Obszar zainteresowań badawczych

Zainteresowania badawcze oraz prowadzone przez pracowników Zakładu Dziennikarstwa prace naukowe dotyczą szerokiego spektrum zjawisk sytuujących się w obszarach nauk politycznych, prawnych, językoznawstwa czy historii i medioznawstwa. Przedmiotem badań są relacje między mediami a polityką, prawne aspekty funkcjonowania mediów i zawodu dziennikarza, dziennikarstwo polityczne, systemy medialne państw zachodnich, teoria komunikowania masowego i politycznego, rola nowych mediów w komunikacji politycznej, problematyka marketingu politycznego, komunikacji strategicznej oraz języka mediów i polityki.

Zakład Dziennikarstwa pełni kluczową rolę w organizowaniu specjalności „dziennikarstwo polityczne" dla I i II stopnia politologii. Oferujemy w związku z tym szereg przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, w tym wiele zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych przez praktyków dziennikarstwa prasowego czy telewizyjnego. Istotne znaczenie ma też oferta przedmiotów prawniczych, o różnym stopniu trudności oraz zajęcia poświecone językowi mediów, gatunkom dziennikarskim oraz dziennikarstwu internetowemu i znaczeniu mediów cyfrowych dla współczesnego społeczeństwa.

Pracownicy Zakładu prowadzą łącznie blisko 50 przedmiotów na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia, tj. na politologii, stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie narodowym.

Kontakt

Zakład Dziennikarstwa INPiSM UJ
al. A. Mickiewicza 3 (Kolegium Śląskie)
31-120 Kraków
pok. 220 i 222

Korespondencję należy kierować na adres:

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków

Kierownik Zakładu: dr hab. Monika Ślufińska prof. UJ

Stanowisko: adiunkt z dr hab.

Zainteresowania badawcze:

Teoria komunikowania społecznego, historia środków masowej komunikacji, teorie doktryn politycznych i prawnych, historia powszechna i Polski XX wieku.

Wizytówka w USOSWeb

dr Maciej Miżejewski

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Dr Maciej Miżejewski koncentruje zainteresowania badawcze wokół polityki medialnej państw Unii Europejskiej, analizuje polityczne warunki współczesnej debaty publicznej w wymiarze międzynarodowym oraz bada faktyczną jakość pluralizmu medialnego. We  współpracy ze Szkołą Doktorantów "Mediatrends" Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, realizuje projekt badawczy, którego celem jest empiryczna analiza procesu podejmowania decyzji prawodawczych we Włoszech w dziedzinie polityki medialnej. Analizuje m.in. wpływ orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego (Corte Costituzionale) na rozwiązania legislacyjne służące ochronie pluralizmu mediów, jako niezbędnego narzędzia dla dobrego funkcjonowania demokracji. Realizowane obecnie badania naukowe obejmują polityczne konsekwencje nowelizacji włoskiej ustawy medialnej ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na efektywność sprawowania kontroli parlamentarnej włoskiego nadawcy RAI jako gwaranta debaty publicznej. 

 

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Beata Zając

Stanowisko: starszy wykładowca z dr

Zainteresowania badawcze:

Wizytówka w USOSWeb

dr Jakub Żurawski

Koordynator ds. strony internetowej INPiSM UJ

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

W ramach badań nad komunikowaniem politycznym interesuje się kwestią roli nowych mediów w przebiegu procesów politycznych. Dotyczy to w szczególności kampanii wyborczych oraz problematyki politycznego public relations i politycznego marketingu, jako współczesnych i wciąż udoskonalanych formuł budowania relacji między elitami politycznymi a obywatelami. Podejmowane przez niego badania obejmują także kwestie związane z warunkami i regulacjami prawnymi dotyczącymi kampanii wyborczych w Polsce i za granicą. Wiele prowadzonych przez niego projektów, jak i zajęć dydaktycznych, koncentruje się wokół znaczenia rozwoju nowych form komunikacji cyfrowej dla demokratycznego państwa i nowoczesnego społeczeństwa, w tym powstającego społeczeństwa informacyjnego. Na szczególną uwagę zasługują tu kwestie wpływu technologii cyfrowej na funkcjonowanie jednego z konstytutywnych elementów państwa demokratycznego – wyborów powszechnych. Ponadto interesuje się także praktycznymi aspektami politycznego dziennikarstwa online.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

red. Leszek Rafalski

Stanowisko: wykładowca

Zainteresowania badawcze:

Prasa i współczesne media elektroniczne. Ich rola w kształtowaniu opinii publicznej i wpływ na życie społeczne. Ewolucja rynku prasowego, zmiany w gazetach w kontekście rozwoju portali internetowych i komunikatorów. Rola dziennikarza we współczesnych mediach, jego odpowiedzialność za słowo. Standardy pracy w redakcjach w wymiarze etycznym i materialnym. Dostosowywanie programu nauczania dziennikarstwa do wymogów zmieniającego się rynku medialnego. Doskonalenie formuły zajęć warsztatowych przybliżających studenta do współpracy z mediami.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji