Zakład Teorii Polityki i Państwa

Obszary zainteresowań badawczych

Badania podejmowane przez Pracowników Zakładu Teorii Polityki i Państwa koncentrują się na problemach współczesnej teorii polityki, socjologii polityki, psychologii polityki, metodologii badań społecznych oraz teorii kultury.

Zainteresowania badawcze znajdują wyraz w publikacjach oraz realizowanych zadaniach dydaktycznych w postaci prowadzenia zajęć na temat:

 • Teoria polityki
 • Nauka o polityce
 • Socjologia
 • Socjologia polityki
 • Decydowanie polityczne
 • Ruchy społeczne
 • Metodologia badań politologicznych
 • Techniki badań politologicznych
 • Społeczeństwo i kultura
 • Elementy wiedzy o kulturze
 • Tożsamości zbiorowe we współczesnym świecie

Kontakt

ul. Jabłonowskich 5, II piętro, pok.  nr 15
tel. 12- 431-88-61

Korespondencję należy kierować na adres:

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków

Kierownik Zakładu: dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na dwóch podstawowych zagadnieniach. Pierwszym jest badanie przekształceń współczesnej polskiej polityki, szczególnie wyjaśnienie jej zmian w powiązaniu z wykorzystaniem czasu w polityce oraz jego odbioru przez społeczeństwo. Szczególnie interesującymi zagadnieniami są także kwestie dotyczące sposobu i zakresu oddziaływania czasu na społeczeństwo, w tym także na sferę polityczną. W zainteresowanie współczesną polską wpisują się badania nad strukturami polskich partii politycznych, programami politycznymi i kampaniami wyborczymi. Drugim są zagadnienia z zakresu teorii polityki i jej wybranych aspektów, np.: analiza elementarnych podstaw metodologicznych politologii oraz problem ograniczeń i wartości poznawczej wiedzy politologicznej. Do tej tematyki należy zaliczyć także problemy dotyczące podmiotów polityki, wartości i norm politycznych, analiza stosunków politycznych i interesów politycznych a także teorie działań politycznych i decyzji politycznych. Oba pola zainteresowań wpisują się w tematykę szeroko rozumianej socjologii polityki oraz politologii science.

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Paweł Ścigaj

Koordynator Social Engagement Gate, Program strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pełnomocnik Dziekana WSMiP UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia 

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze

teoria polityki, psychologia polityki, metodologia badań społecznych

Autor monografii Tożsamość narodowa. Zarys problematyki (2012), współautor monografii Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, tom I (2011) oraz Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, tom II (2012). Współredaktor prac Szkice o pograniczach nauki (2007), Podejścia badawcze i metodologie w naukach o polityce (2013), Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 1-2 (2014), Political Science in Europe at the Beginning of 21st Century (2015). Autor ponad 30-tu artykułów z zakresu psychologii polityki, teorii polityki, socjologii polityki i metodologii nauk społecznych. Jest członkiem redakcji "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne".

Publikacje i więcej informacji [link]

Wizytówka w USOSWeb

dr Małgorzata Kułakowska

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe koncentrują się w dwóch obszarach. Po pierwsze jest to analiza współczesnych przemian społeczeństwa brytyjskiego, zwłaszcza relacji pomiędzy poszczególnymi społecznościami etnokulturowymi w kontekście takich zmian politycznych jak dewolucja czy Brexit. Po drugie, jest to szeroko rozumiana tematyka antropologii politycznej, kulturowych zmian związanych między innymi z procesami migracyjnymi, uwzględniająca również metody ich badania, w tym przede wszystkim metody i techniki badań jakościowych. Oba obszary wpisują się w tematykę socjologii polityki.

Publikacje i wiecej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Magdalena Kozub-Karkut

Stanowisko: asystent z dr

Zainteresowania badawcze:

teorie stosunków międzynarodowych, teorie polityki, global governance, teorie polityki zagranicznej, dyskursy polskiej przestrzeni publicznej.

Publikacje i wiecej informacji

Wizytówka w USOSWeb