Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Bogdan Szlachta

prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, absolwent studiów prawniczych i filozoficznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr i dr hab. nauk prawnych, prof. nauk humanistycznych, profesor zwyczajny UJ oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Katedry Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Pełnione funkcje (wybór):

 • członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej (Kraków 2000-)
 • redaktor naczelny „Biuletynu Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu” (2001-2002);
 • Dyrektor Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu (2001-2004);
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (2002-2005);
 • redaktor naczelny „Politei. Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ” (2004-);
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskie Radio Kraków S.A. (2006-2009);
 • Kierownik Katedry Filozofii Polityki UJ (2006-);
 • członek Kapituły Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników (od 6 IV 2008 r.);
 • Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2008-2016);
 • członek Rady Naukowej Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej realizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP (III-IV.2010);
 • członek Rady Programowej Warsaw Enterprise Institute (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców) (2012-);
 • członek Executive Committee Human Rights Education International. A World Federation of Human Rights Education Organisations (2013-);
 • członek Rady Naukowej Fondazione „Novae Terrae” (2014-);
 • Member of the Jury of the Leszek Kołakowski Honorary Scholarship (2014-);
 • Pełnomocnik Rektora UJ ds. Akademii Artes Liberales (2015-);
 • członek Trybunału Stanu (2015-);
 • członek Komitetu Nauk Politycznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2015-2018 (2015-);
 • członek powołanego przez Marszałka Sejmu RP Zespołu Ekspertów ds. Problematyki Trybunału Konstytucyjnego (2016);

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 1. Polskie Towarzystwo Filozoficzne;
 2. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych;
 3. Polskie Towarzystwo Historyczne, Komisja Historii Myśli Społecznej i Politycznej;
 4. Europejska Akademia Nauk, Humanistyki i Literatury Academia Europaea (Londyn).

Aktualnie prowadzone badania:

 • współczesne dyskusje prowadzone w ramach filozofii polityki;
 • stosunki państwo-Kościół w zachodniej myśli politycznej;
 • współczesne spory o demokrację;
 • suwerenność – ujęcia dawne i współczesne.

Publikacje

Książki

 1. Ład - Kościół - Naród. Filozofia i myśl polityczna polskich ultramontanów w latach 1834-1883, Wydawnictwo Aureus, seria Ośrodek Myśli Politycznej: Kraków 1996;
 2. Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Wydawnictwo Dante Ararat: Kraków-Warszawa 1998;
 3. Z dziejów polskiego konserwatyzmu, Wydawnictwo Dante Ararat: Kraków 2000;
 4. Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku, Wydawnictwo UJ, seria Ośrodka Myśli Politycznej: Kraków 2000;
 5. Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów, Księgarnia Akademicka, seria Ośrodka Myśli Politycznej: Kraków 2001;
 6. Konstytucjonalizm czy absolutyzm? Szkice z francuskiej myśli politycznej XVI wieku, Księgarnia Akademicka, seria Ośrodka Myśli Politycznej: Kraków 2005;
 7. Monarchia prawa? Angielska myśl polityczna doby Tudorów, Księgarnia Akademicka, seria Ośrodka Myśli Politycznej oraz seria Societas, Kraków 2007;
 8. Wokół katolickiej myśli politycznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007;
 9. Encyklopedia polityczna, t. I: Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne: Radom 2007 (wraz z Jackiem Bartyzelem i Adamem Wielomskim);
 10. Szkice o konserwatyzmie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008;
 11. Idee i ideologie we współczesnym świecie, Seria „Wielkie tematy”, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 2008 (wraz z Kazimierzem Dziubką i Lechem M. Nijakowskim);
 12. Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema, Vilniaus universitetas, Vilnius 2011 (wraz V. Radzvilasem, J. Dementaviciusem, A. Eidintasem, A. Jokubaitisem i S. Merkinaite);
 13. Faktyczność, normatywność, wielokulturowość. Szkice filozoficzno-polityczne, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012;
 14. Szkice z historii myśli politycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014;

Książki pod redakcją

 1. Władza, wolność, prawo. Wybór tekstów z historii doktryn politycznych dla studiujących prawo, nauki polityczne i filozofię, red. naukowa i praca w zespole, Wydawnictwo Aureus, Kraków 1994;
 2. Naród, państwo, władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię, red. naukowa (wespół z A. Dudkiem) i praca w zespole, Wydawnictwo Aureus, Kraków 1996;
 3. Historia doktryn politycznych i prawnych. Wybór źródeł, red. naukowa i praca w zespole, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1997;
 4. Myśl polityczna, red. naukowa i praca w zespole, Wydawnictwo scriptum, Kraków 2000;
 5. Filozofia, red. naukowa i praca w zespole, Wydawnictwo scriptum, Kraków 2000;
 6. Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne, wstęp i redakcja naukowa, Ośrodek Myśli Politycznej-Księgarnia Akademicka, Kraków 2000;
 7. wybór tekstów źródłowych pomieszczonych jako Aneks [w:] Państwo jako wyzwanie, red. A. Rzegocki, Ośrodek Myśli Politycznej-Księgarnia Akademicka, Kraków 2000;
 8. Polish Anticommunism. Intellectual Traditions, wstęp i redakcja naukowa, Ośrodek Myśli Politycznej-Księgarnia Akademicka, Cracow 2001;
 9. Państwo i prawo w polskiej myśli konserwatywnej do 1939 roku. Antologia myśli prawno-ustrojowej polskich konserwatystów, wstęp, wybór i przypisy; Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002;
 10. Polish Perspectives on Communism. An Anthology, Lexington Books: Lanham Ma 2003;
 11. Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych, Wydawnictwo Dante, Kraków 2003 (red. i wstęp wraz z Dorotą Pietrzyk-Reeves)redakcja i przypisy [w:] Stanisław Tarnowski, Pisarze polityczni XVI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 12. redakcja i przypisy [w:] Stanisław Koźmian, Bezkarność. Wybór pism, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 13. redakcja i przypisy [w:] Obiektywna podstawa prawa. Wybór pism, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 14. red. naukowa Słownika społecznego, Wydawnict1wo WAM: Kraków 2004 (1714 s.) - Krakowska Książka Miesiąca (kwiecień 2005 r.);
 15. redakcja i wstęp (wraz z M. Zakrzewskim), [w:] Kazimierz W. Kumaniecki, W poszukiwaniu suwerena, Kraków 2006 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 16. redakcja i wstęp (wraz z E. Hajdasz), [w:] Jan Koźmian, Dwa bałwochwalstwa, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2007 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 17. Doktryny – historia – władza. Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Kozubowi-Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Kraków 2009 (red. wraz z A. Citkowską-Kimlą i M. Kiwior-Filo);
 18. redakcja i wstęp, [w:] Hieronim Kajsiewicz, O duchu rewolucyjnym. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 19. Polska XX wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010 (współred. wraz z W. Kozubem-Ciembroniewiczem);
 20. Totalitaryzmy XX wieku. Idee-instytucje-interpretacje, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010 (współred. wraz z W. Kozubem-Ciembroniewiczem, H. Kowalską-Stus i M. Kiwior-Filo);
 21. Myśl i polityka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, Oficyna Wydawnicza AFM i Wydawnictwo UJ, t. I-III, Kraków 2011;
 22. redakcja i wstęp, [w:] Stanisław Tarnowski, Królowa opinia. Wybór pism, OMP: Kraków 2011 (seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”);
 23. red. (wraz z M. Baczkowskim, T. Gąsowskim, A. Nowakiem i Z. Piechem) i wstęp (Historycy, filozofowie, prawnicy, t. I, s. 9-12) Widziane z zewnątrz, I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2011, t.-II (nie wykazane w 2011);
 24. redakcja i wstęp, [w:] Maciej Starzewski, Demokracja i totalizm. Wybór pism, OMP, Kraków 2012, seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”;
 25. redakcja i wstęp, [w:] Franciszek Kasparek, Aforyzmy o postępie i wolności. Wybór pism, OMP, Kraków 2013, seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”;
 26. redakcja i wstęp (wraz z Rafałem Olszowskim), [w:] Edmund Burke, O duchu i naturze rewolucji. Wybór pism, OMP: Kraków, b.r.w. [2012];
 27. współredakcja (wraz z pięcioma innymi osobami) serii wydawniczej „Collana di storia delle élites europee del XIX secolo”, Rubettino, Roma 2011-;
 28. Współczesne doktryny polityczne i prawne. Twórcy – idee – interpretacje. Podręcznik akademicki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012 (współredakcja, wraz z W. Kozubem-Ciembroniewiczem, A. Citkowską-Kimlą i M. Kiwior-Filo)
 29. Cennosti w politikie. Opyt Polszi i Rossii, Kraków 2013 (współredakcja, wraz z A. Jach);
 30. redakcja i wstęp, [w:] J.B. Oczapowski, Władza i państwo. Wybór pism, OMP, Kraków 2013, seria „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”;
 31. Dylematy strategiczne XXI wieku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013 (współredakcja, wraz z R. Kłosowiczem i J.J. Węcem);
 32. Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflexions on Human Rights Education, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013 (współredakcja, wraz z K. Mazurem i P. Musiewiczem);
 33. Del Autoritarismo a la Democracia. La Experiencia Polaca, Buenos Aires 2014;
 34. Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku, Kraków 2015 (współredakcja, wraz z R. Łatką).

 

Nadto 51 artykułów w czasopismach naukowych i 427 rozdziałów w publikacjach zbiorowych, a także redagowanie pięciu serii wydawniczych oraz 11 antologii (styczeń 2017 r.)

