Rozliczenie roku

Zgodnie z Regulaminem studiów student powinien rozliczyć rok do dnia 30 września danego roku akademickiego.

Należy zamknąć konta w bibliotekach, wypełnić i dostarczyć do odpowiedniego sekretariatu poniższe zestawienie ocen właściwe dla kierunku studiów, roku oraz specjalności ( student uzupełnia wszystkie oceny, które otrzymał oraz wpisuje przedmioty, które powtarzał bądź realizował awansem), przy  niespełnieniu wymagań potrzebnych do zaliczenia roku należy dodatkowo dołączyć odpowiednie podanie:

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism

(w obu przypadkach:

studia stacjonarne- do Dyrektora ds dydaktycznych;

studia niestacjonarne - Kierownika studiów niestacjonarnych)

Prośba o naliczenie opłaty za powtarzane przedmioty

Zestawienia:

Stosunki Międzynarodowe

I stopień

1 rok; 2 rok; 3 rok

II stopień

1 rok studia strategiczne 18/19

1 rok studia nad rozwojem 18/19

2 rok studia strategiczne 19/20

2 rok studia nad rozwojem 19/20

Politologia

I stopień

I rok 19/20, II rok 19/20, II rok dop 19/20II rok dzp , III rok, III rok dop, III rok dzp

II stopień

zest_1_IZP_SUM; 1_DP_SUM; zest_1_PP_SUM

zest_2_DP_SUM; zest_2_IZP_SUM; zest_2_PP

Bezpieczeństwo narodowe

I stopień:

II stopień:

Politologia - niestacjonarne

I stopień: 1 rok, 2 rok, 3 rok

II stopień: 1 rok dz, 1 rok inst., 2 rok dz. 3 rok inst.

Stosunki międzynarodowe - niestacjonarne

I stopień:

II stopień:  studia nad rozwojem ; studia strategiczne