Rozliczenie roku i stypendia

Do rozliczenia roku akademickiego nalezy złożyć:

1.sprawozdanie doktoranta za rok akademicki sporządzone w oparciu o kartę osiągnięć doktoranta wraz z załącznikami

formularz sprawozdania oraz Karta osiągnięć doktoranta możliwe są  do pobrania ze strony https://wsmip.uj.edu.pl/dla-studenta/studia-iii-stopnia

2.opinię opiekuna/promotora

Opinia promotora do sprawozdania rocznego - (od 2017 / 2018)
 

3.kartę z wizytacją zajęć dydaktycznych
 

Wniosek o przedłużenie studiów na następny rok akademicki należy składać w Sekretariacie Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca danego roku  akademickiego.

 

 

Stypendia

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 12.09.2017 r. w sprawie stypendiów doktoranckich na rok akad. 2017/2018