Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

Obszar zainteresowań badawczych

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. (jako Zakład BN). Została utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego oraz z partnerami zagranicznymi.

Kontakt

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ

ul. Reymonta 4
30-059 Kraków

pok. nr 316    tel. 12 663 25 16
pok. nr 317    tel. 12 663 25 17
pok. nr 421    tel. 12 663 25 31

Korespondencję należy kierować na adres:

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul. Reymonta 4
30-059 Kraków

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Artur Gruszczak

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

 1. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE; bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, w szczególności współpraca policyjna, walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, ochrona granic, funkcjonowanie strefy Schengen.
 2. Studia strategiczne, przemiany w zakresie wojskowości, rola siły w stosunkach międzynarodowych, ewolucja współczesnych międzynarodowych stosunków militarnych, funkcje i cele współczesnych sił zbrojnych, hybrydyzacja bezpieczeństwa.
 3. Zarządzanie informacją, współpraca wywiadowcza w Unii Europejskiej oraz w wymiarze transatlantyckim, antycypacja zagrożeń z wykorzystaniem otwartych źródeł informacji.

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Bezpieczeństwo międzynarodowe, narodowe – aspekty: polityczne, gospodarcze, militarne, społeczne; strategia bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego; polityka bezpieczeństwa państwa; konflikty/kryzysy zbrojne – przyczyny, przebieg, skutki (wymiar międzynarodowy/wewnętrzny); międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne; polityka zbrojeniowa organizacji międzynarodowych, podmiotów gospodarczych (państwowych i niepaństwowych); zaangażowanie Polski w proces bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie współpracy politycznej, gospodarczej i wojskowej; historia bezpieczeństwa (w tym: wojen i wojskowości, polityczna Europy; Polski; wybranych grup dyspozycyjnych).

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Zainteresowania badawcze:

Specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce teorii systemów związanych z organizacją zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach gospodarczych, w instytucjach oraz organach administracji publicznej. Doświadczenia praktyczne nabyte w Państwowej Straży Pożarnej, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych - konfrontuje z wiedzą teoretyczną. Łączy i adaptuje teorię nauki organizacji i zarządzania - z nauką o bezpieczeństwie, przy wykorzystaniu podejścia systemowego opartego na analizie ryzyka związanego ze zmiennością zagrożeń.

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Zainteresowania badawcze:

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów militarnych oraz wpływu techniki i technologii na jego stan i perspektywy.
 2. Rola przestrzeni kosmicznej w procesach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym i w stosunkach międzynarodowych, polityki kosmiczne państw i ich rola w narodowych strategiach bezpieczeństwa.
 3. Obrona przeciwrakietowa jako szczególny instrument militarny polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej państw, oraz jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe i jego perspektywy.
 4. Stosunki strategiczne USA – FR, stan obecny, historia, perspektywa, znaczenie globalne i regionalne, ze szczególnym uwzględnieniem Europy.
 5. Federacja Rosyjska, jej polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, siły zbrojne, gospodarka, miejsce w świecie i ewolucja roli politycznej.

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Zainteresowania badawcze:

 1. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych
 2. federalizm i regionalizm w Ameryce Północnej
 3. bezpieczeństwo regionalne w Afryce Wschodniej
 4. standardy prawa pracy w umowach o wolnym handlu (FTAs)
 5. Europejska Polityka Kosmiczna

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Stanowisko: adiunkt z habilitacją

Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Zainteresowania badawcze:

geografia polityczna, geopolityka i geostrategia, historia polityczna Polski (ruchy i ugrupowania polityczne)

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ

Stanowisko: adiunkt z habilitacją

Zastępca Dyrektora INPiSM ds. ogólnych i międzynarodowych

Zainteresowania badawcze:
 1. Problematyka polityki zagranicznej RP, uwarunkowania zmian systemowych i procesu transformacji w Polsce po 1989 r.
 2. Uwarunkowania i proces rozpadu ZSRR.
 3. Bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poradzieckiego.
 4. Proces instytucjonalizacji bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim.
 5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy, Rosji, stosunki dwustronne.
 6. Transformacja społeczno-polityczna obszaru poradzieckiego.

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Błażej Sajduk

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Wizytówka w USOSWeb

dr Arkadiusz Nyzio

Stanowisko: asystent

Zainteresowania badawcze:

1. Polityka polska XX i XXI wieku, a w szczególności okres transformacji systemowej.
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w XX i XXI wieku.
3. Historia polityczna Europy Środkowo-Wschodniej.
4. Instytucje i zarządzanie polityką.
5. Teoretyczne aspekty nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie.

Publikacje i więcej informacji

 

Wizytówka w USOSWeb

dr Mateusz Kolaszyński

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

1. System bezpieczeństwa narodowego RP
2. Status ustrojowy służb specjalnych w państwach demokratycznych
3. Prawo konstytucyjne
4. Ochrona praw i wolności jednostki

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Dominika Dziwisz

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Cyberbezpieczeństwo, formy współczesnego terroryzmu, w tym przede wszystkim te związane z rozwojem nowoczesnych technologii, polityka bezpieczeństwa USA, strategie bezpieczeństwa narodowego, nowoczesne metody analizy danych, Big Data.

 

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Agata Mazurkiewicz

Stanowisko: asystent

Zainteresowania badawcze:

Bezpieczeństwo międzynarodowe; krytyczne studia nad wojskowością; socjologia wojska; kultura strategiczna; operacje wojskowe; doktryny NATO i UE; współpraca cywilno-wojskowa.

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

dr Wiktor Hebda

Stanowisko: adiunkt

Publikacje i więcej informacji

Wizytówka w USOSWeb

mgr Dominik Jurczak

Stanowisko: asystent

mgr Piotr Orłowski

Stanowisko: asystent

Doktoranci Zakładu

Informacje o doktorantach i współpracownikach ZBN dostępne są na witrynie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego.