dr Dominika Mikucka-Wójtowicz

Aktualnie pełnione funkcje:

Asystent naukowy, pracownik Katedry Współczesnych Systemów Politycznych od 2013 r. W ramach stażu dla młodych doktorów, uzyskanemu w projekcie SET – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" i odbywanemu pod kierunkiem dr hab., prof. UJ Ewy-Bujwid Kurek, zajmuje się problematyką instytucjonalizacji i funkcjonowania partii oraz systemów partyjnych w państwach postjugosłowiańskich, ze szczególnym uwzględnieniem Serbii i Chorwacji.

Zainteresowania badawcze:

Transformacja ustrojowa, procesy demokratyzacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, systemy wyborcze państw postjugosłowiańskich, kształtowanie się i funkcjonowanie systemów partyjnych w państwach postjugosłowiańskich, polityczna reprezentacja mniejszości narodowych i etnicznych, populizm, europeizacja partii i systemów partyjnych, prezydencjalizacja partii, relacje między polityką a kulturą w państwach postjugosłowiańskich.

Przebieg kariery naukowej

2012 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce nadanego na podstawie dysertacji doktorskiej pt. „Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990–2010", napisanej pod kierunkiem dr hab., prof. UP. Katarzyny Sobolewskiej-Myślik;

2007–2011 – studia doktoranckie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

2002–2006 – studia magisterskie w systemie równoległym na kierunku politologia, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego;

2000–2005 – studia magisterskie na kierunku filologia (spec. filologia słowiańska; chorwacka i serbska), Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyróżnienia:

2013 – nagroda im. Czesława Mojsiewicza za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk o polityce za 2012 rok, przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych;

2012 – staż postdoktorski w ramach projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego SET (Społeczeństwo – Technologie – Środowisko) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

2012 – stypendium Rządu Republiki Serbii;

2011 – stypendium Rządu Republiki Serbii;

2009 – stypendium Rządu Republiki Serbii;

2005/2006 – stypendium semestralne na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu przyznane w ramach ogólnouniwersyteckiego konkursu.

Inne aktywności naukowe:

2013 – badania terenowe w Zagrzebiu, obejmujące przeprowadzenie serii częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z sekretarzami ds. kontaktów międzynarodowych relewantnych chorwackich ugrupowań, dotyczących europeizacji partii i systemu partyjnego Chorwacji;

2008, 2009, 2010 – organizacja cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych doktorantów – Krakowskich Spotkań Młodych Politologów;

2006 – udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Wspólny głos" (Common Voice), współfinansowanym przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Znajomość języków obcych:

 • Chorwacki
 • Serbski
 • Angielski
 • Macedoński

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990–2010, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014 (w druku).

Redakcje książek:

 1. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, D. Mikucka-Wójtowicz (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków 2010, ss. 261.

Artykuły:

 1. Sytuacja mniejszości boszniackiej w Sandżaku – wyzwania i problemy, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa" 2013, nr 42, s. 143–167.
 2. Serbskie wybory parlamentarne z 6 maja – jako część wielkiego wyborczego maratonu, „Studia Polityczne" 2013, nr 31, s. 247–276.
 3. Działalność partii mniejszości narodowych w Republice Serbii w latach 1990–2008, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica" 2013, vol. XI, s. 87–112.
 4. Ewolucja systemu wyborczego Serbii w latach 1990–2011 – od manipulacji do demokratyzacji, „Studia Polityczne" 2012, nr 30, s. 78–107.
 5. The right to political representation for members of national minorities in the Republic of Croatia, 1990–2004, "Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa" 2010, nr 37, s. 7–17.
 6. Przesłanki wyboru i funkcjonowanie reżimów semiprezydenckich w Serbii i Chorwacji w latach dziewięćdziesiątych oraz ich wpływ na przebieg procesu demokratyzacji, „Studia Polityczne" 2010, nr 26, s. 29–62.
 7. Aktywność kobiet w życiu politycznym Serbii i Chorwacji – wybrane aspekty, [w:] D. Mikucka-Wójtowicz (red.), Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, Kraków 2010, s. 87–98.