Seminaria magisterskie i licencjackie

Seminaria magisterskie

Aktualne terminy wszystkich seminariów znajdują się w systemie USOS.

 

Seminaria magisterskie 2020/2021 sem. II

 

dr hab. Piotr Bajor - studia stacjonarne

Polityka zagraniczna RP, współczesne stosunki międzynarodowe;

obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych;

konflikty i bezpieczeństwo międzynarodowe.

 

prof. dr hab. Marek Bankowicz - studia stacjonarne (kontynuacja II sem.)

Współczesne systemy polityczne.

 

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki - studia stacjonarne

Polska myśl polityczna XVI-XIX w. Kultury i cywilizacje. Filozofie społeczne Wschodu – Indie, Chiny i Japonia. Procesy modernizacji. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

 

dr hab. Piotr Borowiec, prof.UJ - studia stacjonarne

Współczesna polityka polska, socjologia polityki, metodologia badań politologicznych, teoria polityki.

 

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek - studia stacjonarne i niestacjonarne

Problematyka  współczesnych transformacji politycznych ze szczególnym uwzględnieniem państw bałkańskich (w tym pojugosłowiańskich)

 

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Idee polityczne współczesnego świata; Historia myśli politycznej; Polska scena polityczna; Niemiecka myśl polityczna; Bieżące problemy bezpieczeństwa.

 

dr hab. Marek Czajkowski, prof.UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie. Bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze militarnym i w wymiarze technologicznym. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Strategia i polityka militarna krajów świata

 

dr hab. Paweł Frankowski, prof.UJ - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej, Dyplomacja uczestników subnarodowych. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. Systemy federalne. Problemy globalizacji, Teorie stosunków międzynarodowych.

 

dr hab. Aleksander Głogowski, prof.UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej, Stosunki międzynarodowe w Azji i Oceanii, Bezpieczeństwo międzynarodowe, zagadnienia wojskowości, policja w II i III RP- studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

dr hab. Olgierd Grott, prof.UJ - studia stacjonarne

Polska myśl polityczna. Doktryny polityczne. Historia polityczna Polski i świata. Bezpieczeństwo i obronność.

 

prof. dr hab. Artur Gruszczak - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie. Bezpieczeństwo transatlantyckie i rola NATO. Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej. Współpraca wywiadowcza w wymiarze europejskim i międzynarodowym.

 

dr hab. Łukasz Jakubiak - studia stacjonarne

Konstytucjonalizm, systemy polityczne współczesnych państw, ustrojowe podstawy bezpieczeństwa państwa, polityka zagraniczna państwa z perspektywy instytucjonalnej

 

dr hab. Agnieszka Kastory, prof.UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityczne i międzynarodowe państw europejskich.

 

dr hab. Piotr Kimla,prof.UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia myśli politycznej i strategicznej; Realizm polityczny w Polsce i na świecie; Współczesne problemy polityczne; Nauka społeczna Kościoła.

 

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo, prof.UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesna myśl polityczna, doktryny polityczne, niedemokratyczne systemy  władzy, bezpieczeństwo państwa oraz zagrożenia i wyzwania współczesności

 

prof. dr hab. Robert Kłosowicz- studia stacjonarne

Afryka we współczesnym świecie. Polityka zagraniczna USA. Historia stosunków międzynarodowych.  Konflikty zbrojne we współczesnym świecie 

 

dr hab. Mirella Korzeniewska–Wiszniewska - studia stacjonarne

Zagrożenia bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, Konflikty etniczne i religijne, Separatyzmy, Transformacje w Europie po 1989 r.

 

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ - studia stacjonarne

Partie polityczne w Polsce i na świecie, frakcje w PE, europartie; współczesne systemy polityczne; współczesna polska polityka

 

dr hab. inż. Bogdan Kosowski, prof. UJ - studia stacjonarne

1. Słabe i mocne strony systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.

2. Analiza funkcjonowania sytemu zarządzania kryzysowego w państwach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chin.

3. Słabe i mocne strony ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

4. Analiza funkcjonowania sytemu ochrony infrastruktury krytycznej w Państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych.

5. Wykorzystanie technicznych środków wspomagania decyzji w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

6. Wpływ migracji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państw Unii Europejskiej.

7. Analiza metod hierarchizacji zagrożeń w aspekcie tworzenia planów sytemu zarządzania kryzysowego.

8. Analiza współpracy i współdziałania instytucjonalnego podmiotów bezpieczeństwa w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

9. Rola instytucji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego.

10. Krajowy System Ratowniczo -Gaśniczy jako baza reagowania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

11. Analiza współdziałania międzynarodowego w systemie zarządzania kryzysowego.

12. Analiza współpracy cywilno-wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

13.Wpływ komunikowania na sprawność i efektywność reagowania w sytuacjach kryzysowych.

14.Wykorzystanie stanów nadzwyczajnych do minimalizacji strat w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

15. Edukacja jako narzędzie minimalizujące straty w przypadku sytuacji kryzysowych.

 

 

 

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe – aspekty: polityczne, militarne, społeczne; międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne; strategia bezpieczeństwa wybranych państw i organizacji międzynarodowych; polityka bezpieczeństwa państwa; polityka zbrojeniowa organizacji międzynarodowych i podmiotów państwowych; nowoczesne technologie i systemy uzbrojenia; historia bezpieczeństwa (w tym: wojen i wojskowości, wybranych grup dyspozycyjnych); edukacja dla bezpieczeństwa; konflikty zbrojne (wymiar narodowy/międzynarodowy).

 

prof. dr hab. Grzegorz Mazur - studia stacjonarne

Problemy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w XX i XXI wieku. Problematyka służb specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem polskich służb specjalnych w XX i XXI wieku. Problematyka armii poszczególnych krajów. Polityka historyczna wybranych państw europejskich. Polska polityka zagraniczna. Historia Polski i powszechna XX i XXI wieku. Emigracja polska w XX wieku

 

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ - studia stacjonarne

Historia myśli politycznej i filozofia polityki, w tym przede wszystkim teoria i praktyka demokracji, społeczeństwo obywatelskie, polska i zachodnia tradycja republikańska, wielokulturowość, problemy globalne, demokratyzacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

 

dr hab. Dominik Sieklucki, prof.UJ - studia stacjonarne

Systemy polityczne, administracja publiczna i samorząd terytorialny.

 

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka- studia stacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej.  

 

prof. dr hab. Barbara Stoczewska - studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia doktryn politycznych i prawnych, prawa człowieka, zagadnienia narodowościowe oraz mniejszości narodowe.

 

prof. dr hab. Krzysztof Szczerski

Problematyka seminarium dotyczyć będzie zagadnień współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii integracji europejskiej.

 

prof. dr hab. Bogdan Szlachta- studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia myśli politycznej. Główne problemy współczesności.

 

dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, problematyka doktrynalna. Historia myśli politycznej.

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz - studia stacjonarne

Geografia polityczna, geopolityka i geostrategia

 

prof. dr hab. Janusz Węc - studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska, reforma ustrojowa Unii Europejskiej, procesy integracyjne na świecie, europejskie i pozaeuropejskie organizacje międzynarodowe zajmujące się tematyką gospodarczą, teoria stosunków międzynarodowych, stosunki polsko-niemieckie. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, Relacje NATO-UE, Bezpieczeństwo międzynarodowe.

 

dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne systemy polityczne. Federalim i ustroje federalne. Powszechna historia ustrojów państwowych. Polityka i ustrój państw anglosaskich (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia).

 

 

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie 2020/21 sem. II

 

 

 

dr Agnieszka Czubik - studia stacjonarne

Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Ochrona praw człowieka w Europie (Rada Europy, Unia Europejska oraz pozostałe organizacje międzynarodowe rządowe i pozarządowe), Ochrona praw człowieka w Polsce i poszczególnych krajach, Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych, Funkcjonowanie i orzecznictwo międzynarodowych trybunałów, Prawo międzynarodowe publiczne, Organizacje międzynarodowe (międzyrządowe i pozarządowe), Ochrona danych osobowych w Polsce i w  Unii Europejskiej, Prawo do prywatności w Polsce, Stanach Zjednoczonych i pozostałych systemach prawa krajowego, Międzynarodowa ochrona prawa do prywatności, funkcjonariusz międzynarodowy - status i kompetencje, Praca w organizacjach międzynarodowych.

