Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

Obszar zainteresowań badawczych

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. Został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego oraz z partnerami zagranicznymi.

Kontakt

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ

ul.Sławkowska 17, pok.28 i 29

33-332 Kraków

 

Korespondencję należy kierować na adres:

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Artur Gruszczak

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

 1. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE; bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, w szczególności współpraca policyjna, walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, ochrona granic, funkcjonowanie strefy Schengen.
 2. Studia strategiczne, przemiany w zakresie wojskowości, rola siły w stosunkach międzynarodowych, ewolucja współczesnych międzynarodowych stosunków militarnych, funkcje i cele współczesnych sił zbrojnych, hybrydyzacja bezpieczeństwa.
 3. Zarządzanie informacją, współpraca wywiadowcza w Unii Europejskiej oraz w wymiarze transatlantyckim, antycypacja zagrożeń z wykorzystaniem otwartych źródeł informacji.

Publikacje i więcej informacji (na stronie ZBN)

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Marek Czajkowski

Stanowisko: adiunkt z dr hab.

Zainteresowania badawcze:

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów militarnych oraz wpływu techniki i technologii na jego stan i perspektywy.
 2. Rola przestrzeni kosmicznej w procesach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym i w stosunkach międzynarodowych, polityki kosmiczne państw i ich rola w narodowych strategiach bezpieczeństwa.
 3. Obrona przeciwrakietowa jako szczególny instrument militarny polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej państw, oraz jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe i jego perspektywy.
 4. Stosunki strategiczne USA – FR, stan obecny, historia, perspektywa, znaczenie globalne i regionalne, ze szczególnym uwzględnieniem Europy.
 5. Federacja Rosyjska, jej polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, siły zbrojne,                                                            gospodarka, miejsce w świecie i ewolucja roli politycznej.

Publikacje i więcej informacji (na stronie ZBN)

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Paweł Frankowski

Stanowisko: adiunkt z dr hab.

Zainteresowania badawcze:

 1. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych
 2. federalizm i regionalizm w Ameryce Północnej
 3. bezpieczeństwo regionalne w Afryce Wschodniej
 4. standardy prawa pracy w umowach o wolnym handlu (FTAs)
 5. Europejska Polityka Kosmiczna

Publikacje i więcej informacji (na stronie ZBN)

Wizytówka w USOSWeb

dr Piotr Bajor

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:
 1. Problematyka polityki zagranicznej RP, uwarunkowania zmian systemowych i procesu transformacji w Polsce po 1989 r.
 2. Uwarunkowania i proces rozpadu ZSRR.
 3. Bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poradzieckiego.
 4. Proces instytucjonalizacji bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim.
 5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy, Rosji, stosunki dwustronne.
 6. Transformacja społeczno-polityczna obszaru poradzieckiego.

Publikacje i więcej informacji (na stronie ZBN)

Wizytówka w USOSWeb

płk mgr Marcin Szymański

Stanowisko: asystent

Zainteresowania badawcze:

 1. Przemoc w stosunkach międzynarodowych – zjawisko wojny i jego rola w kształtowaniu porządku świata.
 2. Comprehensive Approach: strategie reagowania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego.
 3. Władza i siła: ewolucja stosunków polityczno- wojskowych i jej wpływ na kształtowanie demokratycznych mechanizmów kontroli nad siłami zbrojnymi.

Publikacje i więcej informacji (na stronie ZBN)

Wizytówka w USOSWeb

Doktoranci Zakładu

Informacje o doktorantach i współpracownikach ZBN dostępne są na witrynie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego.