Doktoranci Katedry Historii Współczesnej

mgr Katarzyna Fijołek

Studia doktoranckie rozpoczęła w 2012; absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (stosunki międzynarodowe, 2012) oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej (filologia bułgarska, 2013). Dwukrotnie przebywa na stażu badawczym w Bułgarii - w 2011 r. na Uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie, w 2015 r. na Uniwersytecie Sofijskim.

Realizowany projekt badawczy: Polityka Bułgarii wobec mniejszości tureckiej po 1989 roku.

Zainteresowania badawcze: Islam na Bałkanach, polityka etniczna państwa, mniejszości narodowe, historia Europy Środkowo-Wschodniej, historia służb porządku publicznego.

Publikacje recenzowane:

 1. Ruch na  Rzecz Praw i Swobód. Pomiędzy partią liberalną a reprezentacją mniejszości tureckiej w Bułgarii, "Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne", t. XXVI, 2017 (przyjęta do druku).
 2. Obraz Turka jako muzułmańskiego fanatyka i najeźdźcy. Elementy dehumanizacji stereotypu, "Studia Politologica Ucraino-Polona", nr 7, 2017.
 3. Okres fałszywej stabilizacji. Położenie ludności muzułmańskiej w Bułgarii od zakończenia II wojny światowej do uchwalenia konstytucji z 1971 roku, "Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym", t.36, nr 1, 2016.
 4. Отношения между България и НАТО в начало на 90-те годин, [w:] Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите, Вихрен Бузов (red.) Велико Търново 2014.

Inne publikacje:

 1. Kwestia mniejszości tureckiej w retoryce bułgarskich ugrupowań nacjonalistycznych, [w:] Wśród czy obok nas – mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich, R. Sendek (red.), Kraków 2013.
 2. Prawne położenie mniejszości tureckiej w Bułgarii od 1878 r. do wybuchu drugiej wojny światowej, Studenckie Zeszyty Naukowe IFS UJ, nr 1 (3), 2013.
 3. Problemy narodu w świetle bułgarskiej publicystyki odrodzeniowej, Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ, nr 1, 2012.
 4. Ruch na Rzecz Praw i Swobód – reprezentant mniejszości tureckiej w Bułgarii. Historia, program i miejsce na bułgarskiej scenie politycznej, [w:] Ślady obcego panowania w języku, kulturze i świadomości narodów południowosłowiańskich, R. Sendek (red)., Kraków 2011.

Zrealizowane projekty:

 1. Projekt naukowy Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище, чрез цифрови и виртуални инструменти (EU PETR), 553319-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO- PROJECT. Okres trwania: marzec 2015. Rola: prowadzenie seminariów dla bułgarskich nauczycieli.

mgr Krzysztof Hałgas

Realizowany projekt badawczy: Obraz stosunków polsko-ukraińskich na łamach czasopism polonijnych na Ukrainie po 1991 roku.

Zainteresowania badawcze: relacje polsko-ukraińskie, położenie mniejszości polskiej na Ukrainie.

Publikacje:

 1. Stereotypy polsko-ukraińskie. Problemy we wzajemnych relacjach po 1991 roku, [w:] Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2007, s. 51-66.
 2. Minorities in Ukrainie: The case of the polish minority in the Zhytomyr region, „Politeja" 2008, nr 10,  s. 67-77.
 3. Powstanie i działalność organizacji polskich na Ukrainie po 1991 roku - zarys problematyki, [w:] Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka, Tom XX, Kraków 2012, ss. 75-89.

mgr Katarzyna Kropiak

Realizowany projekt badawczy: Narody zaprojektowane: ewolucja tożsamości narodowej w Kosowie po 2008 r.

Zainteresowania badawcze: nacjonalizmy, tożsamość narodowa, wpływ NGO's na politykę tożsamości, historia i polityka Albanii i Kosowa, przywództwo polityczne, marketing polityczny.

Publikacje:

 1. Paradoksy albańskiej dekomunizacjistrona internetowa Towarzystwa Polsko-Albańskiego, sierpień 2012, (dostęp listopad 2012).
 2. The problem of boundary delimitation of the Albanian state in the early twentieth century. Main concepts and Ideas, "Politeja", nr 4/30, Kraków 2014, s.55-70.

mgr Mateusz Nowak

Zainteresowania badawcze: umiędzynarodowienie przestępczości, przestępczość gospodarcza, etiologia przestępczości, Polska w okresie transformacji

Publikacje:

 1. Charakterystyka przestępczości wśród cudzoziemców pochodzenia wietnamskiego w Polsce w świetle statystyki policyjnej, sądowej i penitencjarnej po 1989 roku, Studia politologica Ucraino-Polona 2017, t. 7, [online] http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2017_7_11.

mgr Jakub Sokół

Realizowany projekt badawczy: Działalność polityczna Serbów Łużyckich po roku 1989

Zainteresowania badawcze: Serbowie Łużyccy, Łużyce, mniejszości narodowe.

Publikacje:

 1. O ratunek dla wymierającego narodu. Serbołużyckie Stronnictwo Narodowe / Łużycki Alians, [w:] Nacjonalizmy różnych narodów. Perspektywa politologiczno-religioznawcza, Grott B., Grott O. (red.), Kraków 2012, s. 457-480.
 2. Idea reslawizacji Łużyc w programie Serbołużyckiego Stronnictwa Narodowego/Łużyckiego Aliansu, [w:] Prolínání slovanských prostředí, Černý M., Kedron K., Přihoda M. (red.), Červený Kostelec/Praha 2012, s. 41-47.
 3. Serbołużyckie Stronnictwo Narodowe / Łużycki Alians jako partia narodu i regionu, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa" 38/2011, s. 145-162.
 4. Działalność polityczna Serbów Łużyckich w Saksonii, „Politeja", nr 1/15/2011, s. 141-159.
 5. Współczesna myśl o autonomii politycznej Serbów Łużyckich, „Zeszyty Łużyckie", tom 45/2011, s. 216-228.
 6. Łużyckie debaty polityczne. Serbołużyckie Stronnictwo Narodowe/Łużycki Alians a Związek Serbów Łużyckich Domowina - dyskusje i spory, „Zeszyty Społeczne KIK", nr 19 z 15 maja 2011 r., s. 163-174.
 7. Njewotwisne politiske skutkowanje Serbow na přikładźe Swobodneho serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa, „Sor@pis. Folia litteraria" 1/2010, R. 4, s. 107-113,  na stronie internetowej Instytutu Sorabistyki Uniwersytetu w Lipsku: http://www.uni-leipzig.de/~sorb/
 8. Serbowie Łużyccy. Walka o przetrwanie narodu po roku 1989 (praca magisterska), „Acta Sorabica Lipsiensia" rjad kulturowěda, Lipsk 03.11.2010. Praca opublikowana w internetowej serii Instytutu Sorabistyki w Uniwersytetu w Lipsku „Acta Sorabica Lipsiensia", na stronie internetowej: http://www.uni-leipzig.de/~sorb/
 9. Walka w obronie języka na łamach współczesnej prasy serbołużyckiej, „Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze", tom 11, Opole 2012, s. 49-56.
 10. Stowarzyszenie na Rzecz Języka Łużyckiego w Kościele, związek „Pónaschemu" i grupa robocza „Serbska namša" oraz ich udział w popularyzowaniu języka dolnołużyckiego, [w:] Leksikologiske přinoški II, IV. seminar serbskeje słowotwórby a leksiki / IV Seminarium Słowotwórstwa i Słownictwa Łużyckiego, Uniwersytet Gdański / Serbski institut 31.5 - 1.6. 2012, Milewska-Stawiany M., Wölkowa S. (red.), Budyšin 2013, s. 142-150.
 11. Načasne koncepcije politiskeje awtonomije Serbow, „Rozhlad" 11/2013, s. 6-11.
 12. Posłowie na Sejm RP w obronie Łużyczan po roku 2000, „Studia Politologica Ucraino-Polona", nr III, Żytomierz-Kijów-Kraków 2013, s. 106-118.
 13. Sorbian Press towards the liquidation of the secondary schools in Chrósćicy and Pančicy-Kukow, „Media i Społeczeństwo" nr 4/2014, s. 175-181.
 14. Na Łužicu dopominace małopólske wjeski, „Rozhlad" 6/2014, s. 29-32.
 15. Jo Dešno jano w Dolnej Łužycy?, „Rozhlad" 11/2014, s. 29-32

mgr Wojciech Wojtasiewicz

Realizowany projekt badawczy: Transformacja Republiki Gruzji w dobie prezydentury Micheila Saakaszwilego

Publikacje:

 1. Strategiczne następstwa konfliktu gruzińsko-rosyjskiego z rozróżnieniem na wymiar regionalny i globalny, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny", nr 1(25), Warszawa 2010, s. 48-69.
 2. Gruzińska scena polityczna: czy najbogatszy Gruzin Bidzina Iwaniszwili zostanie następcą prezydenta Micheila Saakaszwilego?, „Magazyn Arena Sprawy Międzynarodowe", nr 6(8), Kraków 2011, s. 26-31.
 3. Miejsce Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu w polskiej polityce wschodniej. Bilans dwudziestolecia, [w:] Bilans dwudziestolecia polskiej polityki wschodniej, "Wrocławski Przegląd Międzynarodowy". nr 2/2011, Rok V, Wrocław 2011, s. 149-174.
 4. Stosunki rosyjsko-gruzińskie po "rewolucji róż", [w:] Konfliktkaukaski w 2008 roku, red. Robert Potocki, Marcin Domagała, PrzemysławSieradzan, Warszawa 2012, s. 25-55.
 5. Perspektywy członkostwa Gruzji w Unii Europejskiej, [w:] Konfliktkaukaski w 2008 roku, red. Robert Potocki, Marcin Domagała, PrzemysławSieradzan, Warszawa 2012, s.414-429.
 6. Reforma konstytucyjna w Republice Gruzji (2010 rok) i jej wpływ na kształt sceny politycznej po wyborach parlamentarnych (2012 rok) i prezydenckich (2013 rok), [w:] Gruzja - między wschodem a zachodem, K. Masiuk, M. Marcinko (red.), Kraków-Warszawa 2012, s. 85-100.
 7. Wkład Polaków w rozwój Gruzji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia - religia - kultura - polityka, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2012, s. 59-72.
 8. The foreign policy of the Republic of Georgia during the tenure of Prime Minister Bidzina Ivanishvili – continuation or change?, [in:] Multi-vector politics in modern Asia, edited by Joanna Marszałek-Kawa,Ewa Kaja, Toruń 2014, p. 550-588.
 9. Wybory prezydenckie w Republice Gruzji w 2013 roku – koniec ery Micheila Saakaszwilego", [w:] „Studia Politologica Ucraino-Polona", red. Irena Stawowy-Kawka, Wołodymyr Horbatenko, Żytomierz-Kijów-Kraków 2014, s. 202-215.

mgr Daniel Wilk

Realizowany projekt badawczy: Rola organizacji pozarządowych w procesie stabilizacji sytuacji społeczno-politycznej w Republice Macedonii.

Zainteresowania badawcze: konsekwencje społeczne i polityczne rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, problematyka bezpieczeństwa w regionie bałkańskim.

Publikacje:

 1. Role of stabilisation missions in the process of police reform in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, [w:] Macedonia in 20th and 21st century. History, religion, culture, language, law, politics, Politeja no 30/2014, s. 333-346.