Systemy polityczne. Podręcznik akademicki

Nakładem Wydawnictwa UJ ukazał się I tom podręcznika "Systemy polityczne. Podręcznik akademicki" pod redakcją prof. Marka Bankowicza i dr hab. Beaty Kosowskiej-Gąstoł.

Podręcznik różni się od istniejących z dwóch powodów. Po pierwsze, ma on charakter politologiczny. W tym ujęciu warstwa formalnoprawna jest koniecznym punktem wyjścia, nie stanowi jednak docelowego punktu analizy, rzeczywisty charakter instytucji oraz ich wzajemne relacje są bowiem w dużej mierze determinowane praktyką polityczną. Po drugie, składa się z dwóch tomów, które wzajemnie się uzupełniają. Pierwszy obejmuje zagadnienia teoretyczne, drugi stanowi przegląd systemów politycznych poszczególnych państw.

Zagadnienia omawiane w pierwszym tomie zostały zaprezentowane w ujęciu porównawczym – przedstawiono podstawowe pojęcia, zasady, koncepcje i typologie, ilustrując je przykładami. Po wprowadzeniu do problematyki systemu politycznego państwa (rozdz. I) przybliżono podstawowe cechy systemów demokratycznych i niedemokratycznych (rozdz. II), zaprezentowano problematykę związaną z systemami wyborczymi (rozdz. III) oraz systemami partyjnymi (rozdz. IV), a także omówiono kwestie dotyczące parlamentów (rozdz. V), rządów i głów państw (rozdz. VI), sądownictwa (rozdz. VII) oraz ustroju terytorialnego (rozdz. VIII). W drugim tomie zostanie z kolei przedstawiony przegląd systemów politycznych wybranych państw.

M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł (red.), Systemy polityczne. Podręcznik akademicki, t. 1, Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, 286 s., ISBN 978-83-233-4683-8.

Strona wydawnictwa

Problematyka systemów politycznych to jeden z najistotniejszych obszarów badawczych we współczesnej politologii. Zajmuje również ważne miejsce w procesie dydaktycznym na wielu kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Bez poznania instytucji, zasad, wartości i mechanizmów systemów politycznych niemożliwe jest osiągnięcie efektów kształcenia w dziedzinie nauki o polityce. […] Autorzy publikacji przygotowali opracowanie, które przystępnie prezentuje aktualny stan badań oraz systematyzuje poglądy i ujęcia prezentowane w literaturze przedmiotu. Selekcja podejmowanych zagadnień, jak również sposób ich przedstawienia zasługują na jednoznacznie pozytywną ocenę. Podręcznik jest godny polecenia nie tylko studentom i doktorantom, lecz także wszystkim czytelnikom zainteresowanym bliższym poznaniem zasad, instytucji i mechanizmów współczesnych systemów politycznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Sokoła

Niniejszy tom jest typowym podręcznikiem akademickim, dostosowanym do potrzeb dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim. Obejmuje on wszystkie najważniejsze zagadnienia będące tradycyjną częścią politologii porównawczej w zawężonym sensie comparative politics and government, i to nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Z recenzji prof. Ph Dr. Michala Kubáta

Data opublikowania: 04.11.2019
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki