Koordynatorzy

Pełnomocnik Dziekana WSiMP ds. ewaluacji jakości kształcenia w INPiSM

dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

m.korzeniewska-wiszniewska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków (skrót):

 1. Kontrola poprawności, weryfikacja oraz aktualizacja danych w systemie USOS UJ niezbędnych do prawidłowego przebiegu akcji ankietowych i poprawnej analizy wyników w zakresie działań pro jakościowych.
 2. Wypracowanie wewnętrznego systemu realizacji akcji ankietowych w celu zwiększenia udziału studentów i wykładowców UJ w działaniach pro jakościowych.
 3. Współpraca z Radą Kół Naukowych i Samorządem Studentów w zakresie działań informacyjnych, promocyjnych i realizacji akcji ankietowych.
 4. Realizacja zadań zleconych przez władze INPiSM, w tym przygotowywanie analiz i innych opracowań służących doskonaleniu procesu jakości kształcenia.
 5. Zakres obowiązków obejmuje następujące rodzaje oceny ankietowej:
  • Ocena zajęć dydaktycznych (dotyczy studentów),
  • Ocena pracy sekretariatów studenckich, dziekanatów i agend w pionie Prorektora UJ ds. dydaktyki (dotyczy studentów),
  • Zadowolenie ze studiowania (dotyczy studentów),
  • Zadowolenie z kształcenia i pracy naukowej (dotyczy pracowników).

Koordynator ds. praktyk studenckich i karier

dr Maksymilian Galon

maksymilian.galon@uj.edu.pl

Więcej informacji

Zakres obowiązków:

 1. Kierowanie i nadzór nad programami praktyk studenckich.
 2. Kontakt z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych w zakresie organizacji praktyk i karier studenckich.
 3. Dbałość o dobry wizerunek INPiSM w otoczeniu zewnętrznym.

Koordynator ds. strony internetowej

dr Jakub Żurawski

jakub.zurawski@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

 1. Organizacja i nadzór nad treściami zamieszczanymi na stronie internetowej INPiSM.
 2. Kierowanie Zespołem ds. strony internetowej, powołanym przez Dyrektora INPISM w składzie:
 1. Zastępowanie Koordynatora ds. promocji i reklamy.
 2. Dbałość o dobry wizerunek INPiSM w otoczeniu zewnętrznym.

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej

dr Marcin Grabowski

marcin.grabowski@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

 1. Organizacja i kierowanie zespołem ds. współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej, złożonym z pracowników oraz doktorantów INPiSM,
 2. Kontakt z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych w zakresie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej.
 3. Dbałość o dobry wizerunek INPiSM w otoczeniu zewnętrznym.

Koordynator ds. finansowania projektów badawczych

dr Piotr Bajor

piotr.bajor@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

1. Działania w kierunku pozyskiwania grantów przez INPiSM UJ oraz udziału w międzynarodowych konsorcjach badawczych,

2. Kontakt z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych w zakresie prowadzonych projektów badawczych.

3. Dbałość o dobry wizerunek INPiSM w otoczeniu zewnętrznym.

 

Informator o instytucjach i programach finansujących aktywność naukową w zakresie nauk społecznych

Koordynator ds. komunikacji naukowej

dr Magdalena Trzcionka

magdalena.trzcionka@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

 1. Promowanie w środowisku pracowników, doktorantów i studentów INPiSM idei komunikacji naukowej, a przede wszystkim popularyzacji wiedzy
 2. Budowanie trwałych relacji z interesariuszami INPiSM służących wzmocnieniu ich zaangażowania w proces tworzenia, dzielenia się oraz zastosowania wiedzy
 3. Współpraca z jednostkami UJ zajmującymi się komunikacją naukową, w tym popularyzacją wiedzy, takimi jak Dział Promocji i Informacji UJ, CITTRU, Biuro Karier UJ, etc.

Koordynator ds. Programu Erasmus

dr Małgorzata Kułakowska

malgorzata.kulakowska@uj.edu.pl

Terminy dyżurów: środa, godz. 12:30-13:30 na platformie MS Teams

Proszę sprawdzić -> https://inp.uj.edu.pl/erasmus


Zakres obowiązków:

 1. Uzgadnianie warunków wymiany międzynarodowej pracowników i studentów w ramach umów dwustronnych zawieranych przez Instytut.
 2. Rekrutacja studentów INPiSM do wyjazdu na stypendia w ramach Programu Erasmus.
 3. Nadzorowanie pobytu studentów w uczelni zagranicznej.
 4. Organizowanie pobytu studentów zagranicznych we współpracy z Biurem Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.
 5. Dbałość o dobry wizerunek INPiSM w otoczeniu zewnętrznym.