Nowa publikacja pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Zięby

"Monografia Konstytucjonalizm w państwach anglo­saskich stanowi rezultat ogólnokrajowej konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 24-25 maja 2012 roku. Zorganizowania konferencji podjęła się Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych UJ. Za podstawę do wystąpienia z taką inicjatywą przyjęto, korespondujący z tematyką konferencji, istotny nurt dorobku naukowego Katedry, wyrażający się obronami rozpraw w sześciu przewodach doktorskich przepro­wadzonych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ i na Wydziale Prawa i Admi­ni­stra­cji tegoż Uniwersytetu.

Zaproponowane przez organizatorów ramy tematyczne obrad oparto na szerokim rozumieniu konstytucjo­nalizmu, obejmującym zarówno przyjęty na gruncie ustanowionych w konstytucji zasad i instytucji po­rzą­dek ustrojowy, jak i katalog poglądów określających istotę, funkcje i strukturę konstytucji.

 

O doniosłości materii konstytucjonalizmu anglosaskiego decyduje duży prestiż, jakim cieszą się ustroje państw tego obszaru kulturowego. Status polityczno-międzynarodowy i potencjał takich państw świata anglosaskiego, jak Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Kanada, Związek Australijski czy Nowa Zelandia, a także wysoki poziom rozwoju cywilizacyjnego osiągnięty przez społeczeństwa tych państw wzmacniają siłę oddziaływania anglosaskich instytucji i standardów prawno-ustrojowych.

Istotnym motywem bliższego zainteresowania się zagadnieniami konstytucjonalizmu anglosaskiego jest globalny zasięg wpływów jego zasad oraz idei. Ten rys omawianego kierunku praktyki ustrojowej i myślenia prawno-politycznego postrzega się jako pochodną rozmieszczenia wzmiankowanych państw na różnych kontynentach kuli ziemskiej. Z tej racji, oddziałując tylko na swoje najbliższe otoczenie, państwa anglosaskie osiągają rezultat wymiaru globalnego, obejmującego co najmniej skalę Europy, Ameryki Północnej, Australii i Oceanii. Przychodzi im to tym łatwiej, że anglosaskie wzorce ustrojowe zyskują uznanie z uwagi na swój pragmatyzm, zdroworozsądkowe rozwiązania oraz zracjonalizowane i odformalizowane procedury. Nie można przy tym nie zauważyć, że owo „ustrojowe promieniowanie" świata anglosaskiego odbywa się w dobie globalizacji, kiedy w sposób naturalny wzrasta zakres wzajemnego oddziaływania na siebie współczesnych państw, a także przenikania się kultur prawnych i ustrojów."

Od redaktora naukowego

Data opublikowania: 14.01.2014
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński