dr Wiktor Hebda

Dr Wiktor Hebda - pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Współczesnych Transformacji Politycznych INPiSM UJ. Doktorat w 2017 r. na podstawie dysertacji Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Bujwid-Kurek.
 
Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3279-7400
Profil na portalu academia.edu: http://uj-pl.academia.edu/WiktorHebda
Profil w bazie Nauka Polska: http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=279983&_k=ryk9ci
Cytowania w Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=WvvysBMAAAAJ&hl=pl
 
Zainteresowania badawcze: 
 
 • Kwestie polityczne i gospodarczo-społeczne państw Europy Środkowej, Wschodniej oraz Bałkanów, ze szczególnym uwzględnieniem państw pojugosłowiańskich
 • Problematyka bezpieczeństwa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem strategii energetycznych 
 • Kwestie z zakresu mniejszości etnicznych, religijnych i migracji we współczesnym świecie
 
Staże, pobyty badawcze:
 
 1. Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Instytut Studiów Europejskich i Stosunków Międzynarodowych (2018-2019).
 2. Instytut Studiów Politycznych w Belgradzie (2015, 2019).
 3. Uniwersytet w Wiedniu, Instytut Nauk Politycznych (2017). 
 4. Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Nauk Politycznych (2013, 2015, 2016).
 5. Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Nauk Politycznych (2013, 2016).
 6. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (2013).
 
Granty, projekty naukowe:
 
 1. 2018-2019 National Scholarship Programme of the Slovak Republic: The Republic of Slovakia - foreign and security policy, kierownik projektu. 
 2. 2015-2016 Narodowe Centrum Nauki: Stosunki serbsko-chorwackie w latach 1991-2012, kierownik projektu.
 3. 2013-2014 Central European Exchange Program for University Studies: Serbia and the Serbs in the opinion of the students of the University of Zagreb, autorski projekt.
 4. 2013-2014 Stypendium MNiSW: Croatia and the Croats in the opinion of the students of the University of Belgrade, autorski projekt.
 5. 2013 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych: Thinking for Governance, wykonawca w projekcie.
 6. 2012 Akademicki Cykl Edukacyjny: Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne, projekt współfinansowany przez MSZ w ramach programu Edukacja Globalna 2012, wykonawca w projekcie.
 
 
Wybrane publikacje:
 
Monografie:
 1. Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku, Aspra, Warszawa 2018.
 
Artykuły naukowe w czasopismach:
 1. The Republic of Srpska - Quo Vadis, Serbian Political Thought, no 2/2017.
 2. Kosowo - droga do niepodległości (1999-2008), Społeczeństwo i Polityka, nr 4 (45)/2015.
 3. Strategia energetyczna Republiki Bułgarii do 2020 roku, Polityka Energetyczna, Tom 18, Zeszyt 2, 2015.
 4. Serbska dominacja polityczna w pierwszej federacji narodów południowosłowiańskich (1918-1941) - zarys problematyki, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, nr XLIX vol.2/2014.
 5. Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy, Przegląd Geopolityczny, tom 9, 2014.
 6. The issue of problematic states: Kosovo - a Failed State? Political and economic analysis - outline of problem, American International Journal of Social Science, vol.3, no.4, July 2014.
 7. Ropa naftowa i gaz ziemny na świecie - zasoby, produkcja i konsumpcja, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 87, Kraków 2014.
 8. Strategia energetyczna Republiki Chorwacji do 2020, Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, marzec 2014, nr 3 (717).
 9. Strategia energetyczna Republiki Serbii do 2015, Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, wrzesień 2012, nr 9 (699).
 10. Kształtowanie się państwowości Czarnogóry, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 1 (19), Kraków 2012.
 
Rozdziały w pracach zbiorowych:
 1. Tendencje niedemokratyczne w Republice Serbii po 2015 r. [w:] Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnych, red. J. Wojnicki, J. Zaleśny, Warszawa 2018.
 2. Miejsce Republiki Chorwacji w polityce zagranicznej Republiki Serbii po 2000 roku [w:] Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, red. A. Jagiełło-Szostak, Wrocław 2016.
 3. Miejsce i rola Serbii w strukturach federacyjnych Jugosławii w latach 1945-1987-zarys problematyki [w:] Poznać Bałkany VI. Historia-Polityka-Kultura-Języki, red. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2016.
 4. Bezpieczeństwo energetyczne bałkańskich państw (na przykładzie Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii) [w:] Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, red. A. Głowacki, S.L. Szczesio, Łódź 2015.
 5. Chorwacja [w:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, red. A. Matykiewicz - Włodarska, M. Ślufińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 6. Problemy styku i rozgraniczenia w państwach byłej Jugosławii na przykładzie Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii - zarys problematyki [w:] Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część II. Czynniki rozwoju współpracy transgranicznej, red. J. Grabowiecki, Białystok 2014.
 7. Konflikty etniczne w państwach byłej Jugosławii zagrożeniem dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej-wybrane zagadnienia [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Prawno kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red. M. Borkowski, M. Stańczyk-Minkiewicz, I. Ziemkiewicz-Gawlik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, t. 1, Poznań 2014.
 8. Republika Serbska Bośni i Hercegowiny w kontekście relacji politycznych i gospodarczych z Republiką Serbii w latach 1995-2010 [w:] Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji, red. M. Babić, I. Jakimowicz-Ostrowska, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2014.
 9. Bośnia i Hercegowina – państwo trzech narodowości. Sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza [w] Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, red. J. Osiński i M. Pachocka, Warszawa 2013.