Obrona

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i przeprowadzenie obrony

Po zdaniu egzaminów doktorskich  na posiedzeniu  Rady Dyscypliny następuje  przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony.  Zostaje także powołana komisja do przeprowadzenia publicznej obrony oraz ustalony termin publicznej obrony.

Okres pomiędzy Radą dopuszczającą do obrony a publiczną obroną musi wynieść co najmniej 21 dni (doktorant składa dokumenty wymienione poniżej). O dacie i miejscu obrony zawiadamiane są jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej oraz wywieszone zostaje ogłoszenie w siedzibie jednostki, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony.

Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostaje udostępniony do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

Najpóźniej na 3 tygodnie przed obroną pracy doktorskiej doktorant składa i/lub zgłasza:

  • 10 egzemplarzy autoreferatu wydruk oraz w formie mailowej pdf.
  • wersję elektroniczną pracy doktorskiej (na płycie CD mają znajdować się 3 pliki: 1. praca doktorska, 2. streszczenie pracy doktorskiej po polsku, 3. streszczenie pracy doktorskiej po angielsku)
  • zgłasza w sekretariacie protokolanta obrony (najpóźniej na 15 minut przed obroną pracy doktorskiej protokolant ma obowiązek zgłosić się do sekretariatu w celu uzyskania wskazówek dotyczących protokołowania); protokół z obrony należy dostarczyć do 7 dni w formie elektronicznej w celu weryfikacji przez przewodniczącego; po zaakceptowaniu protokołu następuje podpisanie dokumentu przez protokolanta i przewodniczącego.

 

Na obronę doktorant obowiązkowo przynosi własny egzemplarz doktoratu i udostępnia go w czasie publicznej obrony.

W PRZYPADKU NIE ZŁOŻENIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW W WYZNACZONYM TERMINIE OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ ZOSTANIE ODWOŁANA