Dr Adam Kirpsza

Dr Adam Kirpsza - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Laureat Nagród Prezesa Rady Ministrów, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich za najlepszą rozprawę doktorską. Zdobywca trzech grantów: NCN PRELUDIUM, NCN SONATA oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Zainteresowania naukowe:

 • statystyka
 • integracja europejska
 • proces podejmowania decyzji
 • prawo UE
 • ustrój UE
 • metodologia badań empirycznych
 • status prawny mniejszości narodowych i etnicznych 

Publikacje

Monografie

 1. Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej [How to negotiate in Brussels? Decision-making in the European Union], Warszawa 2016;

Redakcja lub współredakcja monografii lub syntez

 1. Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014) [The summary of the seventh term of the European Parliament (2009-2014)], Kraków 2015 (ed. with P. Musiałek and D. Stolicki);
 2. Kryzys w Unii - Unia w kryzysie? [Crisis in the EU - EU in crisis?], Kraków 2013 (ed. with G. Stachowiak);
 3. Podsumowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej [The Summary of the Polish Presidency in the Council of the European Union], Kraków 2012 (ed. with G. Stachowiak);

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Skuteczność poprawek Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji (specjalnej procedurze ustawodawczej) [The effectiveness of the European Parliament’s amendments in the consultation procedure (special legislative procedure), "Politeja" 2015, no. 3, pp. 417-442;
 2. Koordynatorzy grup politycznych w Parlamencie Europejskim [Party group coordinators in the European Parliament], "Przegląd Zachodni" 2015, no. 1, pp. 103-124;
 3. Analiza zjawiska wczesnych nieformalnych porozumień legislacyjnych w zwykłej procedurze ustawodawczej [The analysis of the early informal legislative agreements under the ordinary legislative procedure], "Studia Europejskie" 2013, no. 4, pp. 101-132;
 4. Legislative Challenges for the European Union after the treaty of Lisbon entered into force, "Western Review/Przegląd Zachodni" 2013, no. I, special issue, pp. 185-208;
 5. Charakterystyka konsultacji jako specjalnej procedury ustawodawczej Unii Europejskiej [The analysis of the consultation procedure as the special legislative procedure], "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2012, vol. 46, no. 2, pp. 107-130;
 6. Rada Ministrów bez ministrów? Wpływ struktury organizacyjnej Rady Unii Europejskiej na kształt procesu podejmowania decyzji: perspektywa konstruktywizmu społecznego [The Council of Ministers without ministers? The influence of Council's organizational structure on decision-making: a social constructivist approach], "Studia Europejskie" 2011, no. 4, pp. 9-32;
 7. Formalnie słaby, nieformalnie silny. Pozycja Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich [Formally weak, but informally powerful. The position of the European Parliament in the consultation procedure. The case of Voluntary Modulation of Direct Payments Regulation], "Rocznik Integracji Europejskiej" 2011, no. 5, pp. 335-356;
 8. Pozycja komisji Parlamentu Europejskiego w procesie legislacyjnym. "Legislacyjny kręgosłup" czy techniczny organ pomocniczy? [The position of the committees of the European Parliament in the legislative decision-making. "Legislative backbone” or technical auxiliary organ?], "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2011, no. 4, pp. 89-118;
 9. Duch d’Hondta w Strasburgu. Zasada proporcjonalnej dystrybucji stanowisk w Parlamencie Europejskim [D’Hondt in Strasbourg. The rule of proportional office distribution in the European Parliament], "Przegląd Politologiczny" 2011, no. 3, pp. 147-166;
 10. Wpływ kryzysu finansowego na proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej [The influence of the financial crisis on decision-making in the European Union], "Studia Polityczne" 2011, no. 28, pp. 305-335;
 11. Podejmowanie decyzji w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywizmu społecznego [Decision-making in the EU’s Common Foreign and Security Policy: a social constructivist approach], "Politeja" 2011, no. 3, pp. 217-238;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Zastosowanie konstruktywizmu w wyjaśnianiu przebiegu i efektów procesu legislacyjnego Unii Europejskiej, [w:] Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, pod red. J. Czaputowicza [The application of social constructivism in explaining the course and effects of the European Union’s legislative decision-making, [in:] The application of constructivism in European studies, ed. by J. Czaputowicz], Warszawa 2015, pp. 135-169;
 2. Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze, pod red. K. Wojtaszczyka, J. Tymanowskiego i P. Stawarza [Package deals in the legislative process of the European Union, [in:] European integration. Main research areas, ed. by K. Wojtaszczyk, J. Tymanowski and P. Stawarz], Warszawa 2015, pp. 137-149;
 3. "Nie chcę, ale muszę". Powody negocjowania aktów prawnych Unii Europejskiej w trilogach, [w:] Teorie i metody w studiach europejskich, pod red. K. Wojtaszczyka i J. Wiśniewskiej-Grzelak ["I don't want, but I have to". The reasons for negotiating European Union legislation in trilogues, [in;] Theories and methods in European studies, ed. by K. Wojtaszczyk and J. Wiśniewska-Grzelak], Warszawa 2015, pp. 97-118;
 4. Analiza aktywności posłów do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji w zakresie frekwencji w głosowaniach, pytań parlamentarnych i przemówień plenarnych, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka i D. Stolickiego [The analysis of the MEPs activities in the seventh EP term in the fields of voting turnout, parliamentary questions and plenary speeches, [in:] The summary of the seventh term of the European Parliament (2009-2014), ed. by A. Kirpsza, P. Musiałek and D. Stolicki], Krakow 2015;
 5. Selekcja sprawozdawców w siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka i D. Stolickiego [The assignment of rapporteurships in the seventh term of the European Parliament, [in:] The summary of the seventh term of the European Parliament (2009-2014), ed. by A. Kirpsza, P. Musiałek and D. Stolicki], Krakow 2015;
 6. Utrata kontroli nad procesem decyzyjnym w Parlamencie Europejskim na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej, [w:] Kryzys w Unii - Unia w kryzysie?, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka [The loss of control over the decision-making process in the European Parliament: an example of the advanced therapy medicinal products regulation, [in:] The crisis of the EU - EU in crisis?, ed. by A. Kirpsza and G. Stachowiak], Kraków 2013, pp. 113-147;
 7. Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejską, [w:] Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, pod red. K. Ławniczaka [The aplication of logistic regression in EU studies, [in:] Qualitative and quantitative methods in the studies of the European Union’s organization and functioning, ed. by K. Ławniczak], Warsaw 2013, pp. 11-32;
 8. Biometryczna identyfikacja tożsamości ludzkiej w świetle standardów praw człowieka: przykład paszportu biometrycznego, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, pod red. J. Jaskierni [Biometric identification of human identity in the light of human rights standards: the case of biometric passport, [in:] The influence of international standards on evolution of democracy and human rights protection, ed. by J. Jaskiernia], Warszawa 2013, pp. 495-511;
 9. Wpływ prezydencji polskiej na kształtowanie prawodawstwa unijnego, [w:] Podsumowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka [The impact of the Polish Presidency in the Council of EU on EU legislation, [in:] The summary of the Polish Presidency in the Council of the European Union, ed. by A. Kirpsza and G. Stachowiak], Kraków 2012, pp. 117-128;
 10. Ocena prezydencji polskiej z perspektywy zarządzania procesem legislacyjnym w Radzie, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, pod red. S. Konopackiego [The assessment of the Polish Presidency in the Council of the European Union from the legislative management perspective, [in:] Polish Presidency in the European Union: Balance of Performance, ed. by S. Konopacki], Toruń 2012, pp. 164-183;
 11. Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, pod red. J. Jaskierni [The legal status of national and ethnic minorities in Poland in the light of the European human rights standards, [in:] The effectiveness of the European human rights system, ed. by J. Jaskiernia], Toruń 2012, pp. 743-762;
 12. Czy struktura filarowa Unii Europejskiej została zlikwidowana? Analiza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE w świetle postanowień Traktatu z Lizbony, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i praw człowieka. Tom 5, pod red. R. Czarnego i K. Spryszaka [Has the Treaty of Lisbon abolished the EU pillar structure? Critical remarks on the status of EU’s Common Foreign and Security Policy, [in:] State and law towards contemporary challenges. Theory and philosophy of the state and law as well as axiology of democracy and human rights. Volume no. 5, ed. by R. Czarny and K. Spryszak], Toruń 2012, pp. 276-295;
 13. Prognozy dotyczące podejmowania decyzji w Radzie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony - krytyka modelu międzyrządowego, [w:] Kto jest suwerenem? Kontrowersje wokół Traktatu z Lizbony, pod red. M. Burzyka, M. Podniesińskiego i M. Rysiewicza [Forecasts of decision-making in the Council of the European Union after the Treaty of Lisbon - criticism of intergovernmental approach, [in:] Who Is the Sovereign? Controversies over the Treaty of Lisbon, ed. by M. Burzyk, M. Podniesiński and M. Rysiewicz], Kraków 2012, pp. 135-172;
 14. Proces podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego, [w:] Metodologia badań europejskich, pod red. K. Wojtaszczyka i T. Kownackiego [Decision-making in the Council of the European Union: a social constructivist approach, [in:] Methodology of the European studies, ed. by K. Wojtaszczyk and T. Kownacki], Warszawa 2011, pp. 40-50;
 15. Relacje transatlantyckie w zakresie biometryzacji przepływu osób z perspektywy Unii Europejskiej i Polski, [w:] Współczesne relacje transatlantyckie, pod red. J. Ciska [Transatlantic relations in the area of biometric identification. European Union's and Poland's perspectives, [in:] Contemporary transatlantic relations, ed. by J. Cisek], Kraków 2010, pp. 22-43
 16. Zukunftsbilder einer Nachbarschaft Szenarien zu den deutsch-polnischen Beziehungen im Jahr 2020, [w:] Zwischen Skepsis und Vertrauen. Die deutsch-polnischen Beziehungen im Wandel, pod red. K. Mazurek i T. Mehlhausena [Images of the future neighbourhood. Scenarios of Polish-German relations in 2020, [in:] Between skepticism and confidence. Polish-German relations in the time of transformations, ed. by K. Mazurek and T. Mehlhausen], Cracow 2010, pp. 91-100;
 17. Status mniejszości narodowych i etnicznych w prawie europejskim i polskim, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne, pod red. J. Kihl, J. Piechy, M. Galona, A. Gorgosza i T. Pawłuszki [The status of national and ethnic minorities in Polish and European law, [in:] National and ethnic minorities, ed. by J. Kihl et al.], Kraków 2008, pp. 7-35.