Konferencja "60 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. Ustrój – doktryny – partie"

5 października 2018 roku w Collegium Maius odbyła się konferencja naukowa pt. 60 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. Ustrój – doktryny – partie. Konferencja –  objęta patronatami honorowymi Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ambasady Francji w Polsce – została zorganizowana przez Katedrę Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych UJ we współpracy naukowej z Zakładem Historii Myśli i Ruchów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedrą Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydarzenie otworzyła dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, kierownik Katedry Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych, która przywitała uczestników i podziękowała za przybycie. Głos zabrał również Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Zdzisław Mach, który w swoim przemówieniu wyraził zadowolenie z inicjatywy zorganizowania konferencji, a także podkreślił znaczenie wydarzeń, które mają na celu nie tylko podejmowanie tematów powiązanych z tematyką konstytucjonalizmu, ustrojów państwowych czy partii politycznych, ale także wzmacnianie współpracy akademickiej.

W trakcie oficjalnego powitania, głos zabrali również Konsul Generalny Francji w Krakowie, Pan Frédéric de Touchet oraz przedstawiciel Ambasady RP we Francji, dr Andrzej Stolarek, który odczytał list skierowany do organizatorów i uczestników konferencji przez Ambasadora RP we Francji, dr. hab. Tomasza Młynarskiego, prof. UJ.

Po otwarciu konferencji miały miejsce obrady plenarne, obejmujące dwa wystąpienia. Pierwsze z nich – wygłoszone przez prof. dr hab. Adama Jamroza – dotyczyło charakteru Konstytucji V Republiki Francuskiej oraz istoty jej późniejszych nowelizacji. Drugi prelegent – dr hab. Kazimierz M. Ujazdowski, prof. UŁ – przedstawił referat traktujący o wariantach V Republiki Francuskiej, w kontekście trwałości i zmiany.

W ramach konferencji odbyły się trzy panele. W pierwszym z nich udział wzięli: dr hab. Tomasz Wieciech (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Anna Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr hab. Ewa Popławska, prof. INP PAN. Wystąpienia prelegentów dotyczyły ustrojowych uwarunkowań polityki zagranicznej w V Republice, funkcjonowania partii politycznych w reżimie semiprezydenckim i ich konsekwencji dla współczesnej francuskiej sceny politycznej oraz koncepcji, programu reform oraz ich realizacji przez Emmanuela Macrona.

W drugim panelu udział wzięli: dr Izolda Bokszczanin (Uniwersytet Warszawski), dr Łukasz Jakubiak (Uniwersytet Jagielloński), dr Radosław Puchta (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Anna Chmielarz-Grochal (Uniwersytet Łódzki). Zaprezentowane referaty koncertowały się wokół zagadnień dotyczących zmian modelu demokracji lokalnej, elementów prezydencjalizmu w ustroju V Republiki Francuskiej, kontroli władzy politycznej przez władzę sądowniczą we francuskim systemie ustrojowym oraz ewolucji modelu kontroli konstytucyjności ustaw.

Prelegentami w trzecim, zamykającym konferencję panelu byli: dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł (Uniwersytet Jagielloński), dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka (Uniwersytet Jagielloński), dr Dariusz Stolicki (Uniwersytet Jagielloński) oraz mgr Marta Cimke (Uniwersytet Jagielloński). Zaprezentowane wystąpienia dotyczyły zagadnień francuskich partii politycznych, kierunków debaty publicznej dotyczącej zasady laickości oraz sposobu wyznaczania granic okręgów wyborczych w wyborach do Zgromadzenia Narodowego.

Swoją obecnością organizatorów i uczestników konferencji zaszczyli między innymi Dziekan WSMiP prof. dr hab. Bogdan Szlachta oraz prof. dr hab. Andrzej Zięba, wieloletni Kierownik Katedry Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych.

Marta Cimke

fot. Mateusz Kolaszyński
Data publikacji: 13.10.2018
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki