Konkurs Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Termin: 04.06.2014 - 30.09.2014
Kontakt: redakcja.pbw@abw.gov.pl

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród młodzieży i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Obszary tematyczne konkursu:

  • służby specjalne II RP,
  • rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych,
  • konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych,
  • bezpieczeństwo Polski w XXI wieku - zagrożenia i wyzwania przez pryzmat zadań ustawowych służb specjalnych,
  • służby specjalne państw NATO , UE i krajów sąsiedzkich RP - współdziałanie i historia,
  • obraz służb specjalnych w mediach - stereotypy i uprzedzenia,
  • służby specjalne w literaturze, sztuce i w filmie.

Do konkursu uczestnicy mogą zgłosić własną pracę licencjacką lub magisterską napisaną w języku polskim i obronioną na oceną bardzo dobrą w roku akademickim 2013/2014.

Prace powinny zostać przesłane w wersji papierowej i elektronicznej (mailowej) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia (plik do pobrania).

Do pracy powinny być dołączone opinie promotora/recenzentów i ich pisemna zgoda na wykorzystanie opinii/recenzji dla celów konkursu.

Prace powinny być przesłane na adres:

Gabinet Szefa ABW
00-993, Warszawa
ul. Rakowiecka 2a

z dopiskiem „KONKURS" na kopercie

e-mail: redakcja.pbw@abw.gov.pl

Prace należy przesłać do dnia 30 września 2014 roku / decyduje data stempla pocztowego.

Prace oceniać będzie Komitet Konkursowy wyłoniony przez Szefa ABW. Komitet wyłoni laureatów konkursu: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia, w terminie do 30 Listopada 2014 roku.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl, w ciągu 14 dni od momentu wyłonienia laureatów przez Komitet Konkursowy. Laureaci i ich macierzyste uczelnie otrzymają również pisemne powiadomienia.

Nagrody:

1.     nagroda finansowa - 3000 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego",

2.     nagroda finansowa - 2500 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego",

3.     nagroda finansowa - 2000 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego",

Wyróżnienia:

nagroda rzeczowa, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

Biorący udział w konkursie Szefa ABW musi oświadczyć, że wyraża zgodę na upowszechnienie treści zawartych w ich pracy dla celów promocji tematyki bezpieczeństwa państwa oraz dla celów służbowych ABW. Wyrażają również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych i mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data opublikowania: 31.05.2014
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki