Seminaria magisterskie i licencjackie

Seminaria magisterskie

Aktualne terminy wszystkich seminariów znajdują się w systemie USOS.

 

Seminaria magisterskie w roku akad. 2021/22

dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ - studia stacjonarne

Polityka zagraniczna RP, współczesne stosunki międzynarodowe, obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych, konflikty i bezpieczeństwo międzynarodowe.

prof. dr hab. Marek Bankowicz - studia stacjonarne

Współczesne systemy polityczne

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki - studia stacjonarne

Polska myśl polityczna XVI-XIX w. Kultury i cywilizacje. Filozofie społeczne Wschodu – Indie, Chiny i Japonia. Procesy modernizacji. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ  - studia stacjonarne

Współczesna polityka polska, socjologia polityki, metodologia badań politologicznych, teoria polityki

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek - studia stacjonarne i niestacjonarne

Problematyka przemian politycznych, gospodarczo-społecznych państw Europy

Południowo-Wschodniej i Środkowej z uwzględnieniem polskiego systemu politycznego

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Idee polityczne współczesnego świata; Historia myśli politycznej; Polska scena polityczna; Niemiecka myśl polityczna; Bieżące problemy bezpieczeństwa

dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie. Bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze militarnym i w wymiarze technologicznym. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Strategia i polityka militarna krajów świata

dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej, Dyplomacja uczestników subnarodowych. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. Systemy federalne. Problemy globalizacji, Teorie stosunków międzynarodowych.

dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ -  studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej, Stosunki międzynarodowe w Azji i Oceanii, Bezpieczeństwo międzynarodowe, zagadnienia wojskowości, policja w II i III RP

dr hab. Olgierd Grott, prof. UJ - studia stacjonarne

Polska myśl polityczna. Doktryny polityczne. Historia polityczna Polski i świata. Bezpieczeństwo i obronność

prof. dr hab. Artur Gruszczak - studia stacjonarne 

Bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie. Bezpieczeństwo transatlantyckie i rola NATO. Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej. Współpraca wywiadowcza w wymiarze europejskim i międzynarodowym

dr hab. Łukasz Jakubiak, prof. UJ- studia stacjonarne

Konstytucjonalizm, systemy polityczne współczesnych państw, ustrojowe podstawy bezpieczeństwa państwa, polityka zagraniczna państwa z perspektywy instytucjonalnej

dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityczne i międzynarodowe państw europejskich

dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia myśli politycznej i strategicznej; Realizm polityczny w Polsce i na świecie; Współczesne problemy polityczne; Nauka społeczna Kościoła

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne doktryny prawno-polityczne, idee polityczne w stosunkach międzynarodowych, niedemokratyczne systemy władzy; autorytaryzmy, totalitaryzmy, ład społeczno-polityczny współczesnego świata, bezpieczeństwo państwa, Włochy współczesne

dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ- studia stacjonarne

Historia stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe w Afryce. Polityka zagraniczna USA. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ - studia stacjonarne

Współczesne systemy polityczne. Partie i systemy partyjne. Polski system partyjny. Partie w UE

dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ – studia stacjonarne

1. Słabe i mocne strony systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.

2. Analiza funkcjonowania sytemu zarządzania kryzysowego w państwach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chin.

3. Słabe i mocne strony ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

4. Analiza funkcjonowania sytemu ochrony infrastruktury krytycznej w Państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych.

5. Wykorzystanie technicznych środków wspomagania decyzji w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

6. Wpływ migracji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państw Unii Europejskiej.

7. Analiza metod hierarchizacji zagrożeń w aspekcie tworzenia planów sytemu zarządzania kryzysowego.

8. Analiza współpracy i współdziałania instytucjonalnego podmiotów bezpieczeństwa w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

9. Rola instytucji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego.

10. Krajowy System Ratowniczo -Gaśniczy jako baza reagowania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

11. Analiza współdziałania międzynarodowego w systemie zarządzania kryzysowego.

12. Analiza współpracy cywilno-wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

13.Wpływ komunikowania na sprawność i efektywność reagowania w sytuacjach kryzysowych.

14.Wykorzystanie stanów nadzwyczajnych do minimalizacji strat w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

15. Edukacja jako narzędzie minimalizujące straty w przypadku sytuacji kryzysowych.

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe – aspekty: polityczne, militarne, społeczne; międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne; strategia bezpieczeństwa wybranych państw i organizacji międzynarodowych; polityka bezpieczeństwa państwa; polityka zbrojeniowa organizacji międzynarodowych i podmiotów państwowych; nowoczesne technologie i systemy uzbrojenia; historia bezpieczeństwa (w tym: wojen i wojskowości, wybranych grup dyspozycyjnych); edukacja dla bezpieczeństwa; konflikty zbrojne (wymiar narodowy/międzynarodowy).

dr hab. Renata Król-Mazur - studia stacjonarne i niestacjonarne

Politologia religii, Religia w stosunkach międzynarodowych, Konflikty etniczne i wyznaniowe, Problematyka bezpieczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i krajów postradzieckich, jak też bezpieczeństwa kulturowego), Pamięć i polityka historyczna, Stosunki międzynarodowe - ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i krajów postradzieckich, Region Kaukazu i jego problemy (polityka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo), Polska myśl polityczna, Katolicka nauka społeczna, Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i świecie, Historia Polski i Powszechna, Historia wojskowości.

prof. dr hab. Grzegorz Mazur- studia stacjonarne

Problemy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w XX i XXI wieku. Problematyka służb specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem polskich służb specjalnych w XX i XXI wieku. Problematyka armii poszczególnych krajów. Polityka historyczna wybranych państw europejskich. Polska polityka zagraniczna. Historia Polski i powszechna XX i XXI wieku. Emigracja polska w XX wieku

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ- studia stacjonarne

Historia myśli politycznej i filozofia polityki, w tym przede wszystkim teoria i praktyka demokracji, społeczeństwo obywatelskie, polska i zachodnia tradycja republikańska, wielokulturowość, problemy globalne, demokratyzacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ – studia stacjonarne

Racja stanu, soft power, dyplomacja XXI wieku, Rzeczpospolita w myśli politycznej

dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ - studia stacjonarne

Systemy polityczne państw współczesnych, system bezpieczeństwa Polski, administracja publiczna, samorząd terytorialny, polityki publiczne

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka - studia stacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej

prof. dr hab. Barbara Stoczewska - studia stacjonarne i niestacjonarne

Prawa człowieka, myśl polityczna

prof. dr hab. Krzysztof Szczerski - studia stacjonarne

Zagadnienia współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii integracji europejskiej

prof. dr hab. Bogdan Szlachta - studia stacjonarne i niestacjonarne

Nowożytne idee polityczne i prawne. Historia myśli politycznej i filozofia prawa. Filozofia polityki. Historia doktryn politycznych i prawnych

dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, problematyka doktrynalna. Historia myśli politycznej

dr hab. Adrian Tyszkiewicz  - studia stacjonarne

Geografia polityczna, geopolityka i geostrategia

prof. dr hab. Janusz Węc - studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska, reforma ustrojowa Unii Europejskiej, procesy integracyjne na świecie, europejskie i pozaeuropejskie organizacje międzynarodowe zajmujące się tematyką gospodarczą, teoria stosunków międzynarodowych, stosunki polsko-niemieckie. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, Relacje NATO-UE, Bezpieczeństwo międzynarodowe

dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne systemy polityczne. Powszechna historia ustroju. Polityka i ustrój państw anglosaskich. Federalizm.

dr hab. Rafał Wordliczek - studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia i współczesne stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe w zachodniej hemisferze i na Bliskim Wschodzie, terroryzm, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych

 

 

 

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie 2021/22 sem. I

 

 

dr Michał Dulak - studia stacjonarne i niestacjonarne

integracja europejska; polityki Unii Europejskiej; Polska w UE; parlamenty narodowe w Unii Europejskiej; samorząd terytorialny w Unii Europejskiej; samorząd terytorialny – ustrój i polityki publiczne; polityczne i gospodarcze procesy integracji regionalnej na świecie; procesy globalizacji


dr Katarzyna du Vall – studia stacjonarne  

wolność wypowiedzi i jej prawne ograniczenia (mowa nienawiści, propagowanie totalitaryzmów, znieważenie, zniesławienie, dobra osobiste); prawa pamięci; ustroje totalitarne, rasizm, antysemityzm, Holokaust; praworządność; prawo mediów

 

dr Mateusz Kolaszyński- studia stacjonarne  

Służby specjalne i policyjne w Polsce i na świecie; System bezpieczeństwa narodowego; Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa narodowego; Prywatyzacja bezpieczeństwa w Polsce; Decentralizacja bezpieczeństwa.

 

dr Bartosz Kwieciński - studia stacjonarne  

Media i narracje audiowizualne jako instrumenty kształtowania się światopoglądu społeczno-politycznego we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego. Trajektorie dyskursu propagandowego, sugestie podprogowe, inspiracje historyczne i współczesne modele uzyskiwania wpływu.


dr Krzysztof Mazur – studia stacjonarne

Nowożytne idee polityczne; polityka gospodarcza Polski oraz wybranych państw po II wojnie światowej; zarządzanie publiczne; analiza przypadków funkcjonowania współczesnych instytucji publicznych

 

dr Agnieszka Nitszke - studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska: geneza i ewolucja procesu integracji europejskiej; Unia Europejska: system instytucjonalny, reformy UE, polityki europejskie, system aksjologiczny UE; Europeizacja; Procesy integracyjne na świecie: współpraca polityczna i gospodarcza w różnych regionach świata; współpraca między pozaeuropejskimi ugrupowaniami integracyjnymi z UE; Polskie partie polityczne i polski system partyjny, Partie i systemy partyjne w państwach członkowskich UE oraz na poziomie europejskim.

 

dr Arkadiusz Nyzio – studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX i XXI wieku. Służby policyjne i specjalne

 

dr Marta Polaczek-Bigaj - studia stacjonarne  

Historia ustroju Polski XX w.; RSW Prasa Książka Ruch - jej historia i rola w polskim systemie prasowym; Wolność mediów w Polsce i na świecie; Transformacja systemu mediów w Polsce 1945 – 2020; Cyberterroryzm - przyczyny i zagrożenia.


dr Błażej Sajduk - studia stacjonarne i niestacjonarne  

Problematyka współczesnego świata, bezpieczeństwo narodowe, nowoczesne technologie, metodologia i analiza politologiczna

 

dr Paweł Ścigaj - studia stacjonarne  

Psychologia polityki, psychologia i socjologia bezpieczeństwa, teoria polityki, socjologia polityki i stosunków międzynarodowych

 

dr Olesia Tkachuk - studia stacjonarne i niestacjonarne

Rozwój integracji europejskiej; system instytucjonalny i polityki Unii Europejskiej; Europejska Polityka Sąsiedztwa; Partnerstwo Wschodnie; Rozwój współpracy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską; polityka zagraniczna Rosji i Ukrainy; Procesy integracyjne na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju współpracy wielostronnej na obszarze poradzieckim; Strefy wolnego handlu na świecie

 

dr Rafał Woźnica - studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia powszechna XX w., transnarodowa przestępczość zorganizowana, współczesne problemy polityki międzynarodowej, transformacje polityczne w Europie.

 

dr Beata Zając - studia stacjonarne

Analiza różnorodnych przejawów dyskursu medialnego; medialne obrazy świata (osób, instytucji, zjawisk, wydarzeń itd.); język mediów, język polityki, perswazyjne wymiary dyskursu.  

 

dr Jakub Żurawski - studia stacjonarne

1. Komunikowanie polityczne w Polsce i na świecie: kampanie wyborcze, marketing polityczny, media w kampaniach wyborczych, internet w kampaniach wyborczych (online campaigning), strategie wyborcze, reklama polityczna, polityczne PR, propaganda polityczna współcześnie i w przeszłości, manipulacja w komunikacji politycznej, wizerunek w polityce, zarządzanie komunikacja polityczną, media spinning w komunikacji politycznej, branding polityczny.

2. Media i polityka w Polsce i na świecie: dziennikarstwo polityczne, publicystyka polityczna, mediatyzacja polityki, systemy medialne w Polsce i na świecie, dziennikarze i politycy; media bias, relacje media-państwo w perspektywie historycznej i współcześnie.

3. Demokracja elektroniczna w Polsce: cyberdemokracja, e-demokracja, e-voting, e-aktywizm, hacktywizm, e-mobilizacja, partie polityczne w dobie demokracji elektronicznej, polityka w cyberprzestrzeni, komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni, zagrożenia w dobie e-demokracji, społeczeństwo cyfrowe a polityka; ruchy społeczne i polityczne w internecie...

4. Cyfryzacja państwa: cyfryzacja administracji, polityka państwa w kwestiach społeczeństwa informacyjnego, polityki publiczne w dziedzinie cyfryzacji, szerokopasmowości, informatyzacji, e-usług...

5. Komunikacja strategiczna i kryzysowa; strategie komunikacyjne, komunikacja a bezpieczeństwo, strategie komunikacyjne podmiotów publicznych

Oraz inne tematy związane z komunikowaniem i mediami oraz polityką

 

Informacje

  • Terminy seminariów (jeśli nie podano tutaj) można znaleźć w ogłoszeniach oraz w USOSie.

 

  • Niektóre seminaria prowadzone są tylko dla studiów stacjonarnych.

 

  • Maksymalna liczba studentów zapisana na jedno seminarium to 10.

 

  • Minimalna liczba studentów do uruchomienia seminarium to 8.