Wykład Profesora Johna Ishiyamy – Prezydenta Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, pt. Przyszłość nauk politycznych? w ramach projektu „Państwo, różnorodność i bezpieczeństwo. Studia nad współzależnościami we współczesnym świecie”

Termin: 31.05.2022
Miejsce: MS Teams, Youtube
Organizator: dr Piotr Obacz, projekt „Państwo, różnorodność i bezpieczeństwo. Studia nad współzależnościami we współczesnym świecie”

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników badawczo-dydaktycznych do udziału w wykładzie Profesora Johna Ishiyamy – Prezydenta Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych:

Przyszłość nauk politycznych?
(The Future of Political Science?)

 

Spotkanie odbędzie się 31 maja 2022 roku (wtorek) o godzinie 15:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo na Youtube.

LINKI DO SPOTKANIA:

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ0MmM5ZTctOWIyYy00ODQyLTgwMWItMDVjNmU0OWUwMGFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2200d8ba84-9ccf-4f51-b629-e798cf4214e0%22%7d

Youtube: https://youtu.be/Fy7EvcaFzdI

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość komentowania i zadawania pytań.

 

Profesor John Ishiyama jest Prezydentem Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (American Political Science Association), profesorem nauk politycznych na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Północnego Texasu (University of North Texas). Profesor Ishiyama jest światowej sławy uczonym, skupiającym się na badaniach z zakresu politologii porównawczej, badaniach procesów demokratyzacji oraz partii politycznych w post-komunistycznych warunkach w Rosji, Europie, Eurazji i Afryce, oraz badaniach konfliktów etnicznych i polityki etnicznej. Jest on także znaczącą postacią w obszarze badań nad nauczaniem i uczeniem się.

Profesor John Ishiyama jest autorem ponad 150 artykułów naukowych oraz 9 monografii, a to m.in.: From Bullets to Ballots: The Transformation of Rebel Groups into Political Parties; Handbook of Teaching and Learning in Political Science and International Relations; Comparative Politics: Principles of Democracy and Democratization; Communist Successor Parties of Central and Eastern Europe.

Za swoje osiągnięcia zawodowe Profesor John Ishiyama został nagrodzony m.in. następującymi nagrodami: ISA-Midwest Excellence in Teaching & Mentoring Award, Minnie Stevens Piper Award, APSA Distinguished Teaching Award.

 

Wykład Profesora Johna Ishiyamy jest częścią cyklu ośmiu wykładów w ramach projektu „Państwo, różnorodność i bezpieczeństwo. Studia nad współzależnościami we współczesnym świecie” (“State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Contemporary World”).

HARMONOGRAM WYKŁADÓW:

28 lutego:
Prof. Avigail Eisenberg, University of Victoria

8 marca:
Nick Pope, były pracownik brytyjskiego Ministry of Defence, obecnie niezależny ekspert, doradca i publicysta

23 marca:
Prof. Robert O. Keohane, Princeton University

12 kwietnia:
Prof. Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Azji Wschodniej i Południowej, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP UJ

26 kwietnia:
Prof. Artur Gruszczak, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych WSMiP UJ

10 maja:
Prof. Brygida Kuźniak, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UJ

23 maja:
Prof. Oriane Calligaro, Université Catholique de Lille

31 maja
Prof. John Ishiyama, Prezydent Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, University of North Texas

 

Projekt “State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Conteporary World” jest finansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego „Heritage”, Minigranty dydaktyczno-edukacyjne Edycja I, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu nowatorskich, interdyscyplinarnych wykładów on-line z udziałem wybitnych uczonych, znakomitości życia akademickiego oraz ważnych postaci sfery publicznej z różnych krajów. Cykl wykładów dedykowany jest studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwłaszcza Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Będzie on dla nich niezwykłą okazją do spotkania z wybitnymi ekspertami - politologami, prawnikami, specjalistami w zakresie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych oraz, co najważniejsze, poszerzenia wiedzy i horyzontów poznawczych. Wykłady dotyczyć będą fundamentalnych problemów i wyzwań współczesności, które w zasadniczy sposób oddziałują na ludzkie życie, funkcjonowanie państw i społeczeństw i które zaważyć mogą ich na przyszłości. Dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego przedmiotowy cykl będzie tym ważniejszy, że pozwoli ukazać wybrane problemy i wyzwania nie jako wyizolowane przypadki, lecz jako elementy globalnych procesów zachodzących w warunkach współzależności, narastających wraz z postępującą globalizacją.

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Obacz – adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Data opublikowania: 26.05.2022
Osoba publikująca: Michał Dulak