Członkostwo w komitetach redakcyjnych

 1. współredaktor serii wydawniczej „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej” (zespół pięcioosobowy), Ośrodek Myśli Politycznej lub Księgarnia Akademicka, Kraków 2000-;
 2. redaktor serii wydawniczej „Societas”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006-;
 3. członek Komitetu Naukowego (Comitato Scientifico) włoskiego pisma „Sindicalismo. Rivista di studi sulla rappresentanza del lavoro nella societá globale” (Rzym, od X.2007 r.);
 4. członek Komitetu Naukowego „Encyklopedii politycznej” (wraz z J. Bartyzelem i A. Wielomskim);
 5. członek Steering Commitee międzynarodowego konsorcjum realizującego program badawczy Le élites europee del XIX secolo. L’accesso ai processi di formazione delle decisioni politiche, economiche e sociali (oraz współprzewodniczący Komitetu ds. Wydawniczych);
 6. członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Forum Prawnicze” (Warszawa, od VI.2008 r.);
 7. członek Rady Programowej „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K Politologia” (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od X.2008 r.);
 8. członek Rady Naukowej „Krakowskiego Pisma Kresowego” (Księgarnia Akademicka, Kraków, od 2009 r.);
 9. członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Ars Administrandi” (Państwowy Uniwersytet w Permie, Federacja Rosyjska; od 2009 r.);
 10. współredaktor serii wydawniczej „Collana di storia delle élites europee del XIX secolo”, Rubettino, Roma 2011-;
 11. członek Zespołu Redakcyjnego pisma „Horyzonty Polityki” (Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie, od XI. 2010 r.);
 12. członek Komitetu Redakcyjnego „Studia Politologica Polono-Ukrainica” (Żytomierz-Kijów-Kraków) (polsko-ukraińskie czasopismo współwydawane przez PAU w Krakowie; od XII. 2010 r.);
 13. członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Collana di storia delle élites europee del XIX secolo” (Rzym, od czerwca 2010 r.);
 14. członek Rady Programowej pisma „Acta Politica” (Uniwersytet Szczeciński; od XII.2011 r.);
 15. członek Editorial Board „Baltic Journal of Political Science” (Vilnius University, Lithuania; od I.2012 r.);
 16. członek Rady Programowej kwartalnika „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; od marca 2013 r.);
 17. członek Editorial Board of “The Polish Journal of Political Science” (pismo on line, od maja 2014 r.);
 18. członek Komitetu Redakcyjnego “Przeglądu Sejmowego” (odpowiedzialny za dział “Myśl polityczna i debata publiczna”; od listopada 2015 r.);
 19. członek Editorial Board pisma Instytutu Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie “Actual Problems of International Relations” (od czerwca 2016 r.);
 20. członek Rady Naukowej czasopisma Instytutu Pamięci Narodowej “Pamięć I Sprawiedliwość” (od stycznia 2017 r.)

Granty

 1. grant zespołowy MNiSW „Słownik historii doktryn politycznych”
 2. grant indywidualny MNiSW „Angielska myśl polityczna epoki Tudorów”: projekt badawczy własny Nr 1 H01G 040 28
 3. grant promotorski MNiSW Ład i państwo. Główne koncepcje polityczne i prawne szkockiego Oświecenia (mgr Rafał Lis)
 4. grant promotorski MNiSW Szkoła myślenia politycznego Leo Straussa (mgr Paweł Armada)
 5. grant promotorski MNiSW Myśl polityczna przywódców ruchu oksfordzkiego z lat 1833-1845 (mgr Piotr Musiewicz)
 6. grant promotorski MNiSW Nowoczesność i nihilizm. Wokół myśli politycznej Karla Löwitha (mgr Arkadiusz Górnisiewicz)
 7. grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 1.1) na realizację projektu „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – program badań i edycji źródeł do historii polskiej myśli politycznej” (kierownik grantu)
 8. 8grant NCN Monarchizm konserwatywnych środowisk politycznych Wielkiej Emigracji 1831-1848 (mgr Mikołaj Rysiewicz)
 9. grant w ramach NPRH dla „Politei” na wydanie 10 anglojęzycznych numerów pisma
 10. grant MNiSW na realizację projektu Polskie studia nad totalitaryzmem w ramach programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”

Udział w postępowaniach o nadanie stopni i tytułów naukowych

Wypromowani doktorzy: 18 (styczeń 2017 r.; nadto 11 otwartych przewodów doktorskich)

Recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu profesora: 13 (styczeń 2017 r.)

Recenzje w przewodach habilitacyjnych: 23 (styczeń 2017 r.)

Recenzje w przewodach doktorskich: 30 (styczeń 2017 r.)

Recenzje w postępowaniach o godność doktora honoris causa: 3 (styczeń 2017 r.)

Recenzje w przewodach o stanowisko profesora zwyczajnego: 2

Recenzje w postępowaniach o stanowisko profesora nadzwyczajnego: 2

Nadto recenzje dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz kilka recenzji projektów badawczych dla instytucji spoza Polski; udział z wystąpieniami na ponad stu kongresach, konferencjach lub sympozjach zagranicznych i krajowych.