Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria magisterskie

Seminaria 2023/24

Aktualne terminy wszystkich seminariów znajdują się w systemie USOS.

 

dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ - studia stacjonarne

Polityka zagraniczna RP, współczesne stosunki międzynarodowe, obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych, konflikty i bezpieczeństwo międzynarodowe.

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki - studia stacjonarne

Polska myśl polityczna XVI-XIX w. Kultury i cywilizacje. Filozofie społeczne Wschodu – Indie, Chiny i Japonia. Procesy modernizacji. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ - studia stacjonarne

Współczesna polityka polska, socjologia polityki, metodologia badań politologicznych, teoria polityki

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek - studia stacjonarne

Problematyka przemian politycznych, gospodarczo-społecznych państw Europy Południowo-Wschodniej i Środkowej z uwzględnieniem polskiego systemu politycznego, zagadnienia związane z szeroko pojętą polityką społeczną i międzynarodową polityką społeczną.

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Idee polityczne współczesnego świata; ruchy społeczno-polityczne, myśl polityczna, polska scena polityczna; współczesne problemy polityczne; niemiecka myśl polityczna.

dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie. Bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze militarnym i w wymiarze technologicznym. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Strategia i polityka militarna krajów świata. Bezpieczeństwo kosmiczne.

dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej, Dyplomacja uczestników subnarodowych. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. Systemy federalne. Problemy globalizacji, Teorie stosunków międzynarodowych.

dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ -  studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej, Stosunki międzynarodowe w Azji i Oceanii, Bezpieczeństwo międzynarodowe, zagadnienia wojskowości, policja w II i III RP, polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii i państw Wspólnoty Narodów.

dr hab. Arkadiusz Górnisiewicz – studia stacjonarne

Filozofia polityki, nowożytna myśl polityczna, historia doktryn politycznych, nauka o państwie, wyzwania nowoczesności, problem ładu światowego i wojny w ujęciu normatywnym, historia idei.

dr hab. Olgierd Grott, prof. UJ - studia stacjonarne

Polska myśl polityczna. Doktryny polityczne. Historia polityczna Polski i świata. Bezpieczeństwo i obronność

prof. dr hab. Artur Gruszczak - studia stacjonarne 

Bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie. Bezpieczeństwo transatlantyckie i rola NATO. Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej. Współpraca wywiadowcza w wymiarze europejskim i międzynarodowym

dr hab. Łukasz Jakubiak, prof. UJ- studia stacjonarne

Konstytucjonalizm, systemy polityczne współczesnych państw, ustrojowe podstawy bezpieczeństwa państwa, polityka zagraniczna państwa z perspektywy instytucjonalnej

dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityczne i międzynarodowe państw europejskich

dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Myśl polityczna i strategiczna; realizm polityczny w Polsce i na świecie; polityka polska; polityka międzynarodowa.

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo, prof. UJ - studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne doktryny prawno-polityczne, idee polityczne w stosunkach międzynarodowych, niedemokratyczne systemy władzy; autorytaryzmy, totalitaryzmy, ład społeczno-polityczny współczesnego świata, bezpieczeństwo państwa, Włochy współczesne

prof. dr hab. Robert Kłosowicz - studia stacjonarne

Historia stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe w Afryce. Polityka zagraniczna USA. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ - studia stacjonarne

Współczesne systemy polityczne. Partie i systemy partyjne. Polski system partyjny. Partie w UE. Przywództwo polityczne oraz think tanki

dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ – studia stacjonarne

 1. Słabe i mocne strony systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
 2. Analiza funkcjonowania sytemu zarządzania kryzysowego w państwach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chin.
 3. Słabe i mocne strony ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.
 4. Analiza funkcjonowania sytemu ochrony infrastruktury krytycznej w Państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych.
 5. Wykorzystanie technicznych środków wspomagania decyzji w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.
 6. Wpływ migracji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państw Unii Europejskiej.
 7. Analiza metod hierarchizacji zagrożeń w aspekcie tworzenia planów sytemu zarządzania kryzysowego.
 8. Analiza współpracy i współdziałania instytucjonalnego podmiotów bezpieczeństwa w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.
 9. Rola instytucji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego.
 10. Krajowy System Ratowniczo -Gaśniczy jako baza reagowania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
 11. Analiza współdziałania międzynarodowego w systemie zarządzania kryzysowego.
 12. Analiza współpracy cywilno-wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.
 13. Wpływ komunikowania na sprawność i efektywność reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 14. Wykorzystanie stanów nadzwyczajnych do minimalizacji strat w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.
 15. Edukacja jako narzędzie minimalizujące straty w przypadku sytuacji kryzysowych.

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe – aspekty: polityczne, militarne, społeczne; międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne; strategia bezpieczeństwa wybranych państw i organizacji międzynarodowych; polityka bezpieczeństwa państwa; polityka zbrojeniowa organizacji międzynarodowych i podmiotów państwowych; nowoczesne technologie i systemy uzbrojenia; historia bezpieczeństwa (w tym: wojen i wojskowości, wybranych grup dyspozycyjnych); edukacja dla bezpieczeństwa; konflikty zbrojne (wymiar narodowy/międzynarodowy).

dr hab. Renata Król-Mazur - studia stacjonarne

Politologia religii, Religia w stosunkach międzynarodowych, Konflikty etniczne i wyznaniowe, Problematyka bezpieczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i krajów postradzieckich, jak też bezpieczeństwa kulturowego), Pamięć i polityka historyczna, Stosunki międzynarodowe - ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i krajów postradzieckich, Region Kaukazu i jego problemy (polityka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo), Polska myśl polityczna, Katolicka nauka społeczna, Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i świecie, Historia Polski i Powszechna, Historia wojskowości.

dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ - studia stacjonarne

Polityka zagraniczna i współczesna dyplomacja międzynarodowa, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, Unia Europejska 

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ - studia stacjonarne

Historia myśli politycznej i filozofia polityki, w tym przede wszystkim teoria i praktyka demokracji, społeczeństwo obywatelskie, polska i zachodnia tradycja republikańska, wielokulturowość, problemy globalne, demokratyzacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ - studia stacjonarne

Systemy polityczne państw współczesnych, system bezpieczeństwa Polski, administracja publiczna, samorząd terytorialny, polityki publiczne

prof. dr hab. Krzysztof Szczerski - studia stacjonarne

Zagadnienia współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii integracji europejskiej

prof. dr hab. Bogdan Szlachta - studia stacjonarne

Nowożytne idee polityczne i prawne. Historia myśli politycznej i filozofia prawa. Filozofia polityki. Historia doktryn politycznych i prawnych

dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ - studia stacjonarne

Komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, problematyka doktrynalna. Historia myśli politycznej

dr hab. Adrian Tyszkiewicz - studia stacjonarne

Geografia polityczna, geopolityka i geostrategia

prof. dr hab. Janusz Węc - studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska, reforma ustrojowa Unii Europejskiej, procesy integracyjne na świecie, europejskie i pozaeuropejskie organizacje międzynarodowe zajmujące się tematyką gospodarczą, teoria stosunków międzynarodowych, stosunki polsko-niemieckie. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, Relacje NATO-UE, Bezpieczeństwo międzynarodowe

dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ - studia stacjonarne

Współczesne systemy polityczne. Powszechna historia ustroju. Polityka i ustrój państw anglosaskich. Federalizm.

dr hab. Rafał Wordliczek - studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia i współczesne stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe w zachodniej hemisferze i na Bliskim Wschodzie, terroryzm, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych