Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria licencjackie

Seminaria 2022/23

Aktualne terminy wszystkich seminariów znajdują się w systemie USOS.

dr Agnieszka Czubik - studia stacjonarne (tylko dla politologii i stosunków międzynarodowych)

Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Ochrona praw człowieka w Europie (Rada Europy, Unia Europejska oraz pozostałe organizacje międzynarodowe rządowe i pozarządowe), Ochrona praw człowieka w Polsce i poszczególnych krajach, Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych, Funkcjonowanie i orzecznictwo międzynarodowych trybunałów, Prawo międzynarodowe publiczne, Organizacje międzynarodowe (międzyrządowe i pozarządowe), Ochrona danych osobowych w Polsce i w Unii Europejskiej, Prawo do prywatności w Polsce, Stanach Zjednoczonych i pozostałych systemach prawa krajowego, Międzynarodowa ochrona prawa do prywatności, funkcjonariusz międzynarodowy - status i kompetencje, Praca w organizacjach międzynarodowych, Negocjacje i umowy międzynarodowe, Prawo konsularne i dyplomatyczne

dr Michał Dulak - studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska; polityki Unii Europejskiej; Polska w UE; parlamenty narodowe w Unii Europejskiej; samorząd terytorialny w Unii Europejskiej; samorząd terytorialny – ustrój i polityki publiczne; polityczne i gospodarcze procesy integracji regionalnej na świecie; procesy globalizacji

dr Adam Kirpsza – studia stacjonarne  

Integracja europejska, Unia Europejska, teoria i metodologia stosunków międzynarodowych, polityki publiczne, polityka zagraniczna, ochrona środowiska, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, badanie bezpieczeństwa publicznego (np. zdrowotne, ekologiczne, drogowe, ekonomiczne, socjalne, itp.), negocjacje, proces podejmowania decyzji, prawo międzynarodowe oraz europejskie, analiza ilościowa zjawisk międzynarodowych, mniejszości narodowe i etniczne, badania empiryczne (w tym ankietowe).

dr Mateusz Kolaszyński - studia stacjonarne  

Służby specjalne i policyjne w Polsce i na świecie; System bezpieczeństwa narodowego; Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa narodowego; Prywatyzacja bezpieczeństwa w Polsce; Decentralizacja bezpieczeństwa.

dr Bartosz Kwieciński - studia stacjonarne  

Media i narracje audiowizualne jako instrumenty kształtowania się światopoglądu społeczno-politycznego we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego. Trajektorie dyskursu propagandowego, sugestie podprogowe, inspiracje historyczne i współczesne modele uzyskiwania wpływu.

dr Agnieszka Nitszke - studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska: geneza i ewolucja procesu integracji europejskiej; Unia Europejska: system instytucjonalny, reformy UE, polityki europejskie, system aksjologiczny UE; Europeizacja; Procesy integracyjne na świecie: współpraca polityczna i gospodarcza w różnych regionach świata; współpraca między pozaeuropejskimi ugrupowaniami integracyjnymi z UE; Polskie partie polityczne i polski system partyjny, Partie i systemy partyjne w państwach członkowskich UE oraz na poziomie europejskim.

dr Marta Polaczek-Bigaj - studia stacjonarne  

Historia ustroju Polski XX w.; RSW Prasa Książka Ruch - jej historia i rola w polskim systemie prasowym; Wolność mediów w Polsce i na świecie; Transformacja systemu mediów w Polsce 1945 – 2020; Cyberterroryzm - przyczyny i zagrożenia.

dr Błażej Sajduk - studia stacjonarne i niestacjonarne  

Problematyka współczesnego świata, bezpieczeństwo narodowe, nowoczesne technologie, metodologia i analiza politologiczna

dr Rafał Woźnica - studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia powszechna XX w., transnarodowa przestępczość zorganizowana, współczesne problemy polityki międzynarodowej, transformacje polityczne w Europie.

dr Beata Zając - studia stacjonarne (tylko dla politologii i stosunków międzynarodowych)

Analiza różnorodnych przejawów dyskursu medialnego; medialne obrazy świata (osób, instytucji, zjawisk, wydarzeń itd.); język mediów, język polityki, perswazyjne wymiary dyskursu.  

dr Jakub Żurawski - studia stacjonarne

1. Komunikowanie polityczne w Polsce i na świecie: kampanie wyborcze, marketing polityczny, media w kampaniach wyborczych, internet w kampaniach wyborczych (online campaigning), strategie wyborcze, reklama polityczna, polityczne PR, propaganda polityczna współcześnie i w przeszłości, manipulacja w komunikacji politycznej, wizerunek w polityce, zarządzanie komunikacja polityczną, media spinning w komunikacji politycznej, branding polityczny.

2. Media i polityka w Polsce i na świecie: dziennikarstwo polityczne, publicystyka polityczna, mediatyzacja polityki, systemy medialne w Polsce i na świecie, dziennikarze i politycy; media bias, relacje media-państwo w perspektywie historycznej i współcześnie.

3. Demokracja elektroniczna w Polsce: cyberdemokracja, e-demokracja, e-voting, e-aktywizm, hacktywizm, e-mobilizacja, partie polityczne w dobie demokracji elektronicznej, polityka w cyberprzestrzeni, komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni, zagrożenia w dobie e-demokracji, społeczeństwo cyfrowe a polityka; ruchy społeczne i polityczne w internecie...

4. Cyfryzacja państwa: cyfryzacja administracji, polityka państwa w kwestiach społeczeństwa informacyjnego, polityki publiczne w dziedzinie cyfryzacji, szerokopasmowości, informatyzacji, e-usług...

5. Komunikacja strategiczna i kryzysowa; strategie komunikacyjne, komunikacja a bezpieczeństwo, strategie komunikacyjne podmiotów publicznych.