 

 

 

 

dr Zbigniew Czubiński - nieuruchomione w roku akademickim 2020/2021

 

Stosunki i prawo dyplomatyczne, międzynarodowy ruch osobowy i prawo konsularne, metody rozstrzygania sporów międzynarodowych, problemy gospodarcze UE, prawo UE
 

 

 

dr Michał Dulak - studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska, polityki Unii Europejskiej, krajowa koordynacja polityk europejskich, polska polityka europejska, parlamenty narodowe w Unii Europejskiej, regiony w Unii Europejskiej, polityczne i gospodarcze procesy integracji regionalnej na świecie, samorząd terytorialny – ustrój i polityki publiczne, zarządzanie kryzysowe w czasie pandemii COVID-19.

 

dr Dominika Dziwisz - studia stacjonarne

Szeroko pojęte bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, w tym m. in. zagadnienia cyberwojny, prywatności w Internecie, polityki cyberbezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych, wykorzystania nowoczesnych technologii we współczesnych konfliktach międzynarodowych, zagrożenia demokracji w Internecie.

 

dr Wiktor Hebda - studia stacjonarne i niestacjonarne

Polityka oraz bezpieczeństwo energetyczne na przełomie XX i XXI wieku (studia stacjonarne/niestacjonarne); Polityka wewnętrzna oraz zagraniczna państw Europy Środkowej oraz państw pojugosłowiańskich.

 

dr Adam Kirpsza - studia stacjonarne

 

1. Unia Europejska
2. Prawo międzynarodowe
3. Analiza statystyczna zjawisk międzynarodowych i politycznych
4. Polityki publiczne
4. Teoria i metodologia stosunków międzynarodowych
5. Politologia aplikacyjna (przygotowanie projektów badawczych możliwych do wdrożenia w praktyce)
 
 

 

 

dr Mateusz Kolaszyński - studia stacjonarne

Służby specjalne i policyjne w Polsce i na świecie;

System bezpieczeństwa narodowego;

Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa narodowego

Prywatyzacja bezpieczeństwa w Polsce;

Decentralizacja bezpieczeństwa.

 

 

dr Renata Król- Mazur - studia stacjonarne

Politologia religii, Religia w stosunkach międzynarodowych, Konflikty etniczne, wyznaniowe, Problematyka bezpieczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i krajów poradzieckich, jak też bezpieczeństwa kulturowego), Pamieć i polityka historyczna, Stosunki międzynarodowe - ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i krajów poradzieckich, Region Kaukazu i jego problemy  (polityka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo), Polska myśl polityczna, Katolicka nauka społeczna, Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i świecie,
Historia Polski i powszechna.

 

 

dr Bartosz Kwieciński - studia stacjonarne -nieuruchomione w roku akademickim 2020/2021

Media i narracje audiowizualne jako instrumenty kształtowania się światopoglądu społeczno-politycznego we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego. Trajektorie dyskursu propagandowego, sugestie podprogowe, inspiracje historyczne i współczesne modele uzyskiwania wpływu.

 

dr Ireneusz Maj -studia stacjonarne - nie uruchomione w roku akademickim 2020/2021

Zagadnienia z polskiej polityki wschodniej, bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych i historii politycznej

  

dr Agnieszka Nitszke  - studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska: geneza i ewolucja procesu integracji europejskiej; Unia Europejska: system instytucjonalny, reformy UE, polityki europejskie; Procesy integracyjne na świecie: współpraca polityczna i gospodarcza w różnych regionach świata; współpraca między pozaeuropejskimi ugrupowaniami integracyjnymi z UE; Partie i systemy partyjne w państwach członkowskich UE oraz na poziomie europejskim. 

 

dr Arkadiusz Nyzio - studia stacjonarne i niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski (zwłaszcza służby policyjne i specjalne), historia polityczna Polski XX wieku, polityka i bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym

 

dr Marta Polaczek-Bigaj - studia stacjonarne- nieuruchomione w roku akademickim 2020/2021

1. Historia ustroju Polski XX w.

2. RSW Prasa Książka Ruch - jej historia i rola w polskim systemie prasowym

3. Wolność mediów w Polsce i na świecie

4. Transformacja systemu mediów w Polsce 1945 - 2020

5. Cyberterroryzm - przyczyny i zagrożenia.

 

dr Błażej Sajduk   - studia stacjonarne i niestacjonarne

Problematyka współczesnego  świata, bezpieczeństwo narodowe, nowoczesne technologie, metodologia i analiza politologiczna

 

dr Jacek Sokołowski - studia stacjonarne-nieuruchomione w roku akademickim 2020/2021

Stanowienie prawa w Polsce. Polityczne aspekty stosowania prawa.

 

dr Paweł Ścigaj - studia stacjonarne

Psychologia i socjologia polityki, psychologia i socjologia bezpieczeństwa, komunikacja polityczna 

 

dr Olesia Tkachuk - studia stacjonarne - nieuruchomione w roku akademickim 2020/2021

 

Rozwój integracji europejskiej, system instytucjonalny Unii Europejskiej; Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE; Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE; Europejska Polityka Sąsiedztwa; Partnerstwo Wschodnie (ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między Unią Europejską a Ukrainą, Gruzją oraz Mołdawią); Rozwój współpracy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską; polityka zagraniczna Rosji i  Ukrainy; Procesy integracyjne na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju współpracy wielostronnej na obszarze poradzieckim.

 

dr hab. Rafał Wordliczek studia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe w zachodniej hemisferze; historia i współczesność stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie; stosunki transatlantyckie; polityka zagraniczna RP - historia i współczesność. 

 

 

dr Rafał Woźnica - studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia powszechna XX w., transnarodowa przestępczość zorganizowana, współczesne problemy polityki międzynarodowej, transformacje polityczne w Europie.

 

 


dr Beata Zając - studia stacjonarne

Analiza różnorodnych przejawów dyskursu medialnego

Medialne obrazy świata (osób, instytucji, zjawisk, wydarzeń itd.)

Język mediów, Język polityki, Perswazyjne wymiary dyskursu.

 

dr Jakub Żurawski - studia stacjonarne - nieuruchomione w roku akademickim 2020/2021

1. Komunikowanie polityczne w Polsce i na świecie: kampanie wyborcze, marketing polityczny, media w kampaniach wyborczych, internet w kampaniach wyborczych, strategie wyborcze, reklama polityczna, polityczne PR, propaganda polityczna współcześnie i w przeszłości...

2. Media i polityka w Polsce i na świecie: dziennikarstwo polityczne, publicystyka polityczna, mediatyzacja polityki, systemy medialne w Polsce i na świecie, dziennikarze i politycy; media bias...

3. Demokracja elektroniczna w Polsce: cyberdemokracja, e-demokracja, e-voting, e-aktywizm, hacktywizm, e-mobilizacja, partie polityczne w dobie demokracji elektronicznej, polityka w cyberprzestrzeni, komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni, zagrożenia w dobie e-demokracji, społeczeństwo cyfrowe a polityka; ruchy społeczne w internecie...

4. Cyfryzacja państwa: cyfryzacja administracji, polityka państwa w kwestiach społeczeństwa informacyjnego, polityki publiczne w dziedzinie cyfryzacji, szerokopasmowości, informatyzacji, e-usług...

Oraz inne termaty związane z komuikowaniem i mediami oraz polityką.

 

 

 

Informacje

  • Terminy seminariów (jeśli nie podano tutaj) można znaleźć w ogłoszeniach oraz w USOSie.

 

  • Niektóre seminaria prowadzone są tylko dla studiów stacjonarnych.

 

  • Maksymalna liczba studentów zapisana na jedno seminarium to 10.

 

  • Minimalna liczba studentów do uruchomienia seminarium to 8.