dr Maciej Miżejewski

Maciej Miżejewski, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Stypendysta Universita di Pavia we Włoszech. W latach 1993-2000 był redaktorem Działu Programów Informacyjnych Telewizji Polskiej S.A. o. w Krakowie, wyróżniony w 1998 r. przez Business Centre Club nagrodą Ostrego pióra za "propagowanie w pracy zawodowej zasad przedsiębiorczości, wspieranie idei wolnego rynku i szerzenie edukacji ekonomicznej". W latach 2004-2005 był kierownikiem studiów podyplomowych w INPiSM UJ "Informacja publiczna w mediach". W 2006 r. pełnił funkcję doradcy wojewody podkarpackiego ds. polityki informacyjnej. W latach 2013-2015 był wykładowcą w Katedrze Prawa Mediów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu Naukowego Comunicazionepuntodoc, czasopisma naukowego Szkoły Doktorantów Mediatrends Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. W 2018 r. dr Maciej Miżejewski był recenzentem zagranicznym (valutatore straniero) w przewodzie doktorskim (Doctor Europaeus) Melissy Stolfi, (PhD School Mediatrends, Sapienza Universita di Roma) pt. "Comunicare l'euroscetticismo. Analisi degli spot elettorali dei partiti euroscettici dal 2008 al 2018".

Dr Maciej Miżejewski koncentruje zainteresowania badawcze wokół polityki medialnej państw Unii Europejskiej, analizuje polityczne warunki współczesnej debaty publicznej w wymiarze międzynarodowym oraz bada faktyczną jakość pluralizmu medialnego. We  współpracy ze Szkołą Doktorantów "Mediatrends" Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, realizuje projekt badawczy, którego celem jest empiryczna analiza procesu podejmowania decyzji prawodawczych we Włoszech w dziedzinie polityki medialnej. Analizuje m.in. wpływ orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego (Corte costituzionale) na rozwiązania legislacyjne służące ochronie pluralizmu mediów, jako niezbędnego narzędzia dla dobrego funkcjonowania demokracji. Realizowane obecnie badania naukowe obejmują polityczne konsekwencje nowelizacji włoskiej ustawy medialnej ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na efektywność sprawowania kontroli parlamentarnej włoskiego nadawcy RAI jako gwaranta debaty publicznej.

Wybrane publikacje

Monografie:

1. Zasada równych szans "par condicio", a mediatyzacja kampanii parlamentarnej we Włoszech w 2018 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

2. Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch, Kraków 2013; ( recenzja w j. angielskim prof. dr hab. Marka Bankowicza opublikowana w Central European Journal of Communication,  Vol. 9, no 2 (17), Fall 2016recenzja w języku polskim dr hab. Izabeli Dobosz, prof. UPJPII opublikowana w Studia Socialia Cracoviensia nr 7, 2015).

​3. Transformacja telewizji w Polsce po roku 1989 na tle zmian politycznych, Przemyśl 2005.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły w czasopismach naukowych:

 1. The impact of the reform of the Italian Public broadcaster RAI on the outcome of the 2018 Parliamentary Campaign, Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 4, s. 251–271, http://www.ejournals.eu/ZM/2018/4-2018/art/14495/
 2. Polityczne  konsekwencje  nowelizacji  ustaw  medialnych w Polsce w latach 2015-2016, Politeja nr 55, 2019, ss. 285- 307, http://akademicka.pl/ebooks/free/31d35074fb1313f469dce1d907fe3d8d.pdf 
 3. La crisi della democrazia in Polonia, Federalismi.it nr 22/2018 Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo.
 4. Il giornalismo televisivo al tempo della crisi del pluralismo in Polonia, Comunicazionepuntodoc nr 19, Rzym 2018, ss. 184-191.
 5. Kryzys pluralizmu mediów we Włoszech w XXI w. [w:] Pluralizm mediów, pluralizm w mediach, (red.) Alicja Jaskiernia, Katarzyna Gajlewicz-Korab, Warszawa 2017, Seria Media początku XXI w. Tom 33; ss. 77-86.
 6. Kryzys modelu zarządzania RAI i jego polityczne uwarunkowania, Politeja nr 49, 2017, ss. 351-378,  http://akademicka.pl/ebooks/free/b0450504592dea3139dd2bc724c32452.pdf
 7. La crisi dell'ordine costituzionale in Polonia negli anni 2015 e 2016 con le sue conseguenze politiche (Rzym, "Nomos: le attualità nel diritto" nr 1, 2017); ss. 1-9; http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/05/Mizejewski.pdf
 8. Politicization of the media in the first decade of polish membership in the European Union (Rzym, "Nomos" nr 1, 2015); ss.1-18; http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2015/06/Mizejewski_Nomos-1_2015.pdf
 9. Prawne gwarancje dostępu polityków do mediów publicznych w Polsce ("Studia Socialia Cracoviensia" nr 7, 2015); ss. 107-119; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/view/983/983
 10. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji organem politycznej kontroli nadawców w Polsce ("Politeja" nr 32, 2014 )
 11. Wolność mediów a odpowiedzialność za słowo w debacie publicznej ("Studia Socialia Cracoviensia" nr 1, 2014); ss. 181-196; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/viewFile/764/640
 12. Media i polityka we Włoszech ("Politeja" nr 25, 2014)
 13. Finansowanie mediów publicznych w polityce medialnej UE. Przykład Polski, Węgier, Francji i Niemiec ("Politeja" nr 23, 2013)
 14. Kryptoreklama a praktyka dziennikarska, [w:] Media a demokracja, red. L. Pokrzycka, W. Mich, Lublin 2007.
 15. Il sistema radiotelevisivo polacco sullo sfondo delle trasformazioni politiche (Rzym, "Nomos" nr 2, 2004).
 16. F.Giglioni, Imperium medialne Berlusconiego (tłum. M.Miżejewski) [w:] W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka, kultura, media, red. K. Kaszuba, T. Sasińska-Klas, K. Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 2004.
 17. Polityczne konsekwencje nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, "Universitas" nr 27-28, 2003.

dr Maciej Miżejewski - pełna lista publikacji w Repozytorium UJ

Współpraca międzynarodowa

W ramach wymiany bezpośredniej, dr Maciej Miżejewski prowadził liczne wykłady na uniwersytetach zagranicznych m.in. we Włoszech (Universita di Udine, Universita di Trieste, Universita Lumsa, Universita la Sapienza) w Holandii (Radboud University), Hiszpanii (Universidad CEU San Pablo Madrid, Universidade de Vigo) a także w Finlandii, Niemczech, Austrii, Macedonii (Uniwersytet w Skopje) oraz na Ukrainie (na Uniwersytetach w Stanisławowie i Kamieńcu Podolskim). W 2009 r. prowadził warsztaty dla dziennikarzy polonijnych w Kijowie oraz wygłosił referat dotyczący politycznych i prawnych aspektów wykonywania zawodu dziennikarza na seminarium zorganizowanym przez Ambasadę RP w Kijowie oraz placówki dyplomatyczne Trójkąta Weimarskiego (ambasady Francji i Niemiec) pt. European journalism in the conditions of the globalisation of the mass media market. W 2010 r. prowadził warsztaty dziennikarskie dla młodzieży polonijnej z Rosji, zorganizowane przez Związek Polaków i Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu. Obecnie, w ramach programu Erasmus, prowadzi wykłady na Uniwersytecie Lwowskim oraz współpracuje ze Szkołą Doktorantów Mediatrends Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, gdzie prowadzi wykłady w Instytucie Komunikowania i Studiów Społecznych oraz Instytucie Nauk Politycznych. Promuje Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, uczestnicząc w programie Azymut Liceum, a także realizuje program telewizyjny popularyzujący naukę w ramach cyklu Uczymy rozumieć świat, na antenie TVP3 Kraków i TVP Polonia.

Wykłady zagraniczne i referaty na konferencjach w porządku chronologicznym

 1. Trasformazioni della televisione in Polonia dopo il 1989 sullo sfondo dei cambiamenti politici”. Universita degli Studi di Udine. Dipartimento di Lingue e Civilta’ dell' Europa Centro- orientale. Udine 2003.
 2. Il Consigilo Nazionale per la Radiofonia e la Televisione come organo del controllo politico dei media in Polonia". Facolta’di Scienze Politiche. Dipartimento di Teoria dello Stato. Sapienza Universita di Roma 2004.
 3. Tłumaczenie wykładu prof. Fabio Giglioni w Zakładzie Dziennikarstwa INPiSM UJ pt. Imperium medialne Berlusconiego, opublikowane w: W drodze do Unii Europejskiej, Gospodarka, kultura, media. red. K. Kaszuba, T. Sasińska-Klas, K. Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 2004, s. 221-232.
 4. "Formy ukrytej reklamy w przekazach informacyjnych a jej ustawowe zakazy". Referat wygłoszony na konferencji "Media a demokracja ". Wydział Nauk politycznych UMCS, Lublin 2005 opublikowany pt. Kryptoreklama a praktyka dziennikarska (w:) Media a demokracja (red.) L. Pokrzycka, W. Mich, Lublina 2007, s. 179-182.
 5. "L’esercizio della professione di giornalista alla luce della normativa polacca”.Facolta di Giornalismo. Universita LUMSA Roma 2007. Streszczenie wykładu w j.angielskim Newsletter, Jagiellonian University Cracow 2008 nr 35, s. 11-13.
 6. Der politische Konflikt um die von der Regierung vorgeschlagenen Anderungen des Mediengesetzes in Polen". Universitat Wien 2007.
 7. "Polish media in a new European dimension". Faculteit der Rechtsgeleerdheit, Radboud University Nijmegen w Holandii 2008. Streszczenie wykładu w j.angielskim Newsletter, Jagiellonian University Cracow 2008, nr 36, s. 13-16.
 8. Kontrolle der Verfassungsmassigkeit von Gesetzen auf Grund der Entscheidungen des polnischen Verfassungsgerichts“. Faculteit der Rechtsgeleerdheit, Radboud University Nijmegen w Holandii 2008.
 9. Konsolidierung des polnischen Medienmarktes angesichts des auslandischen Wettbewerbs“. Fachbereich Kommunikationswissenschaft, Universitat Salzburg, 2008, Department of Political Science, University of Helsinki 2008.
 10. "La televisione pubblica polacca come prodotto della trasformazione politica. Il pluralismo e la concorrenza sul mercato televisivo polacco nel contesto comunitario. ", Facolta’ di Scienze Politiche". Universita di Padova 2008.
 11. Die Idee der Freihet der Medien und die Frage nach der Veranwortung fur das Wort“, Freie Universitat Berlin, Universitat Heidelberg 2009.
 12. Polskie media w 20 roku transformacji w nowym, europejskim wymiarze” – referat wygłoszony na seminarium, zorganizowanym przez Ambasadę RP w Kijowie dla dziennikarzy polonijnych. Kijów, maj 2009.
 13. Wolność wypowiedzi i jej ograniczenia w debacie publicznej”. Uniwersytety w Stanisławowie i Kamieńcu Podolskim, 2009. Streszczenie wykładów w j. angielskim pt. The limitation of freedom of speech in public debate. Lectures at Ukrainian universities, Newsletter, Jagiellonian University Cracow 2009, nr 37, s. 16-17.
 14. Zawód dziennikarza w Polsce i jego prawne aspekty // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23-24 квітня 2009 року). – Івано-Франківськ, 2009. – 220 с. – С. 12-15.
 15. Dziennikarstwo europejskie w warunkach globalizacji rynku mass mediów”- referat wygłoszony na konferencji w Mikołajowie na Ukrainie, zorganizowanej przez placówki dyplomatyczne Trójkąta Weimarskiego (Ambasadę RP, Francji i Niemiec), Nikolajev. wrzesień 2009. Streszczenie w j. angielskim European journalism in the conditions of the globalisation of the mass media market. Seminar in Ukraine, Newsletter, Jagiellonian University Cracow 2009, nr 39, s. 21-22.
 16. Wolność mediów a odpowiedzialność za słowo, w 20-lecie budowania demokracji ” – referat wygłoszony podczas konferencji polonijnej „Polska droga do demokracji”, zorganizowanej przez Związek Polaków i Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, listopad 2009. Streszczenie w j.angielskim "Freedom of media vs. responsibility for words. Conference in Sankt Petersburg", Newsletter, Jagiellonian University Cracow 2010, nr 40, s. 19.
 17. "Polskie doświadczenia procesu transformacji mediów". Wykład na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Skopje, 2010. Streszczenie w j. angielskim "Media in Macedonia vs. Polish experience of transformation. Lectures at University of Skopje. Macedonia", Newsletter, Jagiellonian University Cracow 2010, nr 41, s. 24.
 18. Ispirazioni del neorealismo italiano nel cinema polacco”. Referat na konferencji Cinema Summer School in Rome. Universita LUMSA. Roma 2010. Streszczenie w j. angielskim "Inspirations of the Italian Neorealism in the Polish cinema, Conference at the University Lumsa of Rome. Italy" Newsletter Jagiellonian University Cracow 2010, nr 42, s. 17-19.
 19. La restauracion de la memoria historica de Polonia”. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunication. Wykład o kulisach zbrodni katyńskiej połączony z projekcją filmu "Katyń" Andrzeja Wajdy. Universidade de Vigo 2010. Streszczenie wykładu w j. angielskim "The Polish foreign politics as en element of the European politics. Conference at the University of Vigo. Spain". Newsletter Jagiellonian University Cracow 2011, nr 43, s. 24-25
 20. "Comunication politica en Polonia en el contesto comunitario". Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunication. Universidad CEU San Pablo. Madrid 2011. Streszczenie wykładu w j. angielskim "Poland and Spain in the UE. Conference in Madrid on Victory in Europe Day". Newsletter Jagiellonian University Cracow 2011, nr 44, s. 23-24.
 21. La protezione del pluralismo nei media in Polonia nella nuova dimensione europea”. Universita degli Studi di Trieste. Facolta di Scienze Politiche, Trieste 2012.
 22. "Oczekiwania polityków a natura mediów w Polsce i we Włoszech", referat na konferencji "Media a polityka. Między informacją a kreacją". Zakład Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Kraków 2012.
 23. Tłumaczenie wykładu prof. Fabio Giglioni (Dipartimento di Scienze Politiche. Sapienza Universita di Roma), wygłoszonego w Zakładzie Dziennikarstwa INPiSM UJ pt. "Il sistema delle comunicazioni in Italia". Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013.
 24. "Politica e comunicazione nella Polonia contemporanea". Dipartimento di Scienze Politiche. Dottorato di ricerca in studi politici. Sapienza Universita di Roma, 2013.
 25. Wykład dla doktorantów "Politica e comunicazione. Il caso polacco." Scuola di Dottorato "Mediatrends". Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Universita di Roma, Rzym 2013.
 26. Wykład dla doktorantów "Le garanzie di liberta nella costituzione polacca e le loro conseguenze politiche". Scuola di Dottorato "Mediatrends", Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Universita di Roma, Rzym 2014.
 27. Wykład dla doktorantów "L'ordinamento della professione di giornalista e comunicazione politica in Polonia nella nuova dimensione europea". La Scuola di Dottorato"Mediatrends" e il dottorato di ricerca in comunicazione, ricerca, innovazione. Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. Sapienza Universita di Roma, Rzym 2015.
 28. Tłumaczenie wykładów prof. Christiana Ruggiero (Facolta di Scienze della Comunicazione, Sapienza Universita di Roma) wygłoszonych w Zakładzie Dziennikarstwa INPiSM UJ pt. "La narrazione della politica incivile" (The narrative of impolite politics), "Personalizzazione, populismo e popolarizzazione della politica: Il caso italiano. (Personalization, Populism, Popularization in the 2014 european elections: the Italian case)., Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2015.
 29. Wykład "Polska debata publiczna i jej konsekwencje w wymiarze europejskim" Wydział Dziennikarstwa. Katedra Prasy i Informacji Zagranicznej. Uniwersytet Lwowski, Lwów 2015.
 30. Wykład dla doktorantów "La retorica politica nella campagna elettorale in Pologna e le sue conseguenze nella dimensione europea". Scuola di Dottorato "Mediatrends" Storia, Politica, Societa. Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. Sapienza Universita di Roma, Rzym 2016.
 31. Wykład pt. "La crisi dell'ordine costituzionale in Polonia" dla doktorantów Scuola di Dottorato "Mediatrends" Uniwersytetu la Sapienza w Rzymie, luty 2017.
 32. Referat pt. "Kryzys pluralizmu mediów we Włoszech" na "VII Ogólnopolskim seminarium medioznawczym: Pluralizm mediów, pluralizm w mediach", Uniwersytet Warszawski, marzec 2017.
 33. Referat pt. "Reforma RAI 'alla polacca' we włoskich mediach społecznościowych" na konferencji z cyklu "Lustro Mediów" pt. "Google - uniwersum wolności czy opresji?", Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, listopad 2017.
 34. Wykład dla doktorantów "La professione giornalistica nell'era della crisi del pluralismo in Polonia", Scuola di Dottorato "Mediatrends" Storia, Politica, Societa. Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. Sapienza Universita di Roma, 11 kwiecień 2018.
 35. Wykład dla studentów Katedry Prasy i Informacji Zagranicznej Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Lwowskiego pt. "Komunikowanie polityczne w kampanii parlamentarnej we Włoszech w 2018 roku", Lwów, maj 2018
 36. Moderator panelu pt. "Rzeczywistość polityczna w świecie postglobalnym", na konferencji pt. "Post-globalizacja? Nacjonalizm, regionalizm i separatyzm a demokracja we współczesnym świecie", maj 2018, Akademia Ignatianum w Krakowie..
 37. Referat pt."Rola nadawcy publicznego RAI w kampanii parlamentarnej we Włoszech w 2018 r.", na konferencji "Media masowe w treściach i formach edukacji medialnej", Polskie Radio Koszalin, czerwiec 2018.
 38. Warsztaty dziennikarskie dla studentów Katedry Prasy i Informacji Zagranicznej Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Lwowskiego, w zakresie tworzenia i redagowania informacji zgodnie ze standardami BBC. Lwów, październik 2018
 39. Wykład dla doktorantów "La comunicazione politica in Polonia. Le elezioni europee e parlamentari 2019", Scuola di Dottorato "Mediatrends" Storia, Politica, Societa. Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. Sapienza Universita di Roma, 6 maja 2019.