Inauguracja programu International Security and Development (ISAD) - relacja

11 października 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja studiów II stopnia International Security and Development (ISAD). Program ten jest prowadzony w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ od roku akademickiego 2018/19 dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój – POWER).

Ceremonię otworzył Kierownik programu ISAD, dr Marcin Grabowski, który powitał władze rektorskie, dziekańskie, Dyrektora INPiSM UJ, wykładowców programu ISAD, jak również licznie przybyłych studentów. 

Następnie głos zabrali kolejno: Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn, przewodniczący Rady Programowej ISAD prof. Andrzej Mania oraz prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ ds. dydaktycznych dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ. Powitali oni studentów ISAD na uniwersytecie, życząc im sukcesów i radości z czasu spędzonego na najstarszej uczelni w Polsce. 

Podsumowaniem części oficjalnej byłwykład inauguracyjny pt. The Influence of Special Operations on International Relations wygłoszony przez płk Piotra Gąstała, byłego dowódcę Jednostki Wojskowej GROM. Prelekcjadoskonale wpisała się w problematykę studiów ISAD, akcentując zależności między bezpieczeństwem wojskowym a rozwojem i bezpieczeństwem ludzkim. Po zakończeniu wykładu nastąpiła seria pytań.

Druga część inauguracji miała charakter informacyjno-integracyjny. W jej trakcie krótką prezentację wygłosiła przedstawicielka koła naukowego Association of International and Area Studies (AIAS), zachęcając studentów ISAD do współpracy i zaangażowania we wspólne projekty. W dalszej kolejności nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi prowadzona przez dr. Marcina Grabowskiego. W jej trakcie studenci zostali zapoznani ze szczegółowym planem zajęć, jak również otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 

ISAD to nowy, innowacyjny program studiów magisterskich, którego celem jest wykształcenie specjalistów z zakresu międzynarodowego bezpieczeństwa i współpracy rozwojowej. Odpowiada on potrzebie pogłębionej refleksji nad związkami bezpieczeństwa i rozwoju. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem studentów, o czym świadczy ponad 100 aplikacji kandydatów reprezentujących 30 krajów z prawie wszystkich kontynentów. Spośród nich, studia na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęło 46 najlepszych. 

fot. Samuel Marcourt & Anna Wojnar
Data publikacji: 19.10.2018
Osoba publikująca: Michał Dulak