Seminaria magisterskie i licencjackie

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie 2019/2020 sem. II - terminy  dostępne w systemie USOS

 

prof. dr hab. Marek Bankowicz

Współczesne systemy polityczne.

Termin:  środa, godzina 11:30 - 13:00, ul. Jabłonowskich 5, pok.14

 


prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Polska myśl polityczna XVI-XIX w. Kultury i cywilizacje. Filozofie społeczne Wschodu – Indie, Chiny i Japonia. Procesy modernizacji. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

Termin: poniedziałek, godz.16:45-18:15, al. Mickiewicza 3, pok.229

 

dr hab. Piotr Borowiec, prof.UJ

Współczesna polityka polska, socjologia polityki, metodologia badań politologicznych, teoria polityki.

Termin: 10.00-11.30 - pierwsza grupa seminarium 
            13.15-14.45 - druga grupa seminarium 

ul. Jabłonowskich 5, pok.15

 

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Problematyka przemian politycznych, gospodarczo-społecznych państw Europy Południowo-Wschodniej i Środkowej z uwzględnieniem polskiego systemu politycznego.

Termin: poniedziałek, godz. 16:45-18:15 al. Mickiewicza 3, pok.319

 

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Idee polityczne współczesnego świata; Historia myśli politycznej; Polska scena polityczna; Niemiecka myśl polityczna; Bieżące problemy bezpieczeństwa.

Termin: ul. Mickiewicza 3, sala 3

 

Spotkanie organizacyjne w sprawie ustalenia terminu:   ul. Mickiewicza 3, pok. 101 - studia niestacjonarne

 

dr hab. Marek Czajkowski, prof.UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie. Bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze militarnym i w wymiarze technologicznym. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Strategia i polityka militarna krajów świata

Termin: ul. Sławkowska 17, pok. 29

            al. Mickiewicza 3, pok. 208 - studia niestacjonarne

 

dr hab. Paweł Frankowski, prof.UJ - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej, Dyplomacja uczestników subnarodowych. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. Systemy federalne. Problemy globalizacji, Teorie stosunków międzynarodowych.

Termin: ul. Sławkowska 17, pok.29

 

dr hab. Aleksander Głogowski, prof.UJ

Współczesne problemy polityki międzynarodowej, Stosunki międzynarodowe w Azji i Oceanii, Bezpieczeństwo międzynarodowe, zagadnienia wojskowości, policja w II i III RP- studia stacjonarne i niestacjonarne.

Termin: ul. Wenecja 2, pok. 9

 

dr hab. Olgierd Grott, prof.UJ - studia stacjonarne

Polska myśl polityczna. Doktryny polityczne. Historia polityczna Polski i świata. Bezpieczeństwo i obronność.


  

prof. dr hab. Artur Gruszczak

Bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie. Bezpieczeństwo transatlantyckie i rola NATO. Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej. Współpraca wywiadowcza w wymiarze europejskim i międzynarodowym.

Termin:  ul. Sławkowska 17, pok.29

 

dr hab. Agnieszka Kastory, prof.UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityczne i międzynarodowe państw europejskich.

Termin: poniedziałek, godzina 11:30 - 13:00, ul. Sławkowska 17, pok.27

      al. Mickiewicza 3,   pok. 208 - studia niestacjonarne    

 

dr hab. Piotr Kimla,prof.UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia myśli politycznej i strategicznej; Realizm polityczny w Polsce i na świecie; Współczesne problemy polityczne; Nauka społeczna Kościoła.

Termin: ul. Mickiewicza 3, sala 208

Termin: ul. Mickiewicza 3, pok. 226 - studia niestacjonarne

 

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo, prof.UJ - studia stacjonarne

Współczesne doktryny prawno-polityczne, idee polityczne w stosunkach międzynarodowych, niedemokratyczne systemy władzy; autorytaryzmy, totalitaryzmy, ład społeczno-polityczny współczesnego świata, bezpieczeństwo państwa, Włochy współczesne.

Termin: ul. Jabłonowskich 5, pok. 5

 

prof. dr hab. Robert Kłosowicz- studia stacjonarne

Historia stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe w Afryce. Polityka zagraniczna USA. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie - tylko studia stacjonarne

Termin: ul. Jabłonowskich 5 pok. 6

 

dr hab. Mirella Korzeniewska–Wiszniewska

Zagrożenia bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, Konflikty etniczne i religijne, Separatyzmy, Transformacje w Europie po 1989 r.

Termin: ul. Sławkowska 17, pok. 27

 

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ - studia stacjonarne

Współczesne systemy polityczne. Partie i systemy partyjne. Polski system partyjny. Partie w UE.

Termin: ul. Jabłonowskch 5, pok. 13

 

dr hab. inż. Bogdan Kosowski, prof. UJ

1. Słabe i mocne strony systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.

2. Analiza funkcjonowania sytemu zarządzania kryzysowego w państwach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chin.

3. Słabe i mocne strony ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

4. Analiza funkcjonowania sytemu ochrony infrastruktury krytycznej w Państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych.

5. Wykorzystanie technicznych środków wspomagania decyzji w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

6. Wpływ migracji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państw Unii Europejskiej.

7. Analiza metod hierarchizacji zagrożeń w aspekcie tworzenia planów sytemu zarządzania kryzysowego.

8. Analiza współpracy i współdziałania instytucjonalnego podmiotów bezpieczeństwa w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

9. Rola instytucji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego.

10. Krajowy System Ratowniczo -Gaśniczy jako baza reagowania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

11. Analiza współdziałania międzynarodowego w systemie zarządzania kryzysowego.

12. Analiza współpracy cywilno-wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

13.Wpływ komunikowania na sprawność i efektywność reagowania w sytuacjach kryzysowych.

14.Wykorzystanie stanów nadzwyczajnych do minimalizacji strat w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

15. Edukacja jako narzędzie minimalizujące straty w przypadku sytuacji kryzysowych.

 

Termin: ul.Sławkowska 17, pok.28 lub 29

 

prof. dr hab. Andrzej Mania- studia stacjonarne

Stany Zjednoczone – historia, polityka, społeczeństwo;

Problem Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych.

Termin:  Rynek Główny 34 sala 9

 

prof. dr hab. Grzegorz Mazur- studia stacjonarne

Problemy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w XX i XXI wieku. Problematyka służb specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem polskich służb specjalnych w XX i XXI wieku. Problematyka armii poszczególnych krajów. Polityka historyczna wybranych państw europejskich. Polska polityka zagraniczna. Historia Polski i powszechna XX i XXI wieku. Emigracja polska w XX wieku

Termin: al. Mickiewicza 3, pok. 122

 

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ- studia stacjonarne

Historia myśli politycznej i filozofia polityki, w tym przede wszystkim teoria i praktyka demokracji, społeczeństwo obywatelskie, polska i zachodnia tradycja republikańska, wielokulturowość, problemy globalne, demokratyzacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Termin, środa, godz. 16;00-17:30 al. Mickiewicza 3, pok. 217

 

dr hab. Dominik Sieklucki, prof.UJ

Systemy polityczne państw współczesnych, administracja publiczna i samorząd terytorialny.

Termin: środa, godzina 14:15 - 15:45, ul. Jabłonowskich 5, pok. 12

 

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka- studia stacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej.

Termin: ul. Sławkowska 17, pok. 27 - seminarium dla I roku

            ul. Sławkowska 17, pok. 27 - seminarium dla II roku

                         

prof. dr hab. Barbara Stoczewska- studia stacjonarne

Problematyka doktrynalna, mniejszości narodowe i prawa człowieka.

Termin:  ul. Jabłonowskich 5, pok. 5 - II rok, II stopień

Termin:  ul. Jabłonowskich 5, pok. 5 -  I rok, II stopień

 

Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski

Problematyka seminarium dotyczyć będzie zagadnień współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii integracji europejskiej.

Spotkanie organizacyjne w sprawie ustalenia terminu: ul. Jabłonowskich 5, pok. 12

Termin: ul. Jabłonowskich 5, pok. 12

 

prof. dr hab. Bogdan Szlachta- studia stacjonarne i niestacjonarne

Nowożytne idee polityczne i prawne. Historia myśli politycznej i filozofia prawa. Filozofia polityki. Historia doktryn politycznych i prawnych.

W związku z urlopem prof. dr hab. Janusza Węca, seminarium magisterskie będzie prowadzone w zastępstwie przez prof. dr hab. Bogdana Szlachtę

Termin: al. Mickiewicza 3, pok. 215

 

dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, problematyka doktrynalna. Historia myśli politycznej.

Termin:  ul. Mickiewicza 3, pok.221

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Geografia polityczna, geopolityka i geostrategia

Termin: ul. Jabłonowskich 5, pok. 8

 

prof. dr hab. Janusz Węc - w zastępstwie seminarium będzie prowadzone przez

prof. dr hab. Bogdana Szlachtę

Integracja europejska, reforma ustrojowa Unii Europejskiej, procesy integracyjne na świecie, europejskie i pozaeuropejskie organizacje międzynarodowe zajmujące się tematyką gospodarczą, teoria stosunków międzynarodowych, stosunki polsko-niemieckie. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, Relacje NATO-UE, Bezpieczeństwo międzynarodowe.

 

dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ

Współczesne systemy polityczne. Powszechna historia ustroju. Polityka i ustrój państw anglosaskich. Federalizm.

Termin: ul. Jabłonowskich 5, pok. 11

 

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie 2019/20 sem. I

 

 

dr Agnieszka Czubik- studia stacjonarne

Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Ochrona praw człowieka w Europie (Rada Europy, Unia Europejska oraz pozostałe organizacje międzynarodowe rządowe i pozarządowe), Ochrona praw człowieka w Polsce i poszczególnych krajach, Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych, Funkcjonowanie i orzecznictwo międzynarodowych trybunałów, Prawo międzynarodowe publiczne, Organizacje międzynarodowe (międzyrządowe i pozarządowe), Ochrona danych osobowych w Polsce i w  Unii Europejskiej, Prawo do prywatności w Polsce, Stanach Zjednoczonych i pozostałych systemach prawa krajowego, Międzynarodowa ochrona prawa do prywatności, funkcjonariusz międzynarodowy - status i kompetencje, Praca w organizacjach międzynarodowych.

Termin: wtorek, godzina 13:15-14:45, al. Mickiewicza 3, pok. 225

 

dr Zbigniew Czubiński

 

Prawo dyplomatyczne, Prawo konsularne, Sądowe i pozasądowe metody rozstrzygania sporów w stosunkach międzynarodowych, Prawo Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem swobód gospodarczych i roli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Międzynarodowy ruch osobowy - w prawie międzynarodowym i prawie UE.

 

Termin: środa, godzina 17:00 - 18:30, al. Mickiewicza 3, pok. 213

dr Michał Dulak

Integracja europejska, Polityki Unii Europejskiej, Krajowa koordynacja polityk europejskich, Polska polityka europejska, Parlamenty narodowe w Unii Europejskiej,
Procesy integracji regionalnej, Samorząd terytorialny – ustrój i polityki publiczne.

Termin: wtorek, godzina 13:15-14:45, ul. Wenecja 2, pok. 20


dr Marcin Grabowski - studia stacjonarne

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Region Azji i Pacyfiku, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Stany Zjednoczone – polityka wewnętrzna i zagraniczna

Termin: poniedziałek, godzina 8:00-9:30, ul. Sławkowska 17, pok. 26


dr hab. Łukasz Jakubiak- studia stacjonarne

Systemy polityczne, Konstytucjonalizm, Ustrojowe podstawy bezpieczeństwa państwa - nie zostanie uruchomione.

 

 

dr Mateusz Kolaszyński - studia stacjonarne

System bezpieczeństwa narodowego, Służby specjalne i policyjne w państwie demokratycznym, Decentralizacja bezpieczeństwa, Prywatyzacja bezpieczeństwa,
Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa narodowego.

Termin: poniedziałek; godzina 15:30-17:00; ul. Sławkowska 17, pok.28
 

dr Renata Król- Mazur

Politologia religii, Religia w stosunkach międzynarodowych, Konflikty etniczne, wyznaniowe, Problematyka bezpieczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i krajów poradzieckich, jak też bezpieczeństwa kulturowego), Pamieć i polityka historyczna, Stosunki międzynarodowe - ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i krajów poradzieckich, Region Kaukazu i jego problemy  (polityka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo), Polska myśl polityczna, Katolicka nauka społeczna, Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i świecie,
Historia Polski i powszechna.

Termin: poniedziałek, godzina 16:00-17:30, ul. Mickiewicza 3, pok. 122

 

dr Małgorzata Kułakowska

Socjologia polityki, Antropologia społeczno-polityczna, Społeczeństwo brytyjskie

Termin: poniedziałek, godzina 16:45 - 18:15, al. Mickiewicza 3, pok.208

         

dr Agnieszka Nitszke- studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska, w tym polityki wspólnotowe, system instytucjonalny UE, proces decyzyjny w UE, relacje UE z innymi podmiotami na arenie międzynarodowej.
Pozaeuropejskie procesy integracyjne - zagadnienia integracji politycznej i w zakresie bezpieczeństwa, relacje między wybranymi ugrupowaniami integracyjnymi a innymi podmiotami na arenie międzynarodowej.
Partie i systemy partyjne - zagadnienia teoretyczne oraz empiryczne, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania partii i systemów partyjnych w państwach członkowskich UE, a także europartie i system partyjny na poziomie europejskim.

Termin: wtorek, godzina 13:15-14:45, al. Mickiewicza 3, pok. 208

 

dr Marta Polaczek-Bigaj

Historia Ustroju Polski XX w (1916 - 1989), Transformacja ustrojowo - polityczna a polski system medialny XX w, RSW Prasa Książka Ruch - jej historia i rola w polskim systemie prasowym, Wolność mediów w Polsce i na świecie. Cyberterroryzm w mediach.

Termin: wtorek, godzina 8:15-9:45; al. Mickiewicza 3, pok.208 - październik i 05.11.19, po 05.11 zajęcia będą od godziny 11:15-12:45

 

dr Błażej Sajduk- studia stacjonarne

Problematyka współczesnego  świata, bezpieczeństwo narodowe, nowoczesne technologie, metodologia i analiza politologiczna

Termin: poniedziałek, godzina 9:45 - 11:15, Mickiewicza 3, sala 7

 

dr Jacek Sokołowski - studia stacjonarne

Parlamentaryzm, proces legislacyjny, lobbing i stanowienie prawa, zachowania parlamentarne, analiza ilościowa głosowań imiennych, sądownictwo konstytucyjne, sądownictwo jako element systemu politycznego - nie zostanie uruchomione.

 

dr Paweł Ścigaj - stacjonarne

Psychologia polityki, socjologia polityki, teoria polityki, metodologia badań społecznych

Termin: poniedziałek, godzina 16:45 - 18:15, ul. Mickiewicza 3, pok. 106

            Pierwsze spotkanie 07.10.2019

 


dr Rafał Wordliczek - stacjonarne i niestacjonarne

Historia stosunków międzynarodowych, współczesne stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe w zachodniej hemisferze, polityka zagraniczna USA, stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie.

 

Termin: wtorek, godzina 13:00-14:30, ul. Sławkowska 17, pok. 110 - studia stacjonarne

 

Termin: sobota, godzina 17:10-18:50, al. Mickiewicza 3, pok. 208 - studia niestacjonarne

 

Termin: sobota, godzina 17:00 - 18:40, al. Mickiewicza 3, pok. 6 - niestacjonarne III BN

 

 

dr Rafał Woźnica-studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia powszechna XX w., transnarodowa przestępczość zorganizowana, współczesne problemy polityki międzynarodowej, transformacje polityczne w Europie.

 

Termin: piątek, godzina 13:00-14:30, ul. Sławkowska 17, pok.27

 


dr Beata Zając - studia stacjonarne i niestacjonarne

Analiza różnorodnych przejawów dyskursu medialnego

Medialne obrazy świata (osób, instytucji, zjawisk, wydarzeń itd.)

Język mediów, Język polityki, Perswazyjne wymiary dyskursu.

Termin: środa, godzina 9:30-11:00, ul. Mickiewicza 3, pok. 221

 


dr Jakub Żurawski 

1.Komunikowanie polityczne w Polsce i na świecie: kampanie polityczne, kampanie wyborcze, marketing polityczny, media w kampaniach wyborczych, strategie wyborcze, strategie komunikacyjne podmiotów politycznych, reklama polityczna, polityczne public relations.
2.Media i polityka w Polsce i na świecie: dziennikarstwo polityczne, publicystyka polityczna, polityzacja mediów, mediatyzacja polityki, systemy medialne w Polsce i na świecie.
3. Demokracja elektroniczna w Polsce: cyberdemokracja, e-demokracja, e-voting, e-aktywizm, hacktywizm, e-mobilizacja, partie polityczne w dobie demokracji elektronicznej, komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni, zagrożenia w dobie e-demokracji, społeczeństwo cyfrowe a polityka, polityka w cyberprzestrzeni a analogowość instytucji państwa.
4. Cyfryzacja państwa: cyfryzacja administracji, polityka państwa w kwestiach społeczeństwa informacyjnego, polityki publiczne w dziedzinie szeroko pojętej cyfryzacji, szerokopasmowości, informatyzacji, e-usług, bezpieczeństwo komunikacji cyfrowej.

Termin: czwartek, godzina 12:00-13:30, al. Mickiewicza 3, pok.221

 

 

Informacje

  • Terminy seminariów (jeśli nie podano tutaj) można znaleźć w ogłoszeniach oraz w USOSie.

 

  • Niektóre seminaria prowadzone są tylko dla studiów stacjonarnych.

 

  • Maksymalna liczba studentów zapisana na jedno seminarium to 10.

 

  • Minimalna liczba studentów do uruchomienia seminarium to 8.