. Articles in academic journals

 1. A colossus with feet of clay? Assessing Germany’s prevalence in European Union lawmaking, "International Politics", 2021, https://doi.org/10.1057/s41311-021-00283-7, published: 24 February 2021
 2. Better together? Explaining Poland's and Germany's bargaining success in EU lawmaking, "Comparative European Politics" 2020, vol. 18, no. 5, p. 729-750;
 3. Hegemon czy przegrany? Analiza sukcesu Niemiec w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2020, nr (forthcoming)
 4. Evaluating the impact of the Lisbon Treaty on the European Union’s legislative productivity, "Politeja" 2018, nr 54, s. 229-241;
 5. How to Win the Brussels Game? Explaining the European Parliament’s Success under the Co-Decision, "World Political Science" 2018, vol. 14, no. 1, p. 123-144;
 6. Czy współpraca się opłaca? Wpływ koalicji z Niemcami na sukces Polski w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, "Przegląd Politologiczny" 2018, nr 2, s. 121-138;
 7. Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej, „Przegląd Europejski” 2016, nr 2, s. 48-69;
 8. Szara eminencja Konferencji Międzyrządowych. Rola Sekretariatu Generalnego Rady w negocjowaniu traktatów Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2016, nr 4, s. 51-72;
 9. Skuteczność poprawek Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji (specjalnej procedurze ustawodawczej), "Politeja" 2015, nr 3, s. 417-442;
 10. Koordynatorzy grup politycznych w Parlamencie Europejskim [Party group coordinators in the European Parliament], "Przegląd Zachodni" 2015, nr 1, s. 103-124;
 11. Analiza zjawiska wczesnych nieformalnych porozumień legislacyjnych w zwykłej procedurze ustawodawczej, "Studia Europejskie" 2013, nr 4, s. 101-132;
 12. Legislative Challenges for the European Union after the treaty of Lisbon entered into force, "Western Review/Przegląd Zachodni" 2013, no. I, special issue, pp. 185-208;
 13. Charakterystyka konsultacji jako specjalnej procedury ustawodawczej Unii Europejskiej, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2012, t. 46, nr 2, s. 107-130;
 14. Rada Ministrów bez ministrów? Wpływ struktury organizacyjnej Rady Unii Europejskiej na kształt procesu podejmowania decyzji: perspektywa konstruktywizmu społecznego, "Studia Europejskie" 2011, nr 4, s. 9-32;
 15. Formalnie słaby, nieformalnie silny. Pozycja Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2011, nr 5, s. 335-356;
 16. Pozycja komisji Parlamentu Europejskiego w procesie legislacyjnym. "Legislacyjny kręgosłup" czy techniczny organ pomocniczy?, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2011, nr 4, s. 89-118;
 17. Duch d’Hondta w Strasburgu. Zasada proporcjonalnej dystrybucji stanowisk w Parlamencie Europejskim, "Przegląd Politologiczny" 2011, nr 3, s. 147-166;
 18. Wpływ kryzysu finansowego na proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, "Studia Polityczne" 2011, nr 28, s. 305-335;
 19. Podejmowanie decyzji w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywizmu społecznego, "Politeja" 2011, nr 3, s. 217-238;
 20. Skandynawski model „welfare state” na przykładzie Szwecji, „Nauki polityczne. Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ” 2010, nr 6, s. 141-154

IV. Book chapters

 1. Dobra zmiana? Wpływ wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2019 r. na sukces Polski w PE IX kadencji, [w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, pod red. A. Nitszke i J. Węca, Kraków 2019;
 2. With whom to cooperate in Brussels? The effect of coalition-building with the Three Seas Initiative, Visegrad Group and Germany on Poland’s success in EU lawmaking, [w:] A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflict, Peter Lang Verlag, Berlin 2019;
 3. "Głosujemy razem czy oddzielnie?” Opłacalność dla Polski i Niemiec wzajemnej współpracy w Parlamencie Europejskim, [w:] Z. Czachór, T. Marcinkowski (red.), Polska - Niemcy - Unia Europejska w procesie zmian, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2019;
 4. Together or separately? Explaining voting cohesion between the Polish and German Members of the European Parliament, [w:] W. Priesmeyer-Tkocz (ed.), Common Values. Discussing German and Polish Perceptions of European Integration, Nomos, Baden-Baden 2017;
 5. Zastosowanie konstruktywizmu w wyjaśnianiu przebiegu i efektów procesu legislacyjnego Unii Europejskiej, [w:] Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2015, s. 135-169;
 6. Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze, pod red. K. Wojtaszczyka, J. Tymanowskiego i P. Stawarza, Warszawa 2015, s. 137-149;
 7. "Nie chcę, ale muszę". Powody negocjowania aktów prawnych Unii Europejskiej w trilogach, [w:] Teorie i metody w studiach europejskich, pod red. K. Wojtaszczyka i J. Wiśniewskiej-Grzelak, Warszawa 2015, s. 97-118;
 8. Analiza aktywności posłów do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji w zakresie frekwencji w głosowaniach, pytań parlamentarnych i przemówień plenarnych, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka i D. Stolickiego, Krakow 2015;
 9. Selekcja sprawozdawców w siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka i D. Stolickiego, Krakow 2015;
 10. Utrata kontroli nad procesem decyzyjnym w Parlamencie Europejskim na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej, [w:] Kryzys w Unii - Unia w kryzysie?, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka, Kraków 2013, s. 113-147;
 11. Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejską, [w:] Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, pod red. K. Ławniczaka, Warszawa 2013, s. 11-32;
 12. Biometryczna identyfikacja tożsamości ludzkiej w świetle standardów praw człowieka: przykład paszportu biometrycznego, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, pod red. J. Jaskierni, Warszawa 2013, s. 495-511;
 13. Wpływ prezydencji polskiej na kształtowanie prawodawstwa unijnego, [w:] Podsumowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka, Kraków 2012, s. 117-128;
 14. Ocena prezydencji polskiej z perspektywy zarządzania procesem legislacyjnym w Radzie, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, pod red. S. Konopackiego, Toruń 2012, s. 164-183;
 15. Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, pod red. J. Jaskierni, Toruń 2012, s. 743-762;
 16. Czy struktura filarowa Unii Europejskiej została zlikwidowana? Analiza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE w świetle postanowień Traktatu z Lizbony, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i praw człowieka. Tom 5, pod red. R. Czarnego i K. Spryszaka, Toruń 2012, s. 276-295;
 17. Prognozy dotyczące podejmowania decyzji w Radzie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony - krytyka modelu międzyrządowego, [w:] Kto jest suwerenem? Kontrowersje wokół Traktatu z Lizbony, pod red. M. Burzyka, M. Podniesińskiego i M. Rysiewicza, Kraków 2012, s. 135-172;
 18. Proces podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego, [w:] Metodologia badań europejskich, pod red. K. Wojtaszczyka i T. Kownackiego, Warszawa 2011, s. 40-50;
 19. Relacje transatlantyckie w zakresie biometryzacji przepływu osób z perspektywy Unii Europejskiej i Polski, [w:] Współczesne relacje transatlantyckie, pod red. J. Ciska, Kraków 2010, s. 22-43;
 20. Zukunftsbilder einer Nachbarschaft Szenarien zu den deutsch-polnischen Beziehungen im Jahr 2020, [w:] Zwischen Skepsis und Vertrauen. Die deutsch-polnischen Beziehungen im Wandel, pod red. K. Mazurek i T. Mehlhausena, Krakow 2010, s. 91-100;
 21. Implikacje wydarzeń z 11 września 2001 r. dla rzeczywistości politycznej z perspektywy konstruktywizmu, [w:] Świat po katastrofie. Materiały pokonferencyjne, pod red. D. Kliabanaua, W. Kudeli-Świątek, U. Trojanowskiej i A. Wawrzyńczaka, Kraków 2010, s. 99-118;
 22. Rosyjsko-japoński spór o Wyspy Kurylskie z perspektywy konstruktywistycznej, [w:] Pojedynek o hegemonię w podwubiegunowym świecie, pod red. P. Sosnowskiego i W. Wesołowskiego, Warszawa 2010, s. 72-126;
 23. Status mniejszości narodowych i etnicznych w prawie europejskim i polskim, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne, pod red. J. Kihl, J. Piechy, M. Galona, A. Gorgosza i T. Pawłuszki, Kraków 2008, pp. 7-35;
 24. Tarcza antyrakietowa z perspektywy teorii stosunków międzynarodowych, [w:] Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski. Konsekwencje umieszczenia elementów systemów obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. M. Chorośnickiego i A. Gruszczaka, Kraków 2008, s. 19-84;
 25. Globalizacja kultury na podstawie badań Światowego Sondażu Wartości i koncepcji Ronalda Ingleharta, [w:] Globalizacja w społeczeństwach rozwijających się. Różne wymiary i konsekwencje kontaktów międzykulturowych, Kraków 2008, s. 9-27.

V. Reviews

 1. Recenzja książki "Parlament Europejski po traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania" pod red. Józefa Fiszera, „Politeja” 2015, nr 3 (35), s. 471-475;
 2. Recenzja książki "Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej" pod red. Józefa Fiszera, „Studia Europejskie” 2015, nr 3.

VI. Expertise

 1. Raport: Jak zwiększyć poziom czytelnictwa w Polsce?, Klub Jagielloński, Kraków 2016.