Nowa publikacja pod redakcją naukową dr Agnieszki Nitszke

„Czy Szwajcaria jest świadoma strategicznego znaczenia swojej polityki zagranicznej? Czy jest świadoma jak ważne jest określanie z wyprzedzeniem przyszłych wyzwań, rozwiązywanie problemów sąsiedzkich zanim nabiorą wymiaru kontynentalnego, działanie w zgodzie z zasadami solidarności i odpowiedzialności oraz stałe umacnianie swoich sojuszy? Czy wie, że jej interesy są często powiązane z globalnymi i że może na nie wpływać?" Powyższe pytania zostały postawione przez Didiera Burkhaltera we wstępie do Strategii w zakresie polityki zagranicznej na lata 2012-2015. Odpowiedź na nie jest zarazem odpowiedzią na pytanie o miejsce Szwajcarii we współczesnym świecie. Warto także zastanowić się, co w XXI w. definiuje politykę zagraniczną. W przypadku Szwajcarii odpowiedź jest bardziej złożona niż w przypadku większości państw. Wpływa na to szereg uwarunkowań, takich jak neutralność i pozostawanie poza sojuszami militarnymi oraz swoiste podejście do procesów integracyjnych. A mimo to Szwajcaria nie jest outsiderem stosunków międzynarodowych. Przez dziesięciolecia, a może nawet stulecia, budowała swoją pozycję i markę na arenie międzynarodowej poprzez rozwijanie gospodarki, w szczególności usług bankowych, świadczenie dobrych usług celem umożliwienia skonfliktowanym państwom rozpoczęcia negocjacji czy też promowanie dyplomacji kulturalnej. Wszystkie powyższe elementy można zaklasyfikować jako soft power czyli zdolność wywierania wpływu i kształtowania otoczenia za pomocą środków pozamilitarnych.

Ze Wstępu


Pamiętać należy – co w znakomity sposób odzwierciedlono w tekstach w recenzowanej pracy, iż Szwajcaria jest jednym z ostatnich państw Europy Zachodniej, pozostającym poza strukturami Unii Europejskiej. Fakt ten w istotny sposób determinuje prowadzoną przez to państwo związkowe politykę zagraniczną. Oprócz tego, niezwykle interesującym wątkiem polityki zagranicznej Szwajcarii jest kontekst związany z imigrantami oraz tzw. polityką migracyjną. Problematyka ta jest częstym przedmiotem debaty publicznej w Konfederacji, znajdując także wyraz w głosowaniach referendalnych. W ostatnich latach społeczeństwo szwajcarskie wielokrotnie wypowiadało się w kwestiach związanych z tzw. polityką europejską, a także w sprawach imigrantów, przybywających do kraju w celach zarobkowych (...).

Analizy i badania zawarte w niniejszej publikacji prowadzone są zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym. Autorzy poszczególnych artykułów swoje eksploracje prowadzą głównie z perspektywy nauk politycznych, historycznych czy stosunków międzynarodowych, co bez wątpienia jest atutem niniejszej publikacji, pozwala bowiem spojrzeć na przedmiot badań z szerokiej perspektywy(...).

Z recenzji dr hab. Magdaleny Musiał-Karg

Data opublikowania: 01.03.2015
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki