Sprawozdanie z Konferencji "Macedonia: oblicza konfliktów w XX i XXI wieku. Historia – polityka – język – kultura – media"

Dnia 12-13 czerwca 2013 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Macedonia: oblicza konfliktów w XX i XXI wieku. Historia – polityka – język – kultura – media. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy: Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Instytutu Historii UJ, Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności.

Obrady konferencyjne poprzedziło posiedzenie Komisji Środkowoeuropejskiej PAU. W budynku przy ul. Sławkowskiej swoje referaty wygłosili goście z Macedonii: prof. Dragi Georgiev i Maria Pandevska. Po wystąpieniach zgromadzeni goście przystąpili do dyskusji.

Następnego dnia, tj. 12 czerwca 2013 r., w Sali im. M. Bobrzyńskiego w Collegium Maius o godz. 9:00 miało miejsce uroczyste otwarcie konferencji z udziałem: dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prof. dr hab. Bogdana Szlachty, dyrektora Instytutu Politologii UP, prof. dr hab. Andrzej Jaeschke oraz wiceprzewodniczącej Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, prof. dr hab. Ireny Stawowy-Kawki. Profesorowie przywitali przybyłych prelegentów i gości. Pierwsza sesja plenarna nosiła nazwę „Historia". Podczas niej zaprezentowano dziewięć referatów. Po ich zakończeniu zebrani goście mogli zadawać pytania oraz uczestniczyć w dyskusji. Obrady były kontynuowane po przerwie obiadowej o godz. 15:00 podczas drugiej sesji roboczej pt. „Religia, kultura i język". Moderatorem sesji był prof. dr hab. Maciej Kawka. Podczas tych obrad głos zabrało również dziewięciu prelegentów. Równolegle w Sali Posiedzeń Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ odbywały się obrady sekcji pt. „ Historia i polityka". Tam swoje wystąpienia wygłosiło jedenastu gości.

Całodniowe obrady i dyskusje zamknął uroczysty bankiet, który miał miejsce w budynku Collegium Novum. W imieniu władz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ gości powitał dr Paweł Ścigaj, natomiast ze strony macedońskiej słowa swojego uznania wyraził prof. Dragi Georgiew – dyrektor  Instytutu Historii w Skopiu.

Drugi dzień obrad miał miejsce w Małej Auli PAU. Obrady rozpoczęte o godz. 9:00 otworzył panel pt. „Historia i polityka". Swoje wystąpienia zaprezentowało jedenastu gości. Po ich   zakończeniu oraz dyskusji nastąpiło uroczyste podsumowanie i zamknięcie konferencji. W imieniu organizatorów podziękowania za wygłoszone referaty i uczestnictwo w obradach konferencji złożyła prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka.

Podczas tego wydarzenia łącznie wystąpiło trzydziestu ośmiu profesorów, doktorów i doktorantów z głównych ośrodków naukowych w Polsce i Macedonii. Celem konferencji było zaprezentowanie wieloaspektowego obraz dyskursu politycznego wokół kwestii macedońskiej. Chociaż zainteresowania naukowe prelegentów były różnorodne, zdołali oni połączyć je z problematyką współczesnej Macedonii. Interdyscyplinarny charakter konferencji ukazał możliwość wielopłaszczyznowego ujęcia tematu, a także stał się przestrzenią do konfrontacji poglądów i doświadczeń specjalistów z różnych obszarów wiedzy.

Planowane jest wydanie tomu pokonferencyjnego.

 

Sprawozdanie przygotowały:

Katarzyna Fijołek i Katarzyna Kropiak

z Katedry Historii Współczesnej INPiSM UJ

Data publikacji: 24.09.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński