Zaproszenie na międzynarodową konferencję Security & Forecasting 2021 - SEC4 2021

Termin: 11.05.2021 - 12.05.2021
Miejsce: on-line

 

 

Konferencja międzynarodowa w dniach 11-12 maja 2021 roku

Konferencja w formie zdalnej

SECURITY & FORECASTING 2021
SEC4

WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO – STAN OBECNY I PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ

Konferencja odbędzie się w trakcie trwania pandemii COVID-19, która znacząco zmieniła strategiczne środowisko bezpieczeństwa państw jak i innych podmiotów sceny międzynarodowej. W trudnym czasie dla Europy, która doświadczyła fali migracji, wzrostu nastrojów separatystycznych, globalnego pogorszenia warunków handlowych, nowego wyścigu zbrojeń, niepewności społeczności międzynarodowej związanej z Brexitem. W skali globalnej pojawiają się prognozy kolejnego globalnego kryzysu gospodarczego, dalszych wahań cen ropy naftowej, zmian klimatycznych i możliwych ataków terrorystycznych a także rozwoju pandemii.

Tak jak trudno było przewidzieć zjawiska lat 80. ubiegłego wieku (rozpad ZSRR, zmiany w systemie polityczno-gospodarczym Polski i innych krajów bloku postsowieckiego), tak trudno przewidzieć, co może się wydarzyć już niebawem, ale i w dłuższej perspektywie.

Dzieje się wiele i bardzo dynamicznie - czy świat stoi na rozdrożu? Wydaje się, że tak - świadczą o tym wyłaniające się nowe potęgi gospodarcze i technologiczne oraz narastający kryzys klimatyczny. Na ile celnie jesteśmy dokonać w miarę dokładnej diagnozy współczesnych nam zjawisk i na ile trafnie jesteśmy prognozować przyszłość w bezpieczeństwie międzynarodowym i narodowym w obszarach istotnych z punktu widzenia potęgi państwa, jego suwerenności oraz racji stanu? Tak postawione problemy są ramami dla tematów międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej w dniach 11-12 maja 2021 roku.

Cele konferencji:

 1. Integracja środowiska naukowego wobec problemów teraźniejszości i przyszłości;
 2. Poszukiwanie obszarów i tematów współpracy;
 3. Wymiana doświadczeń badawczych;
 4. Stymulowanie interdyscyplinarnej debaty na temat współczesnego i przyszłego złożonego środowiska bezpieczeństwa w obszarach: bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego, społeczno-kulturowego i środowiskowego, warunkowanego dynamicznym rozwojem technologii i techniki

Obszary tematyczne konferencji:

Prognozowanie:

 • Technologie i wojny przyszłości;
 • Konsekwencje pandemii COVID-19 dla państw;
 • Globalne prognozy i przewidywania - doką zmierza świat?
 • Przyszłość Polski w prognozach;
 • Realistyczne scenariusze potencjalnych przyszłych konfliktów;
 • Technologiczne kierunki rozwoju krajów;
 • Przyszłość Unii Europejskiej i NATO;
 • Zagrożenia ludzkości w XXI wieku;
 • Globalne problemy współczesnego świata i ich wpływ na sytuację wewnętrzną państw;
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne, polityczne, społeczno-kulturowe, środowiskowe, militarne w wymiarze międzynarodowym;
 • Wojny przyszłości.

Wyzwania:

 • Wyzwania dla zarządzania i kierowania państwem;
 • Wyzwania dla współczesnych organizacji międzynarodowych (UE, NATO i inne);
 • Rozwój energetyki;
 • Państwo wobec zmian środowiskowych;
 • Zmiany kulturowe współczesnych społeczeństw;
 • Warunki ekonomiczno-gospodarcze wobec oczekiwań społecznych i kurczących się zasobów;
 • Wojny handlowe, a wyłaniające się potęgi gospodarcze;
 • Globalne zagrożenia współczesnej gospodarki – dynamika kryzysów;
 • Polaryzacja społeczna i populizm.

 

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do dnia 3 maja 2021 roku.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

Języki konferencyjne: polski i angielski.

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji znajdującego się pod linkiem:

https://forms.gle/t7RAkV54uh4YnhBGA

 

Pełny koszt udziału w konferencji wynosi: 300 złotych (75 euro).

Udział w konferencji bez publikacji: 100 złotych (25 euro)

Opłata dla doktorantów wynosi: 150 (35 euro)

Istnieje możliwość przekazania artykułu bez udziału w konferencji: 250 zł (65 euro).

Opłatę konferencyjną proszę wpłacać do dnia 7 maja 2021 roku na konto:

 • Numer IBAN PL60 1240 6973 1978 0010 8279 7406, SWIFT PKOPPLPW (w przypadku wpłaty w euro);
 • Nr 71 1240 6074 1111 0010 4302 4446 (w przypadku wpłaty w PLN).

z dopiskiem: „imię i nazwisko uczestnika, konferencja SEC4”


W ramach pełnej opłaty konferencyjnej zapewniamy wydanie publikacji w monografii recenzowanej w języku polskim lub angielskim (20 punktów MEiN) lub w czasopiśmie z listy ministerialnej: Security & Defence Quarterly (20 punktów MEiN, 100 ICV). Osoby zainteresowane umieszczeniem artykułu w monografii proszone są o przesłanie go w wersji elektronicznej („Word”, czcionka 12, objętość do 1 arkusza wydawniczego, przypisy numerowane na dole strony, streszczenie referatu do pół strony w jęz. polskim i angielskim, słowa kluczowe w j. polskim i angielskim, bibliografia na końcu artykułu, krótka notka biograficzna), na adres e-mail: wsu.conference2020@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2021 r.

Artykuły do czasopisma Security & Defence Quarterly przyjmujemy wyłącznie w języku angielskim, poprzez logowanie: https://securityanddefence.pl/. Artykuł musi być przygotowany wg wymagań czasopisma dostępnych na stronie czasopisma.

Kontakt w sprawie artykułów w czasopiśmie: dr Marta Gębska, martagebska@wp.pl

Security and Defence Quarterly (ISSN 2300-8741; eISSN 2544-994X) jest międzynarodowym recenzowanym czasopismem w otwartym dostępie. Skupia się na pogłębianiu wiedzy i teorii, badań i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności w skali globalnej. Czasopismo jest indeksowane w DOAJ, ERIH Plus, EBSCO, CEJSH i innych bazach danych. Promuje międzynarodowe rozpowszechnianie wiedzy w ujęciu interdyscyplinarnym.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułu, jeżeli nie będzie on spełniał kryteriów merytorycznych. Decyzję o formie publikacji materiałów konferencyjnych podejmie Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Radą Naukową konferencji.

Rada Naukowa zastrzega sobie prawo wyboru osób wygłaszających referaty podczas konferencji.
Szczegółowy program konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane do dnia 7 maja 2021 r.
Sekretarz konferencji: dr Marlena Blicharz, Akademia Sztuki Wojennej
e-mail: wsu.conference2020@wp.pl

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

 

 

 

Data opublikowania: 14.04.2021
Osoba publikująca: Michał Dulak