Obrony prac magisterskich

Obrony prac magisterskich

 1. Obrony prac dyplomowych

 2. Miesiąc przed obroną pracy dyplomowej student (lub promotor) zobowiązany jest do przesłania mailem pracownikowi sekretariatu INPiSM informacji dotyczącej  tytułu pracy dyplomowej oraz nazwiska promotora i recenzenta. Prosimy o staranne sprawdzenie tytułu pracy przed wysłaniem, gdyż za wszystkie literówki i błędy w tytule pracy będzie odpowiedzialny student.

 3. Ostateczny termin przesyłania tematów prac dyplomowych do sekretariatu INp SM to 1 września.

 4. o dokonaniu wpisu do systemu USOS przez sekretariat INPiSM student wprowadza do AP  streszczenie (w j. polskim i angielskim), słowa kluczowe, następnie ładuje do APD plik z pracą w formacie PDF.

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism

 • kwestionariusze absolwentów:

www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

 • CO NAJMNIEJ NA 10 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OBRONY w sekretariacie Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ należy złożyć:

 • Wypełnione zestawienie ocen i przedmiotów zaliczonych w bieżącym roku akad. (do pobrania ze strony INP zakładka studenci-> rozliczenie roku). Należy je złożyć (przesłać mailem) nawet jeśli w systemie USOS nie są wpisane wszystkie oceny studenta – wpisanie na wspomnianym zestawieniu nazw wszystkich realizowanych w bieżącym roku akad. przedmiotów do wyboru (jak również przedmiotów powtarzanych lub uzupełnianych) ma na celu wykazanie, że wszystkie wymagane przez program studiów przedmioty zostały przez studenta zrealizowane. (studenci kierunku: bezpieczeństwo narodowe nie składają ww. zestawienia ocen)

 • Wniosek o wydanie odpisu w języku angielskim (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości)

 • od 1 pażdziernika obowiązują nowe wzory dyplomu- bez zdjęcia.

 • Ankieta do Biura Karier (załącznik)

 • Oświadczenie z systemu AP czyjego autorstwa jest praca

 • Przed obroną należy również zamknąć konta w bibliotekach.

Odbiór dyplomu i suplementu:

•osobiście przez absolwenta

na podstawie upoważnienia udzielonego przez absolwenta

w razie wątpliwości –na podstawie upoważnienia poświadczonego urzędowo

na wniosek, w wyjątkowych sytuacjach, pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez studenta/ absolwenta dostępny jest na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki

 https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism