IV numer czasopisma "Teoria Polityki"

Z przyjemnością informujemy, iż ukazał się IV numer międzynarodowego czasopisma TEORIA POLITYKI. Jednostką odpowiedzialną za numer był Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Redaktorami prowadzącymi tomu są Zbigniew Blok i Małgorzata Kołodziejczak.

Tematem wiodącym IV numeru czasopisma jest tematyka interpretacjonistycznej teorii polityki.

„Narracje w naukach społecznych są tym, czym teorie w naukach przyrodniczych. Trudno o nich orzekać, czy są prawdziwe czy fałszywe, ale można działać na rzecz ich zobiektywizowania. Interpretacjonizm ma różne oblicza. […]. Decydując się poświęcić numer naszego czasopisma interpretacjonizmowi, wyszliśmy z założenia, że problemy powyższe nie są do końca rozwiązane. Ponadto kierowaliśmy się chęcią sprowokowania politologów do dyskusji, bowiem oni, w odróżnieniu od ekonomistów, mają świadomość, że poszukiwanie związków przyczynowych zjawisk społecznych czy koncentrowanie się na próbach wyjaśniania i poszukiwaniach prawd uniwersalnych jest „czekaniem na Godota”. Zachowania ludzi w sferze polityki nie są powtarzalne na tyle, aby można było zamknąć je w ramach schematu przyczyna–skutek, nie można ich wyizolować z kontekstu kulturowego, z historii, z tradycji oraz od uwarunkowań zmiennej świadomości jednostkowej i grupowej. Przy czym naszym zamiarem nie jest lansowanie koncepcji interpretacjonistycznych kosztem innych propozycji teoretyczno-metodologicznych, a jedynie ukazanie bądź odkrycie użytecznych propozycji warsztatowych, które one wnoszą do nauki o polityce”. [Zbigniew Blok, Małgorzata Kołodziejczak].

Autorami większości artykułów są polscy teoretycy polityki. Wśród zagranicznych autorów są m.in.: Dieter Teichert (University of Konstanz), Terence Ball (Arizona State University) oraz Russell L. Hanson (Indiana University Bloomington).

Zachęcamy do lektury.
Numer dostępny jest na stronie internetowej wydawcy: http://www.ejournals.eu/TP/