Seminaria magisterskie i licencjackie

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie 2020/2021 sem. I

 

dr hab. Piotr Bajor - studia stacjonarne

Polityka zagraniczna RP, współczesne stosunki międzynarodowe;

obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych;

konflikty i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Termin: środa, godz. 18.30-20.00, platforma MS Teams

 

prof. dr hab. Marek Bankowicz - studia stacjonarne (kontynuacja II sem.)

Współczesne systemy polityczne.

Termin: wtorek, godz. 12:00, platforma MS Teams

 


prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki - studia stacjonarne

Polska myśl polityczna XVI-XIX w. Kultury i cywilizacje. Filozofie społeczne Wschodu – Indie, Chiny i Japonia. Procesy modernizacji. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

Termin: poniedziałek, godz.15:00-16:30, platforma MS Teams

 

dr hab. Piotr Borowiec, prof.UJ - studia stacjonarne

Współczesna polityka polska, socjologia polityki, metodologia badań politologicznych, teoria polityki.

Termin: poniedziałek, godz.18:30-20:00, platforma MS Teams

 

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek - studia stacjonarne i niestacjonarne

Problematyka  współczesnych transformacji politycznych ze szczególnym uwzględnieniem państw bałkańskich (w tym pojugosłowiańskich)

Termin: poniedziałek, godz.15:00-16:30

 

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Idee polityczne współczesnego świata; Historia myśli politycznej; Polska scena polityczna; Niemiecka myśl polityczna; Bieżące problemy bezpieczeństwa.

Termin: wtorek, godz.8:00-9:30

 

dr hab. Marek Czajkowski, prof.UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie. Bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze militarnym i w wymiarze technologicznym. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Strategia i polityka militarna krajów świata

Termin:

dla stacjonarnych: poniedziałek, godz. 16:45-18:15,

dla niestacjonarnych: niedziela, godz. 17:10-18:50 (w terminach zjazdów).

 

dr hab. Paweł Frankowski, prof.UJ - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej, Dyplomacja uczestników subnarodowych. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. Systemy federalne. Problemy globalizacji, Teorie stosunków międzynarodowych.

Termin: wtorek, godz.11:30 - 13:00

 

dr hab. Aleksander Głogowski, prof.UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej, Stosunki międzynarodowe w Azji i Oceanii, Bezpieczeństwo międzynarodowe, zagadnienia wojskowości, policja w II i III RP- studia stacjonarne i niestacjonarne.

Termin:czwartek, godz.18:00

 

dr hab. Olgierd Grott, prof.UJ - studia stacjonarne

Polska myśl polityczna. Doktryny polityczne. Historia polityczna Polski i świata. Bezpieczeństwo i obronność.

Termin: piątek, godz.9:45-11:15, platforma MS Teams


  

prof. dr hab. Artur Gruszczak - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie. Bezpieczeństwo transatlantyckie i rola NATO. Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej. Współpraca wywiadowcza w wymiarze europejskim i międzynarodowym.

Termin: czwartek, godz.9:45-11:15, platforma MS Teams

 

dr hab. Łukasz Jakubiak - studia stacjonarne

Konstytucjonalizm, systemy polityczne współczesnych państw, ustrojowe podstawy bezpieczeństwa państwa, polityka zagraniczna państwa z perspektywy instytucjonalnej

Termin: środa, godz.8:00-9:30, MS Teams

 

dr hab. Agnieszka Kastory, prof.UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityczne i międzynarodowe państw europejskich.

Termin:

seminarium stacjonarne - poniedziałek, godz.16:45-18:15,

seminarium niestacjonarne - niedziela (w terminie zjazdów), godz.17:10-18:50.

 

dr hab. Piotr Kimla,prof.UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia myśli politycznej i strategicznej; Realizm polityczny w Polsce i na świecie; Współczesne problemy polityczne; Nauka społeczna Kościoła.

Termin:środa, godz.8:00-09:30, MS Teams

 

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo, prof.UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesna myśl polityczna, doktryny polityczne, niedemokratyczne systemy  władzy, bezpieczeństwo państwa oraz zagrożenia i wyzwania współczesności

Termin:

dla stacjonarnych: wtorek, godz.8:00-9:30 

dla niestacjonarnych: sobota (w terminach zjazdów), godz.11:45-13:15 

 

prof. dr hab. Robert Kłosowicz- studia stacjonarne

Afryka we współczesnym świecie. Polityka zagraniczna USA. Historia stosunków międzynarodowych.  Konflikty zbrojne we współczesnym świecie 

Termin:wtorek,godz.16:00-17:30

 

dr hab. Mirella Korzeniewska–Wiszniewska - studia stacjonarne

Zagrożenia bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, Konflikty etniczne i religijne, Separatyzmy, Transformacje w Europie po 1989 r.

Termin: środa, godz.9:45-11:15, platforma Teams

 

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ - studia stacjonarne

Partie polityczne w Polsce i na świecie, frakcje w PE, europartie; współczesne systemy polityczne; współczesna polska polityka

Termin: poniedziałek, godz. 13:15-14:45

 

dr hab. inż. Bogdan Kosowski, prof. UJ - studia stacjonarne

1. Słabe i mocne strony systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.

2. Analiza funkcjonowania sytemu zarządzania kryzysowego w państwach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chin.

3. Słabe i mocne strony ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

4. Analiza funkcjonowania sytemu ochrony infrastruktury krytycznej w Państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych.

5. Wykorzystanie technicznych środków wspomagania decyzji w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

6. Wpływ migracji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państw Unii Europejskiej.

7. Analiza metod hierarchizacji zagrożeń w aspekcie tworzenia planów sytemu zarządzania kryzysowego.

8. Analiza współpracy i współdziałania instytucjonalnego podmiotów bezpieczeństwa w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

9. Rola instytucji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego.

10. Krajowy System Ratowniczo -Gaśniczy jako baza reagowania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

11. Analiza współdziałania międzynarodowego w systemie zarządzania kryzysowego.

12. Analiza współpracy cywilno-wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

13.Wpływ komunikowania na sprawność i efektywność reagowania w sytuacjach kryzysowych.

14.Wykorzystanie stanów nadzwyczajnych do minimalizacji strat w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

15. Edukacja jako narzędzie minimalizujące straty w przypadku sytuacji kryzysowych.

 

Termin: wtorek, godz.9:45-11:15

 

 

 

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe – aspekty: polityczne, militarne, społeczne; międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne; strategia bezpieczeństwa wybranych państw i organizacji międzynarodowych; polityka bezpieczeństwa państwa; polityka zbrojeniowa organizacji międzynarodowych i podmiotów państwowych; nowoczesne technologie i systemy uzbrojenia; historia bezpieczeństwa (w tym: wojen i wojskowości, wybranych grup dyspozycyjnych); edukacja dla bezpieczeństwa; konflikty zbrojne (wymiar narodowy/międzynarodowy).

Termin: poniedziałek, godz.15:00-16:30

 

prof. dr hab. Andrzej Mania - studia stacjonarne (tylko kontynuacja II sem.)

Stany Zjednoczone – historia, polityka, społeczeństwo; Problem Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych.

Termin:

 

prof. dr hab. Grzegorz Mazur - studia stacjonarne

Problemy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w XX i XXI wieku. Problematyka służb specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem polskich służb specjalnych w XX i XXI wieku. Problematyka armii poszczególnych krajów. Polityka historyczna wybranych państw europejskich. Polska polityka zagraniczna. Historia Polski i powszechna XX i XXI wieku. Emigracja polska w XX wieku

Termin:czwartek,godz.16:00-17:30, platforma MS Teams

 

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ - studia stacjonarne

Historia myśli politycznej i filozofia polityki, w tym przede wszystkim teoria i praktyka demokracji, społeczeństwo obywatelskie, polska i zachodnia tradycja republikańska, wielokulturowość, problemy globalne, demokratyzacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Termin: poniedziałek, godz.18:30-20:00, MS Teams.

 

dr hab. Dominik Sieklucki, prof.UJ - studia stacjonarne

Systemy polityczne, administracja publiczna i samorząd terytorialny.

Termin: piątek, godz.13.15 - 14.45 na platformie MS Teams.
 
 

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka- studia stacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej.  

Termin: czwartek, godz.11:15

              

prof. dr hab. Barbara Stoczewska - studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia doktryn politycznych i prawnych, prawa człowieka, zagadnienia narodowościowe oraz mniejszości narodowe.

Termin: II rok, czwartki, godz. 10:30; I rok, piątki, godz. 9:00

 

prof. dr hab. Krzysztof Szczerski

Problematyka seminarium dotyczyć będzie zagadnień współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii integracji europejskiej.

Termin: poniedziałek, godz.8:00-9:30

 

prof. dr hab. Bogdan Szlachta- studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia myśli politycznej. Główne problemy współczesności.

Termin:środa, godz. 18.30-20.00,platforma MS Teams

 

dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, problematyka doktrynalna. Historia myśli politycznej.

Termin:środa, godz.9:45-11:15, platforma MS Teams

 

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz - studia stacjonarne

Geografia polityczna, geopolityka i geostrategia

Termin: środa, godz.16:45-18:15, platforma MS Teams

 

prof. dr hab. Janusz Węc - studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska, reforma ustrojowa Unii Europejskiej, procesy integracyjne na świecie, europejskie i pozaeuropejskie organizacje międzynarodowe zajmujące się tematyką gospodarczą, teoria stosunków międzynarodowych, stosunki polsko-niemieckie. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, Relacje NATO-UE, Bezpieczeństwo międzynarodowe.

Termin:

dla stacjonarnych - poniedziałek, godz. 17.15-18.45;

dla niestacjonarnych (w terminach zjazdów) - sobota, godz. 16.00-17.30.

 

dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne systemy polityczne. Federalim i ustroje federalne. Powszechna historia ustrojów państwowych. Polityka i ustrój państw anglosaskich (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia).

Termin: czwartek, godz.18:15-19:45

 

 

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie 2020/21 sem. I

 

 

 

dr Agnieszka Czubik - studia stacjonarne

Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Ochrona praw człowieka w Europie (Rada Europy, Unia Europejska oraz pozostałe organizacje międzynarodowe rządowe i pozarządowe), Ochrona praw człowieka w Polsce i poszczególnych krajach, Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych, Funkcjonowanie i orzecznictwo międzynarodowych trybunałów, Prawo międzynarodowe publiczne, Organizacje międzynarodowe (międzyrządowe i pozarządowe), Ochrona danych osobowych w Polsce i w  Unii Europejskiej, Prawo do prywatności w Polsce, Stanach Zjednoczonych i pozostałych systemach prawa krajowego, Międzynarodowa ochrona prawa do prywatności, funkcjonariusz międzynarodowy - status i kompetencje, Praca w organizacjach międzynarodowych.

 

Termin:

Grupa pierwsza: czwartek, 8.00 – 9.30, Platforma MS Teams, zespół: Seminarium licencjackie.

Grupa druga: piątek, 17.00 – 18.30, Platforma MS Teams, zespół: Seminarium licencjackie.

 

 

dr Zbigniew Czubiński - nieuruchomione w roku akademickim 2020/2021

 

Stosunki i prawo dyplomatyczne, międzynarodowy ruch osobowy i prawo konsularne, metody rozstrzygania sporów międzynarodowych, problemy gospodarcze UE, prawo UE
 

 

 

dr Michał Dulak - studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska, polityki Unii Europejskiej, krajowa koordynacja polityk europejskich, polska polityka europejska, parlamenty narodowe w Unii Europejskiej, regiony w Unii Europejskiej, polityczne i gospodarcze procesy integracji regionalnej na świecie, samorząd terytorialny – ustrój i polityki publiczne, zarządzanie kryzysowe w czasie pandemii COVID-19.

Termin: środa, godz. 16:45-18:15

 

dr Dominika Dziwisz - studia stacjonarne

Szeroko pojęte bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, w tym m. in. zagadnienia cyberwojny, prywatności w Internecie, polityki cyberbezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych, wykorzystania nowoczesnych technologii we współczesnych konfliktach międzynarodowych, zagrożenia demokracji w Internecie.

Termin: środa, godz.13:15-14:45, MS Teams

 

dr Wiktor Hebda - studia stacjonarne i niestacjonarne

Polityka oraz bezpieczeństwo energetyczne na przełomie XX i XXI wieku (studia stacjonarne/niestacjonarne); Polityka wewnętrzna oraz zagraniczna państw Europy Środkowej oraz państw pojugosłowiańskich.

Termin: czwartek, godz.9:45-11:15, platforma MS Teams

 

dr Adam Kirpsza - studia stacjonarne

 

1. Unia Europejska
2. Prawo międzynarodowe
3. Analiza statystyczna zjawisk międzynarodowych i politycznych
4. Polityki publiczne
4. Teoria i metodologia stosunków międzynarodowych
5. Politologia aplikacyjna (przygotowanie projektów badawczych możliwych do wdrożenia w praktyce)
 
Termin: środa, godz. 15:00-16:30, platforma MS Teams

 

 

dr Mateusz Kolaszyński - studia stacjonarne

Służby specjalne i policyjne w Polsce i na świecie;

System bezpieczeństwa narodowego;

Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa narodowego

Prywatyzacja bezpieczeństwa w Polsce;

Decentralizacja bezpieczeństwa.

Termin: środa, godz.15:00-16:30, MS Teams

 

dr Renata Król- Mazur - studia stacjonarne

Politologia religii, Religia w stosunkach międzynarodowych, Konflikty etniczne, wyznaniowe, Problematyka bezpieczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i krajów poradzieckich, jak też bezpieczeństwa kulturowego), Pamieć i polityka historyczna, Stosunki międzynarodowe - ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i krajów poradzieckich, Region Kaukazu i jego problemy  (polityka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo), Polska myśl polityczna, Katolicka nauka społeczna, Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i świecie,
Historia Polski i powszechna.

Termin: wtorek, godz. 15:00 do 16:30.

 

dr Bartosz Kwieciński - studia stacjonarne -nieuruchomione w roku akademickim 2020/2021

Media i narracje audiowizualne jako instrumenty kształtowania się światopoglądu społeczno-politycznego we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego. Trajektorie dyskursu propagandowego, sugestie podprogowe, inspiracje historyczne i współczesne modele uzyskiwania wpływu.

 

dr Ireneusz Maj -studia stacjonarne - nie uruchomione w roku akademickim 2020/2021

Zagadnienia z polskiej polityki wschodniej, bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych i historii politycznej

 

         

dr Agnieszka Nitszke  - studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska: geneza i ewolucja procesu integracji europejskiej; Unia Europejska: system instytucjonalny, reformy UE, polityki europejskie; Procesy integracyjne na świecie: współpraca polityczna i gospodarcza w różnych regionach świata; współpraca między pozaeuropejskimi ugrupowaniami integracyjnymi z UE; Partie i systemy partyjne w państwach członkowskich UE oraz na poziomie europejskim. 

Termin: poniedziałek, godz. 16.45-18.15 MS Teams

 

dr Arkadiusz Nyzio - studia stacjonarne i niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski (zwłaszcza służby policyjne i specjalne), historia polityczna Polski XX wieku, polityka i bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym

Termin: poniedziałek, godz.15:00-16:30

 

dr Marta Polaczek-Bigaj - studia stacjonarne- nieuruchomione w roku akademickim 2020/2021

1. Historia ustroju Polski XX w.

2. RSW Prasa Książka Ruch - jej historia i rola w polskim systemie prasowym

3. Wolność mediów w Polsce i na świecie

4. Transformacja systemu mediów w Polsce 1945 - 2020

5. Cyberterroryzm - przyczyny i zagrożenia.

 

dr Błażej Sajduk   - studia stacjonarne i niestacjonarne

Problematyka współczesnego  świata, bezpieczeństwo narodowe, nowoczesne technologie, metodologia i analiza politologiczna

Termin: st.stacjonarne - poniedziałki 15:30-16:30 oraz piątki 11:00-12:00;

st.niestacjonarne - sobota, godz.13:30-15:10

 

dr Jacek Sokołowski - studia stacjonarne-nieuruchomione w roku akademickim 2020/2021

Stanowienie prawa w Polsce. Polityczne aspekty stosowania prawa.

 

dr Paweł Ścigaj - studia stacjonarne

Psychologia i socjologia polityki, psychologia i socjologia bezpieczeństwa, komunikacja polityczna 

Termin: piątek, godz. 9:45-11:15, platforma MS Teams

 

 

dr Olesia Tkachuk - studia stacjonarne - nieuruchomione w roku akademickim 2020/2021

 

Rozwój integracji europejskiej, system instytucjonalny Unii Europejskiej; Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE; Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE; Europejska Polityka Sąsiedztwa; Partnerstwo Wschodnie (ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między Unią Europejską a Ukrainą, Gruzją oraz Mołdawią); Rozwój współpracy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską; polityka zagraniczna Rosji i  Ukrainy; Procesy integracyjne na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju współpracy wielostronnej na obszarze poradzieckim.

 

dr hab. Rafał Wordliczek studia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe w zachodniej hemisferze; historia i współczesność stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie; stosunki transatlantyckie; polityka zagraniczna RP - historia i współczesność. 

Termin:

dla stacjonarnych: środa, godz.18:30-20:00, platforma MS Teams

dla niestacjonarnych: niedziela (w terminach zjazdów), godz.19:00-20:30

 

 

dr Rafał Woźnica - studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia powszechna XX w., transnarodowa przestępczość zorganizowana, współczesne problemy polityki międzynarodowej, transformacje polityczne w Europie.

 

Termin:

 


dr Beata Zając - studia stacjonarne

Analiza różnorodnych przejawów dyskursu medialnego

Medialne obrazy świata (osób, instytucji, zjawisk, wydarzeń itd.)

Język mediów, Język polityki, Perswazyjne wymiary dyskursu.

Termin: środa, godz.18:30-20:00


dr Jakub Żurawski - studia stacjonarne - nieuruchomione w roku akademickim 2020/2021

1. Komunikowanie polityczne w Polsce i na świecie: kampanie wyborcze, marketing polityczny, media w kampaniach wyborczych, internet w kampaniach wyborczych, strategie wyborcze, reklama polityczna, polityczne PR, propaganda polityczna współcześnie i w przeszłości...

2. Media i polityka w Polsce i na świecie: dziennikarstwo polityczne, publicystyka polityczna, mediatyzacja polityki, systemy medialne w Polsce i na świecie, dziennikarze i politycy; media bias...

3. Demokracja elektroniczna w Polsce: cyberdemokracja, e-demokracja, e-voting, e-aktywizm, hacktywizm, e-mobilizacja, partie polityczne w dobie demokracji elektronicznej, polityka w cyberprzestrzeni, komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni, zagrożenia w dobie e-demokracji, społeczeństwo cyfrowe a polityka; ruchy społeczne w internecie...

4. Cyfryzacja państwa: cyfryzacja administracji, polityka państwa w kwestiach społeczeństwa informacyjnego, polityki publiczne w dziedzinie cyfryzacji, szerokopasmowości, informatyzacji, e-usług...

Oraz inne termaty związane z komuikowaniem i mediami oraz polityką.

 

 

 

Informacje

  • Terminy seminariów (jeśli nie podano tutaj) można znaleźć w ogłoszeniach oraz w USOSie.

 

  • Niektóre seminaria prowadzone są tylko dla studiów stacjonarnych.

 

  • Maksymalna liczba studentów zapisana na jedno seminarium to 10.

 

  • Minimalna liczba studentów do uruchomienia seminarium to 8.