Licencjat - procedura i dokumenty

Obrony prac dyplomowych

 • Miesiąc przed obroną pracy dyplomowej student (lub promotor) zobowiązany jest do przesłania mailem pracownikowi sekretariatu INPiSM informacji dotyczącej  tytułu pracy dyplomowej oraz nazwiska promotora i recenzenta. Prosimy o staranne sprawdzenie tytułu pracy przed wysłaniem, gdyż za wszystkie literówki i błędy w tytule pracy będzie odpowiedzialny student.

 • Ostateczny termin przesyłania tematów prac dyplomowych do sekretariatu INPiSM to 1 września.

 • o dokonaniu wpisu do systemu USOS przez sekretariat INPiSM student wprowadza do AP  streszczenie (w j. polskim i angielskim), słowa kluczowe, następnie ładuje do APD plik z pracą w formacie PDF.

 • CO NAJMNIEJ NA 10 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OBRONY w sekretariacie Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ należy złożyć:
 1. Wypełnione zestawienie ocen i przedmiotów zaliczonych w bieżącym roku akad. (do pobrania ze strony INP zakładka studenci-> rozliczenie roku). Należy je złożyć (przesłać mailem) nawet jeśli w systemie USOS nie są wpisane wszystkie oceny studenta – wpisanie na wspomnianym zestawieniu nazw wszystkich realizowanych w bieżącym roku akad. przedmiotów do wyboru (jak również przedmiotów powtarzanych lub uzupełnianych) ma na celu wykazanie, że wszystkie wymagane przez program studiów przedmioty zostały przez studenta zrealizowane. (studenci kierunku: bezpieczeństwo narodowe nie składają ww. zestawienia ocen).

 2. Wniosek o wydanie odpisu w języku angielskim (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości).

 3. Od 1 pażdziernika obowiązują nowe wzory dyplomu - bez zdjęcia.

 4. Oświadczenie z systemu AP czyjego autorstwa jest praca.

 5. Przed obroną należy również zamknąć konta w bibliotekach.

Wpłaty za dyplomy należy dokonywać, po wcześniejszym zgłoszeniu w celu zdefiniowania wysokości płatności ( patrz punkt  6) w systemie USOS, na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności).

 

Załączniki:

1. Wzory pism o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim etc.

2. Zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów (tylko w formie elektronicznej)

Odbiór dyplomu i suplementu:

 • osobiście przez absolwenta
 • na podstawie upoważnienia udzielonego przez absolwenta
 • w razie wątpliwości – na podstawie upoważnienia poświadczonego urzędowo
 • na wniosek, w wyjątkowych sytuacjach, pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez studenta/ absolwenta dostępny jest na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki.