Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

1 października 2020 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. W związku z zagrożeniem pandemicznym miała ona ograniczony charakter i była transmitowana on-line.

Uroczystość otworzył Pan Dziekan WSMiP Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, który powitał przedstawicieli władz dziekańskich, dyrekcje poszczególnych jednostek, grono profesorskie, wszystkich pracowników oraz studentów i doktorantów. W swoim przemówieniu Pan Dziekan przedstawił szanse i wyzwania stojące przed naszą jednostką w nowym roku akademickim. Następnie głos zabrała Pani Prodziekan Dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ, omawiając sprawy związane z dydaktyką. W tej części uroczystości nastąpiła również immatrykulacja studentów pierwszego roku wszystkich kierunków i poziomów studiów realizowanych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Następnie głos zabrała przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, pani Zuzanna Kopania, zachęcając do zaangażowania się w prace istniejących na Uniwersytecie Jagiellońskim organizacji studenckich.

Wieńczący uroczystość wykład inauguracyjny pt. „Człowiek – Bezpieczeństwo – Władza” wygłosił Prof. dr hab. Artur Gruszczak.
Społeczność naszego Instytutu w trakcie uroczystości reprezentowali: Dyrektor INPiSM Dr hab. Adrian Tyszkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. ogólnych i międzynarodowych Dr hab. Piotr Bajor.

Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom Wydziału biorącym udział w inauguracji – zarówno w formie bezpośredniej, jak i śledząc uroczystość za pomocą łączy internetowych. Życzymy wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim.

Data publikacji: 13.10.2020
Osoba publikująca: Jakub Żurawski