Nowa publikacja dr Beaty Kosowskiej-Gąstoł

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ja­giel­loń­skie­go ukazała się nowa publikacja dr Beaty Kosowskiej-Gąstoł pt.Europejskie partie polityczne jako organizacje wie­lo­po­zio­mo­we. Rozwój, struktury, funkcje".

Przedmiot badań przedstawionych w publikacji Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcje stanowią pozaparlamentarne europejskie partie polityczne (europartie), przy czym analizowano formacje mające status prawny „partii politycznej na poziomie europejskim" oraz finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku. Zbiór ten obejmuje 13 organizacji. Europartie są rozpatrywane jako struktury wielopoziomowe, a partie krajowe, będące ich członkami, jako elementy składowe tych struktur. Celem monografii jest analiza ewolucji europartii oraz aktualnego stanu ich struktur organizacyjnych i wypełnianych funkcji przez pryzmat wielopoziomowości, a więc ukazanie relacji pomiędzy europejskim i krajowym poziomem struktur, a także udziału każdego z tych poziomów w wypełnianiu funkcji europartii.

„Autorka podejmuje problem europejskich partii politycznych w bardzo ciekawym ujęciu, a mianowicie jako organizacji o charakterze wielopoziomowym. Ujęcie to, stosowane do badania partii politycznych w złożonych systemach politycznych, między innymi w państwach federalnych, można odnaleźć u takich autorów, jak Kris Deschouwer, Elodie Fabre, Klaus Detterbeck, Jonathan Hopkin, Pieter van Houten czy Ingrid van Biezen. Zastosowane w odniesieniu do europejskich partii politycznych stanowi twórczy i oryginalny zamysł badawczy Autorki, który w swojej pracy konsekwentnie rozwija i uzasadnia. [...] Chcę podkreślić ogromną wartość merytoryczną przedstawianej publikacji. Została ona napisana w sposób przemyślany, dojrzały i rzetelny, a także dopracowana metodologicznie i merytorycznie. Twórcze i nowatorskie ujęcie europartii jako struktur wielopoziomowych z pewnością stanowi bardzo cenny wkład w rozwój badań nad tymi podmiotami w polskiej literaturze politologicznej".

Z recenzji dr hab. Katarzyny Sobolewskiej-Myślik, prof. UP  

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS5/00956. Publikacja dofinansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Więcej informacji o publikacji

Więcej informacji o realizacji projektu

Data opublikowania: 19.07.2014
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński