Powrót

Rejestracja na zajęcia w INPiSM - studia niestacjonarne od 28.02.2020 do 4.03.2020 r.

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych

STUDIA NIESTACJONARNE

od 28.02.2020 do 4.03.2020 r.

  1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

rozpocznie się 28.02.2020 r. od godz. 800, a zakończy 4.03.2020 r. o godz. 2359.

W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

  1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I  i II stopnia
  2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb!!!!!.
  3. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
  4. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu zatwierdzenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.
  5. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
  6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok bezpieczeństwo narodowe, rok akad. 2019/20).
  7. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły program do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci składają elektroniczną deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Nie ma konieczności wydruku deklaracji. Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

UWAGA – nie ma już obowiązku składania wydrukowanych deklaracji.