dr Michał Dulak

Michał Dulak - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Asystent w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

 

Zainteresowania naukowe:

 • integracja europejska
 • polityki Unii Europejskiej
 • krajowa koordynacja polityk europejskich
 • polska polityka europejska
 • parlamenty narodowe w Unii Europejskiej
 • samorząd terytorialny – ustrój i polityki publiczne

Publikacje naukowe

I. Monografie

 1. Legitymizacja polskiej polityki europejskiej. Analiza systemowa, Kraków 2017

II. Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Politologiczna analiza stosowania unijnego mechanizmu wczesnego ostrzegania przez Sejm i Senat RP w latach 2010–2016, "Przegląd Europejski", 2019, nr 2, s. 85-102
 2. Zaangażowanie parlamentów narodowych w latach 2015–2017 w działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu imigracyjnego w UE, "Rocznik Integracji Europejskiej", 2018, nr 12, s. 171-193
 3. How much left do we have from „honest brokers” in the EU? Effectiveness of the EU presidency under the Lisbon Treaty regime. Case of the Central and Eastern European Member States, "Political Science Online", Special Issue 2018, pp. 1-24 (online).
 4. Funkcjonowanie mechanizmu wczesnego ostrzegania w latach 2010-2016 i perspektywy jego reformy, "Politeja", 2018, nr 3(54), s. 175-190.
 5. Ewolucja roli i funkcji Sejmu i Senatu w systemie krajowej polityki europejskiej w okresie przedakcesyjnym, "Politeja", 2015, nr 3, s. 445-463
 6. Effectiveness of the Polish, Danish and Cypriot presidencies in the field of enlargement policy – ‘a project assessment perspective’, „Politeja” 2013, nr 1, s. 95-128.
 7. Współautor z M. Kędzierski, How to govern the city in a complex reality? [in:] Тhe idea of creative city/Тhe urban policy debate. Cracow 17 - 18 October 2013, eds. D. Wiktor-Mach, P. Radwański, European Scientific Institute – Kocani, 2014, pp. 135-142. (dostęp: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf)
 8. Urząd Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, „Nauki polityczne” Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ, 2010, nr 6, s. 121-139.
 9. Partnerstwo Wschodnie jako priorytet polskiej prezydencji, „Zeszyty Naukowe Europeistyki”, Koło Naukowe Europeistyki UJ, 2009, nr 3, s. 25-39.

III. Rozdziały (artykuły) w pracach zbiorowych

 1. Strategiczne zarządzanie kryzysem członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie Brexitu, [w:] Kryzys w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania-przebieg-implikacje, pod red. T. Kubina, M. Stolarczyka, Katowice 2018, s. 277-300.
 2. Polityka spójności, [w:] Polityki europejskie. Perspektywa finansowa UE 2014-2020, pod red. A. Nitszke, Kraków 2015, s. 71-100.
 3. Ranking polskich posłów do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji (2009–2014), [w:] Podsumowanie VII kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka, D. Stolickiego, Kraków 2016, s. 483-497.
 4. Współautor z K. Szczerski, Ocena prezydencji - podstawowe wyznaczniki pojęciowe, [w:] Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założone cele i ich realizacja, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2012, s. 7-17
 5. Współautor z K. Szczerski, Prezydencja jako projekt, [w:] Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założone cele i ich realizacja, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2012, s. 19-26
 6. Współautor z K. Szpak, Prezentacja matrycy ewaluacyjnej, [w:] Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założone cele i ich realizacja, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2012, s. 27-40.
 7. Współautor z K. Szczerski, Znaczenie polskiej prezydencji. Podsumowanie i ocena, [w:] Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założone cele i ich realizacja, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2012, s. 291-305.
 8. Prezydencja jako „cichy reprezentant interesów narodowych” – polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w obszarze polityki spójności, [w:] Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, pod red. A. Kirpszy, G. Stachowiaka, Kraków 2012, s. 89-104.
 9. Zmiany w administracji rządowej przygotowujące Polskę do sprawowania prezydencji, [w:] Monitor Polskiej Prezydencji 2011. Raport otwarcia, pod red. K. Szpaka, Kraków 2011, s. 47-53
 10. Prezydencja austriacka – styczeń –czerwiec 2006 [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2009, s. 139-157. 

IV. Ekspertyzy i analizy

 1. Polityka rozwoju regionalnego [w:] Dostateczna zmiana. Ranking polityk publicznych 2015-2019, pod red. P. Musiałka, T. Ociepki, M. Kędzierskiego,Warszawa 2019, s. 64-67,https://klubjagiellonski.pl/publikacje/dostateczna-zmiana-ranking-polityk-publicznych-2015-2019/
 2. Polityka rozwoju regionalnego [w:] Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2018, pod red. T. Ociepki, P. Musiałka, M. Kędzierskiego, Warszawa 2018, s. 47-49, 
  https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2018/12/rzaxxd-pod-lupaxx-ranking-polityk-publicznych-2018.pdf.
 3. Vademecum Planu Junckera. Ile zyskała na nim Polska?, 17 października 2018 r., klubjagiellonski.pl, https://klubjagiellonski.pl/2018/10/17/vademecum-planu-junckera-ile-zyskala-na-nim-polska/.  
 4. Czy Polska zyska na nowym unijnym budżecie?, 11 maja 2018 r., klubjagiellonski.pl, https://klubjagiellonski.pl/2018/05/11/czy-polska-zyska-na-nowym-unijnym-budzecie/
 5. Rozwój regionalny, [w:] Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2017, pod red. M. Kędzierskiego, P. Musiałka, Warszawa 2018, s. 11-15, http://cakj.pl/wp-content/uploads/2018/01/Ranking-Polityk-Publicznych-2017.pdf 
 6. Współautor z M. Kędzierski, Sprawne państwo, [w:] Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa?, pod red. P. Dardzińskiego, M. Dulaka, M. Jelonek, M. Kędzierskiego, S. Krupnika, W. Przybylskiego, A. Rzegockiego, J. F. Staniłko, Kraków 2014, s. 68-86.
 7. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2014. Porównanie kampanii partii i komitetów wyborczych, Zespół Ekspertów Klubu Jagiellońskiego, pod red. M. Dulaka, Kraków 2015, http://kj.org.pl/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-polsce-2014-porownanie-kampanii-partii-i-komitetow-wyborczych/
 8. Przemysł, [w:] Raport o stanie Województwa Małopolskiego 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2012, https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202012.pdf, s. 151-155.
 9. Przemysł, [w:] Raport o stanie Województwa Małopolskiego 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2013, https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202013.pdf, s .175-180.
 10. Wyzwania duńskiej prezydencji, „Analizy Klubu Jagiellońskiego”, Kraków, 4 stycznia 2012 r., http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Wyzwania-dunskiej.pdf, s. 1-3.
 11. Węgierska prezydencja, www.pressje.pl, 12 stycznia 2011, http://pressje.pl/2011/01/12/dulak-wegierska-prezydencja/, s. 1-3.
 12. Czy polska prezydencja ma czarnego konia? Zmagania o kształt polityki spójności po 2013 r., analiza przeprowadzona w ramach projektu Polskiej Fundacji im. R. Schumana pt. „O Prezydencji krytycznie”, grudzień 2011, http://www.schuman.pl/pl/krytycznie-o-polskiej-prezydencji-w-ue/1649-michal-dulak-czy-polska-prezydencja-ma-czarnego-konia-zmagania-o-ksztat-polityki-spojnoci-po-2013-r, s. 1-3.
 13. Stanowisko Polski wobec przyszłego kształtu polityki spójności, „Barometr Rozwoju Małopolski”, 2011, nr 10, http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/110_Barometr_Rozwoju_Malopolski_280211-060311.pdf, s. 1-4.
 14. Working paper DG Polityki Regionalnej KE: „Przyszłość polityki spójności w zamożniejszych regionach”, „Barometr Rozwoju Małopolski” 2010, nr 5(56), http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/056_Barometr_Rozwoju_Malopolski_010210-070210.pdf, s. 1-2.
 15. Wpływ traktatu lizbońskiego na funkcjonowanie samorządów, „Barometr Rozwoju Małopolski”, 2010, nr 2(53), http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/053_Barometr_Rozwoju_Malopolski_110110-170110.pdf, s. 1-2.
 16. Małopolskie przedsiębiorstwa podczas kryzysu finansowego, „Barometr Rozwoju Małopolski”, 2009, nr 43, http://eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/043_Barometr_Rozwoju_Malopolski_191009-2510091.pdf, s. 1-2.