Dzień Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

8 października na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ odbył się Dzień Wydziału, stanowiący kontynuację idei Dnia Kół Naukowych, którego pierwsza edycja miała miejsce rok wcześniej. Pomysł na wspólne spędzenie czasu przez studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz absolwentów jednostki został zainicjowany przez Samorząd Studentów WSMiP UJ jako płaszczyzna do dyskusji naukowych, promocji kół naukowych, a nade wszystko sposób na integrację społeczności akademickiej. Tematem wiodącym była wielokulturowość, z jednej strony dostrzegalna w bogatej ofercie dydaktycznej Wydziału oraz w interdyscyplinarnym dorobku naukowym pracowników jednostki, z drugiej zaś wyrażona w różnorodności rasowej i etnicznej studentów Wydziału.

 

Program Dnia WSMiP UJ skupiał się wokół kwestii wyzwań wielokulturowości oraz różnych jej wymiarów, czego wyrazem były wszystkie cztery panele: ekspercki, dwa studenckie (w języku polskim i angielskim) oraz absolwencki. Kwestie wielokulturowości były również motywem przewodnim prezentacji na temat Wydziału, którą przedstawił Prodziekan ds. dydaktycznych WSMiP dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, skierowanej do najmłodszych studentów, którzy tydzień wcześniej stali się pełnoprawnymi członkami wydziałowej społeczności. Prezentacja przybliżyła strukturę Wydziału, dane dotyczące prowadzonych kierunków studiów, a także wielkości liczbowe odnoszące się do studentów i pracowników naukowych. Warte podkreślenia były przede wszystkim dane dotyczące liczby studentów, których Wydział ma ponad cztery tysiące, w tym ponad pięciuset studentów zagranicznych, co stawia go w czołówce jednostek Uniwersytetu pod kątem internacjonalizacji.

 

Po wystąpieniu przedstawicieli Samorządu, Darii Jagielskiej oraz Krzysztofa Platy, odbyła się debata prowadzona przez dr Magdalenę Banaszkiewicz, w której udział wzięli naukowcy pracujący na Wydziale: prof. dr hab. Bogdan Szlachta, prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, dr hab. Ewa Michna, dr Małgorzata Kułakowska oraz dr Karolina Rak. Eksperci rozważali czym jest wielokulturowość, jakie są jej oblicza, w jaki sposób powinno się realizować politykę wielokulturowości i jakie niesie ona za sobą szanse i zagrożenia. Kluczem do sukcesu debaty był dobór dyskutantów, którzy reprezentowali nie tylko różne dyscypliny naukowe (kulturoznawstwo, socjologia, politologia, prawo, filozofia, filologia), ale przede wszystkim różne podejście do tego w jaki sposób należy badać wielokulturowość i jakie są jej rzeczywiste wyzwania.

 

Podczas dwóch paneli studenckich wystąpiło łącznie dziesięcioro studentów prezentując wyniki swoich badań dotyczące różnych aspektów wielokulturowości. Po polsku dyskutowano na temat dialogu międzykulturowego Jana Pawła II (Agnieszka Tarnowska), konfliktów etnicznych w Azji Centralnej (Paweł Panasiuk), seksturystyki w relacjach międzykulturowych (Ludmiła Malinowska), kulturze kraju Basków (Mateusz Kowalski) oraz o projekcie Inter-Polit Leader (Paulina Adamik). Natomiast w panelu anglojęzycznym poruszono takie kwestie jak polityka ochrony środowiska (Adam Filus), wielokulturowość we francuskim szkolnictwie (Elodie Thevenin), wyzwania globalizacji (Alejandro Leal), Wielka Brytania w erze Brexitu (Marie Suchcitz), czy integracja Muzułmanów w Europie (Musab Alnour). Uwagę publiczności zwróciła pogłębiona wiedza studentów na temat analizowanych zjawisk, znaczna świadomość wyzwań współczesnego świata, a także umiejętność zwięzłego przedstawienia najważniejszych tez wystąpień.

 

Do ostatniego panelu zaproszono pięcioro absolwentów studiów na WSMiP UJ, reprezentujących różne profesje. Podczas krótkich wystąpień przedstawili oni swoją ścieżkę kariery zawodowej, która – jak wielokrotnie podkreślano – nie byłaby możliwa bez wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas studiów. Wśród panelistów znaleźli się Kaja Kałużyńska (kulturoznawca, analityk mediów i tłumacz), dr Piotr Bajor (politolog, adiunkt i wicedyrektor ds. dydaktycznych INPiSM UJ), Aleksander Koenig (kulturoznawca, biznesmen), Karol Kuraszkiewicz (politolog, bankowiec) oraz Kamil Turecki (amerykanista, dziennikarz). Sądząc po komentarzach zgromadzonych na sali studentów, większość z nich uznała panel absolwencki za ważny i potrzebny w kontekście ich przyszłych planów zawodowych.

Należy podkreślić, że podczas obchodów Dnia WSMiP UJ swoją działalność promowało trzynaście kół naukowych zrzeszonych na Wydziale. Prezentowały one swoją aktywność naukową zachęcając nowych studentów do zasilenia ich szeregów i włączenia się w różnorodne inicjatywy kulturalne. Zarówno stoiska kół naukowych, jak i tablice ze zdjęciami autorstwa studentów i pracowników Wydziału sprawiły, że sale wystawowe w Auditorium Maximum stały się wielokulturowe i wielokolorowe.

 

Dzień WSMiP UJ zgromadził znaczną ilość studentów, którzy nie tylko z powodu obowiązujących tego dnia godzin dziekańskich, zdecydowali się aktywnie uczestniczyć w święcie Wydziału, zarówno w części oficjalnej, jak i mniej oficjalnej – podczas wieczornej imprezy integracyjnej w klubie studenckim „Żaczek”. Frekwencja oraz komentarze uczestników Dnia WSMiP UJ dowodzą, że wydarzenia tego typu są potrzebne, z jednej strony uwrażliwiając na problemy i wyzwania współczesnego świata, z drugiej zaś pogłębiając integrację społeczności akademickiej. Sukces nie byłby możliwy bez wsparcia członków komitetu organizacyjnego: dr Magdaleny Banaszkiewicz, Judyty Mutwil-Grodeckiej, Darii Jagielskiej, Małgorzaty Jasek, Anny Łukaszewicz-Derwich, dr Piotra Bajora, Krzysztofa Platy i Jakuba Serafina. Dzięki ich energii i pasji, a także dzięki wsparciu finansowemu Wydziału oraz Fundacji „Bratniak”, integracja wielokulturowej społeczności stała się faktem.

 

Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

Data publikacji: 18.10.2018
Osoba publikująca: Jakub Żurawski