Powrót

Erasmus - spotkanie 14.09.2021 z Panią Koordynator, Dr Małgorzatą Kułakowską - odnośnik do spotkania i wskazówki

 

W dniu 14 września, o godzinie 15:00, odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z Panią Koordynator Progamu Erasmu Plus, Dr Małgorzatą Kułakowską.

Odnośnik do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjc3ZGFjYTItMmZlNy00YTE5LTg0ODUtZTUyNzU5NGVmMDIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%226219e81f-47e4-4fff-a502-e0362ab554b8%22%7d

Wskazówki