„Media a polityka - między informacją i kreacją", Kraków 13-14.11.2012 r.

Zorganizowana przez Zakład Dziennikarstwa INPiSM UJ konferencja naukowa zgromadziła znakomite grono badaczy mediów i komunikacji politycznej, reprezentujących uznane ośrodki naukowe z całego kraju. Dwudniowe obrady odbywały się m.in. w salach Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W połowie listopada gościliśmy liczne grono badaczy mediów, komunikowania politycznego, prawa środków masowego przekazu, politologów i kulturoznawców. Mieliśmy możliwość wymieniać poglądy, dyskutować i spierać się z naukowcami m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Politechniki Koszalińskiej oraz oczywiście kilku jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzień pierwszy, przeznaczony na sesję plenarną, rozpoczął się przywitaniem gości i uczestników konferencji przez Dyrektora ds. dydaktycznych INPiSM dr Pawła Ścigaja oraz Kierownika Zakładu Dziennikarstwa dr hab. Krystynę Daniel, prof. UJ.

Wygłoszone w trakcie obrad wystąpienia wskazywały na ogromną różnorodność zjawisk, będących w polu zainteresowań badaczy zajmujących relacjami pomiędzy światem mediów i światem polityki. Można było zatem wysłuchać zarówno referatu dr hab. Andrzeja Kozieła z Uniwersytetu Warszawskiego poświęconego technikom manipulacji w mediach, wystąpienia prof. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk z UJK w Kielcach, badającej znaczenie mediów polskiej emigracji w Londynie, jak również wykładu dr Macieja Miżejewskiego z UJ, który starał się na przykładzie Włoch wykazać złożoność powiązań między interesami polityków, a sposobem zorganizowania i stopniem niezależności mediów publicznych.

Druga część sesji plenarnej została zdominowana przez problematyką prawniczą, począwszy od wystąpienia prof. Krystyny Daniel, poruszającej problem konstruowanego przez media wizerunku sądów w Polsce. Ponadto wygłoszone referaty dotyczyły kwestii odpowiedzialności za słowo, w kontekście wykorzystywanych gatunków dziennikarskich, czy prawnokranych ograniczeń wolności środków masowego przekazu.

Obrady w drugim dniu odbywały się w dwóch sekcjach tematycznych. Pierwsza poświęcona była zagadnieniom języka polityki i języka mediów opisujących rzeczywistość polityczną, w tym problematyce retoryki politycznej, technikom erystycznym w debatach politycznych, politycznemu dyskursowi w mediach. Referenci sekcji drugiej skupili się przede wszystkim na spektakularności współczesnej komunikacji politycznej, w tym kreowaniu wizerunków politycznych oraz coraz szerszym wykorzystywaniu dla celów promocji politycznej tzw. nowych mediów. Prócz tego wystąpienia dotyczyły także zmian politycznych, jak również nad kondycją zawodu dziennikarskiego.

Już wkrótce ukaże się obszerna publikacja prezentująca wyniki prowadzonych przez uczestników konferencji badań.

Data publikacji: 16.12.2012
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki