Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura i dokumenty - prace i egzaminy magisterskie

Najpóźniej miesiąc przed obroną pracy dyplomowej student uzgadnia z promotorem, który następnie przesyła za pośrednictwem formularza Forms informację dotyczącą tytułu pracy dyplomowej, nazwiska promotora i recenzenta oraz sugerowanej daty obrony. Prosimy o staranne sprawdzenie tytułu pracy przed wysłaniem, gdyż za wszystkie literówki i błędy w tytule pracy będzie odpowiedzialny student.

Ostateczny termin zgłaszania tematów prac dyplomowych do sekretariatu INPiSM (przez promotora) to 1 września.

Informacje dotyczące wgrania pracy dyplomowej do systemu AP.

Po zalogowaniu na stronie: www.ap.uj.edu.pl, (login i użytkownik identyczny jak w USOSweb) należy wykonać następujące czynności: 

 • wypełnić formularz zawierający dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim i angielskim; 
 • zatwierdzić oświadczenia o samodzielności i oryginalności przygotowywanej pracy oraz że nie zawiera ona informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów ochronie informacji niejawnych; 
 • wprowadzić do systemu AP pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez promotora najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, lecz nie później niż do 15 września.

Pracę przedkładaną do ostatecznej akceptacji przez promotora w systemie AP student wgrywa w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15 MB) oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny zostać przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z plików nie powinien przekraczać 200 MB. 

W przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze niż wskazany powyżej, student zobowiązany jest skontaktować się z Archiwum UJ.

10 dni przed wyznaczonym terminem obrony i jednocześnie nie później niż do 30 września (w przypadku obron po 30 września), należy złożyć w sekretariacie INPiSM UJ

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełnione zestawienie w pliku Word ocen i przedmiotów zaliczonych w bieżącym roku akad. (do pobrania ze strony INPiSM: https://inp.uj.edu.pl/rozliczenie-roku2). Należy je złożyć (przesłać mailem) nawet jeśli w systemie USOS nie są wpisane wszystkie oceny studenta – wpisanie na wspomnianym zestawieniu nazw wszystkich realizowanych w bieżącym roku akad. przedmiotów do wyboru (jak również przedmiotów powtarzanych lub uzupełnianych) ma na celu wykazanie, że wszystkie wymagane przez program studiów przedmioty zostały przez studenta zrealizowane – (dotyczy studentów kierunku: bezpieczeństwo narodowe – studenci: politologii i stosunków międzynarodowych nie składają w tym roku ww. zestawień). 
 2. Wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z odpowiednimi odpisami określony jako:   wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020     lub:     wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 
 3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów–w przypadku, gdy student jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za dyplom, a dokonana przez studenta płatność nie została zaksięgowana na właściwym subkoncie najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.     
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu/korzystaniu z form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia, w których student brał udział, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ – w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia; w tym m.in. w ramach Projektu „ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego”. UWAGA: oświadczenie, potwierdzone przez pracownika Biura Projektu ZintegrUJ, powinni złożyć wszyscy studenci, którzy skorzystali z formy wsparcia, bez względu na to czy kurs został podpięty pod program czy etap studiów.  Powyższe oświadczenie znajduje się na stronie internetowej www.zintegruj.uj.edu.pl w zakładce (O projekcie - Dokumenty projektowe - Zadanie 2 i 4).
 5. Przed obroną należy zamknąć konta w bibliotece WSMiP (dawniej INPiSM):  https://wsmip.uj.edu.pl/biblioteka/kontakt
 6. Zachęcamy również do wypełnienia formularza dla przyszłych absolwentów, dostępnego po zalogowaniu na stronie w USOSweb:  https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index 

W uzasadnionym przypadku (po uzyskaniu zgody Dziekana na obronę w formie zdalnej) należy dostarczyć również:

 1. Oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo–w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej    (https://wsmip.uj.edu.pl/zdalne-nauczanie/zalecenia) 
 2. Informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

Link do strony WSMiP, gdzie znajdują się: 

 • Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego
 • Oświadczenie Studenta ws. sprzętu do egzaminu dyplomowego 

W celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego student musi: 

 • posiadać aktywną skrzynkę pocztową w domenie uj.edu.pl;
 • posiadać sprzęt obsługujący Teams oraz umożliwiający połączenie audio i wideo w jakości odpowiedniej do prowadzenia egzaminu dyplomowego; 
 • posiadać stabilne połączenie internetowe; 
 • przygotować pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin dyplomowy, w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne materiały pomocnicze, a także inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.) z wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego będzie prowadzony egzamin.   

W trakcie trwania egzaminu dyplomowego student ma obowiązek udostępniania dźwięku i obrazu (nie jest dopuszczalne wyłączanie kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanie znajdować się w kadrze kamery.  

W celu uniknięcia problemów technicznych podczas egzaminu dyplomowego prosimy o wcześniejsze przygotowanie i przetestowanie sprzętu.

Opłaty za wydanie dyplomu pobierane są przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 otrzymują oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich 2 odpisy w języku polskim - opłata 60 zł. Dodatkowo absolwent może zawnioskować o odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski -opłata za komplet 40 zł. (w sumie za komplet: oryginał, odpisy w j. pol. i ang.: 100 zł).

Absolwenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 otrzymują bezpłatny komplet, w którego skład wchodzi oryginał dyplomu oraz dwa odpisy. Może to być oryginał i dwa odpisy w języku polskim lub oryginał, odpis w języku polskim i odpis w języku obcym- w zależności od złożonego wniosku. Dodatkowo absolwent może zawnioskować o odpis w języku obcym (opłata 20 zł) lub odpis w języku polskim (bezpłatny). Analogicznie jest w przypadku suplementu do dyplomu (z wyjątkiem tego, że w grupie języków obcych mamy tylko język angielski).

Opłaty są naliczane po złożeniu dokumentów przed obroną.  

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta (dostępny wyłącznie na koncie USOSweb) w terminie najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem obrony. 

W przypadku, gdy dokonana przez studenta płatność nie zostanie zaksięgowana na właściwym subkoncie na dwa dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego koniecznym będzie przesłanie na adres mailowy sekretariatu potwierdzenia uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu. 

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 października 2019 r. wzorami dyplomów ukończenia studiów absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii.