Nowa publikacja pod redakcją prof. dr hab. Barbary Krauz-Mozer, dr. hab. Piotra Borowca, dr. Pawła Ścigaja i dr Małgorzaty Kułakowskej

 

Książka, zatytułowana „Political Science in Europe at the beginning of the 21st century" (Stan europejskiej politologii na początku XXI wieku) przedstawia stan nauk politycznych w 27 krajach europejskich. Oryginalność tego akademickiego projektu polega na tym, iż pozwala on porównać sytuację w Europie Zachodniej i Wschodniej w ostatnich latach. Każdy rozdział przygotowany został przez naukowców reprezentujących poszczególne społeczności politologów.  Kraje, które wzięły udział w projekcie to (w porządku alfabetycznym): Austria, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Norwegia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, i Włochy. Głównym celem książki była prezentacja stanu nauk politycznych w Europie w pierwszej dekadzie XXI wieku, uwzględniająca ich pozycję, główne osiągnięcia, jak również wyzwania i szanse rozwoju. Poszczególne rozdziały prezentują zatem informacje dotyczące historycznego i instytucjonalnego kontekstu uprawiania nauki o polityce w danym kraju, opisują pozycję politologii w ramach systemu nauczania oraz formy nauczania politologicznego. Autorzy podają informacje statystyczne dotyczące politologów - badaczy, jak również dane dotyczące osób studiujących nauki polityczne na studiach licencjackich i magisterskich. Opisane są również zmiany związane z wprowadzeniem w krajach europejskich systemu Bolońskiego. Autorzy uwzględniają ponadto dominujące zainteresowania badawcze i strategie rozwoju nauk politycznych oraz prognozują przyszłe zmiany i możliwości transformacji. Obraz europejskiej politologii wyłaniający się na kartach książki jest zatem wielobarwny i różnorodny.

 

 

Praktyczny charakter nauki o polityce wyrażający się w zdolności  do zbudowania zintegrowanej ekspertyzy politycznej, do stawiania ogólnych pytań o politykę i polityczność, możliwości rozważania stosowanych paradygmatów i teorii już w warstwie opisu zjawisk i procesów politycznych – może z niej uczynić platformę dla wspólnej interdyscyplinarnej dyskusji nad politycznym wymiarem ludzkiej egzystencji.

Przy okazji warto przypomnieć, że politologia nie jest dziedziną badań i wiedzy naukowej, którą można się zajmować na studiach, a potem zapomnieć. To nauka  bezpośrednio powiązana z kwestiami, od których zależy jakość naszego życia. Zrozumienie wiedzy politologicznej, umożliwia skuteczniejsze uczestnictwo w życiu publicznym; dzięki niej w polityce daje się dostrzec  paradoksalny związek między tym, co osobiste, a tym co społeczne – politologia zgłębia tę osobliwość.

Redaktorzy

 

Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie powinny być obowiązkową lekturą dla każdego, kto zajmuje się lub w przyszłości zamierza się zająć badaniami i dydaktyką politologiczną. Zawierają ogromny ładunek wiedzy na temat stanu aktualnego politologii europejskiej jako dyscypliny akademickiej mającej długie tradycje, ale podlegającej nieustannej modernizacji, zgodnie ze zmianami jakie zachodzą w społeczeństwie i polityce. Praca stanowi całościowy i spójny tom stworzony przez grono autorów niemal z całej Europy. Pomysłodawcom i koordynatorom projektu z Uniwersytetu Jagiellońskiego udało się zainspirować i stworzyć prawdziwie europejski zespół badaczy. Czytelnik znajdzie tu rzetelny opis aktualnego stanu studiów politologicznych w większości państw europejskich. Znajdzie solidnie udokumentowane i uporządkowane w tabelach i wykresach informacje na temat liczebności studiów, oraz preferencji studentów dotyczących specjalizacji w ramach politologii. Książka pozwala zapoznać się z ofertą dydaktyczną i tematyką projektów badawczych prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich w Europie. Wszystkie zamieszczone w zbiorze opracowania zawierają nie tylko rzetelnie przygotowaną i czytelnie przedstawioną wiedzę o historii i stanie politologii w poszczególnych krajach, ale także cenne refleksje na temat przyszłości i sugestie zmian które mogą pomóc w przeprowadzeniu dyscypliny przez trudne dla nauk społecznych czasy, które w wielu krajach są już faktem, a w innych są dopiero spodziewane. (…) Praca będzie z pewnością przedmiotem zainteresowania politologów europejskich.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Andrzeja W. Jabłońskiego

Uniwersytet Wrocławski

Data opublikowania: 17.09.2015
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński